Läs andras frågor

Ska jag gå på hälsokontroll varje år?

Fråga

Jag besiktigar min bil varje år, men jag undersöker inte min kropp varje år. Om jag vill göra det, vart ska jag vända mig?

Jag tänker på om jag till exempel genom blodprov och röntgen vill upptäcka eventuell cancer i ett tidigt skede för att snabbare kunna få vård. Jag är en man på 34 år.

Svar

Din fråga är bra och motiverad, men inte helt lätt att svara på.

Även om en bil är en komplicerad konstruktion, så är kroppen många gånger mer komplicerad. Det är därför svårt att fastställa vilka undersökningar och prover som skulle räcka för att konstatera att vi är friska och utesluta till exempel cancer i något organ.

Allmänna hälsokontroller minskar inte sjuklighet och dödlighet

I forskningsstudier som studerat värdet av allmänna hälsokontroller visar dessa att allmänna kontroller inte minskar sjuklighet eller dödlighet. Cochrane, en världsomspännande organisation har genom en systematisk process vägt samman vetenskapliga studier publicerade 2019. I sammanställningen påvisas att allmänna hälsokontroller inte har något värde.

Riktade hälsokontroller

Däremot vet vi att vissa riktade hälsokontroller är värdefulla för att upptäcka vissa specifika sjukdomar. Därför görs regelbundna bröstkontroller och cellprover från livmoderhalsen på kvinnor. Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer genom provtagning för blod i avföringen har också börjat införas.

Sådana riktade hälsokontroller införs när det finns ett tillräckligt bra vetenskapligt underlag som visar att fördelarna klart överväger över nackdelarna. Med fördelar menas att provtagningen är bra på att hitta tecken som tyder på en allvarlig sjukdom så att det går att hitta sjukdomen tidigare.

Nackdelar med screening handlar bland annat om att undersökningar kan visa avvikelser som egentligen inte handlar om sjukdom och som i onödan leder till ytterligare undersökningar och skapar oro.

Klokt att kontrollera blodtryck, blodsocker och blodfetter

Förutom sådana riktade hälsokontroller finns det vissa undersökningar som kan vara bra att göra ibland. Blodtrycket är enkelt att kontrollera och det bör du göra i alla fall någon gång vart femte år eller så. Det är inte nödvändigt att göra det oftare om du inte har uppmätt ett förhöjt blodtryck.

På samma sätt kan det vara lämpligt att kolla sitt blodsocker var femte år och följa upp det om det skulle vara förhöjt.

Någon gång är det också bra att kolla blodfetterna. Värdet av att kontrollera blodfetterna om du är frisk för övrigt är omdiskuterat. Men det kan vara bra att ta reda på att du inte har ärftligt höga blodfetter. Det gäller särskilt om du har föräldrar eller syskon som fått någon hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt eller stroke i relativt tidig ålder. Med tidig ålder menas i det här sammanhanget före 55 år för män och före 65 år för kvinnor.

Kontakta en vårdcentral om du inte har kontrollerat blodtryck, blodsocker eller blodfetter någon gång. Vissa apotek har också börjat med sådana kontroller.

Sök vård om du inte mår bra

Slutligen vill jag nämna en annan skillnad mellan våra kroppar och en bil. En bil har visserligen ett elektroniskt kontrollsystem för att upptäcka vissa fel, men det går ändå inte att jämföra med vår egen förmåga att upptäcka sjukdomar och avvikelser i våra kroppar. Vår förmåga att uppleva symtom på att något i kroppen är fel, är faktiskt en mycket avancerad funktion för att upptäcka sjukdom.

Om vi mår bra och känner oss friska är sannolikheten mycket stor att vi faktiskt är friska. Om vi å andra sidan inte mår bra och känner oss sjuka ska vi ta det på allvar. Det kan vara svårt att veta vad som är fel och för det kan vi behöva hjälp av sjukvården med undersökning och kanske provtagning.

Levnadsvanor är viktigare än hälsokontroller varje år

Även om alla undersökningar är bra kanske du ändå fortsätter att må dåligt. Upplevelsen av ohälsa kan då vara uttryck för någon form av obalans eller störning i kroppens funktioner utan att det ännu gett upphov till sjukdom. Då är det viktigt att se över levnadsvanorna. Försäkra dig om att du får tillräckligt med sömn, att du äter bra, motionerar regelbundet och inte är utsatt för alltför mycket stress i vardagen.

Att se över sina levnadsvanor och vid behov ändra sådana som är mindre hälsosamma har mycket större betydelse för chanserna att förbli frisk och leva länge än att gå på hälsokontroller varje år.

 

 

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan