Säänöt ja oikeuet

Erityinen hammashoitoavustus

Särskilt tandvårdsbidrag - tornedalsfinska

Avustus etukätheen estävästä hammashoiosta

Jos oon siukkuus joka vaikuttaa hamphaishiin, saattaa tarvita etukätheen estävää hammashoitoa. Silloin saattaa olla oikeus saa erityistä hammashoitoavustusta, STB. Sitä saattaa saa jos esimerkiksi oon siukkuus joka syövyttää hamphaita (frätskador). Sillä ette hammaslääkäri eli hammashykienisti saapi tietää ette jollaki oon oikeus saa erityistä hammashoitoavusta, pittää näyttää tohturin intyyki siittä siukkuuesta joka hällä oon ja siittä ette tarttee etukätheen estävää hammashoitoa.

Erityinen hammashoitoavustus täyentää hammashoion ylheistä hammashoito­avustusta. Jos erityinen hammashoitoavustus myönethään, oon kans oikeus saa ylheistä hammashoitoavustusta.

Erityinen hammashoitoavustus oon 600 kruunua joka puolele vuele ja summa vähenethään siittä mitä hammaslääkärissä käynistä pittää maksaa. Erityistä hammashoitoavustusta häätyy käyttää viimisthään 30 jyyniä ja 31 tesämperiä joka vuosi.

Mistä avustusta saattaa saa?

Erityistä hammashoitoavustusta saattaa saa vain etukätheen estävästä hammas­hoiosta. Siihen räknäthään kaiken tyyppiset tarkastukset ja jokku hoitamiset joitten tarkotus oon etukätheen estää hammassiukkuuksia ja vaivoja, esimerkiksi puhistaminen, fluor-käsittely ja informasuuni suuhykienistä ja ruasta.

Muista hammashoitamisista sitä maksaa niinku tavalisesti.

Kellä oon oikeus saa erityistä hammashoitoavustusta?

Erityistä hammashoitoavustusta saattaa saa jos esimerkiksi oon

  • systinen fibroosi/aihneenvaihtuntasiukkuus
  • vaikea kruuninen opstryktiivi keuhkosiukkuus, KOL
  • suolisiukkuus niinku ulseroosinen koliitti/haavoja paksusuolessa ja Crohn:in siukkuus ko oon vaikea saa ravintoa suolitten kautta
  • syövytyksiä (frätskador) hamphaissa, esimerkiksi anoreksian, bulimin eli vattasta tulevitten happamitten (sura) röyhtelyitten takia
  • tiapeettes joka oon vaikea ställata sisäle
  • tialyysihoito
  • heikentynny imyynipuolustus, esimerkiksi stroolauksen eli orkaanisiiron jälkhiin
  • Sjögren:in syntroomi.

Erityistä hammashoitoavustusta saattaa kans saa suun kuivuuen takia jos se johtuu näistä:

  • pitkäaikanen lääkitys
  • stroolaus päähän eli kauhlaan

Mitenkäs sitä tekkee ette saapi erityistä hammashoitoavustusta?

Erityisen hammashoitoavustuksen maksaa Siukkakassa. Informsuunia siittä mitenkä avustusta haethaan saapi tohturilta, hammaslääkäriltä eli hammashykienistiltä.

Paras keino saa tietää jos oon oikeus saa erityistä hammashoitoavustusta, oon puhua oman tohturin eli hammaslääkärin kans. Usseimiten Siukkakassa vaatii tohturilta intyykin joka vahvistaa siukkuuen eli vaivat joita sulla oon. Joskus ei tartte tohturin intyykiä  jos se oon tokymenteerattu hammashoito-surnaahliin mistä siukkuuesta eli hammasvaivoista oon kyse. Hammaslääkäri eli hammashykienisti päättää jos heilä oon tarpheeksi tietoja ette saattava lähättää intyykin Siukkakassale siittä ette henkilöllä oon oikeus saa erityistä hammashoitoavustusta. Tohturin intyyki ei tavalisuuessa saa olla vanhempi ko kolme kuukautta ko sitä ensimäisen kerran käypi hammaslääkärin eli hammashykienistin tykönä.

Erityinen hammashoitoavustus jällaa kaikila hoitoa antavilla jokka oon liittynhee Siukkakashaan. Jos sitä vaihettaa hammaslääkäriä eli hammashykienistiä oon kuitenki jatkossaki oikeus saa erityistä hammashoitoavustusta. Joskus joutuu uusimhaan tohturin intyykin riippuen siukkuuesta eli vaivoista joista kärsii.

Sitä saattaa itte hakea erityistä hammashoitoavustusta suohraan Siukkakassalta. Silloin saattaa viipyä pitemphään ennenkö se myönethään. Enämpi tietoja oon Siukkakassan websivula.

To the top of the page