Säänöt ja oikeuet

Potilaslaki

Patientlagen - tornedalsfinska

Potilaslaki on otettu framile sulle joka olet potilas. Siinä kuvathaan ette sie piät saa informasjuunia sinun sairhauvesta ja mikkä hoijot on olemassa. Sillon sie saatat kans olla matkassa päättämässä sinun hoijosta. Sie saatat kans tietää missä sie saatat valita sen hoijon mitä tarttet.

Sen informasjuunin mitä tarttet

Riippumatta kuka sie olet ja mikä tausta sulla on pittää huoltohenkilökunta antaa sulle sen informasjuunin mitä tarttet. Se merkittee esimerkiks ette sie saatat tarttea tulkkia eli kirjotettua informasjuunia, ennen kun ymmärät kuinka yks tutkimus toimitethaan.

Informasjuuni pittää olla sovitettu sinun tilantheesheen ja sinun omhiin eelytykshiin. Se on tärkeä ette sie piät ymmärtää ja olla osalinen sinun hoijossa. Sie valittet itte kuinka aktiivinen sie haluat olla, mutta sulla on aina maholisuus puhua mistä haluat.

Kun tunnet ette sie ymmärät mikkä altternatiivit ja maholisuuet sulla on sie saatat antaa sinun suostumuksen, eli muula tavala ilmasta yhen joon eli kyllä. Sie saatat kans valita ette sanoa ei siihen hoithoon mitä sulle tarjothaan. Sie saatat muuttaa mielipiettä vaikka sie olet antanu luvan tietyle hoijole.

Lapsila pittää kans olla maholisuus ilmasta mielipitheensä. Jos lapsi on pieni se saattaa tapahtua lasten huolonantajan kans. Mutta sen vanheempi lapsi on sen tärkeämpi ette se itte saapi olla mukana päättämässä omasta hoijosta. Se on tärkeä ette lapsi kans ymmärtää informasjuunin ette se saattaa olla aktiivisesti mukana ja ottaa päätöksiä hoijosta.

Mitäs informasjuuni saattaa sisältää?

Sie piät saa informasjuunia

  • sinun terhveyventilantheesta
  • mikkä keinot on olemassa tutkimuksheen, hoithoon ja huolthoon
  • mikkä apuneuvot on olemassa
  • koska sie saatat oottaa saavan hoitoa
  • mitä tuloksia hoijosta ja huolosta saattaa oottaa
  • mikkä riskit on lisävaikeukshiin ja mikkä sivuvaikutukset on olemassa
  • kuinka jälkihuolto toimii, jota sie saatat tarttea
  • mikkä keinot on olemassa ehkäisemhään sairhautta eli vahinkoa
  • maholisuuksista ette saa Vakkuutuskassan kautta tietää enemän kuinka hakkee hoitoa EES-maassa eli Schweizissä.

Välistä saattaa olla niin ette sinun lähimäiset on net jokka tarttevat saa informasjuunia sinun hoijosta. Salaissa pion takia lähimäiset saavat informasjuunia vain jos sie itte olet matkassa käynissä eli olet antanu luvan siihen.

Akyytti tilantheessa, jos sie esimerkiks olet tyrmässä ja et saata antaa sinun suostumuksen, sillon sie saat hoitoa jos sinun elämä on vaarassa.

Valitte avohoitoa koko maassa

Sie piät saa informasjuunia minkälaista hoitoa sinun maakäräjä saattaa tarjota ja jos sie saatat saa hoitoa muussa maakäräjässä.

Mutta sie saatat kans valita minkä avohoijon haluat Ruottissa. Se merkittee ette sie saatat valita hoitosentraalia eli avonaista spesialistihoijon vasthaanottoa sinun käynile eli tutkimuksele. Esimerkkiä avvoimesta spesialistihoijosta on harmaa kaihileikkaukset (gråstarrsoperationer).

Ei ole merkitystä jos hoijonantaja on julkinen eli privaatti niin pitkhään kun maakäräjä maksaa hoijon.

Valita kuuluvuutta hoitosentraalhiin kuttuthaan välistä listaukseksi. Mutta sulla on aina maholisuus mennä mihinkä hoitosentraalhiin haluat koko Ruottissa. Hoitosentraalissa sie saatat kans valita fastan lääkärikontaktin.

Sie saatat kans valita korkean spesiaaliseeratun avohoijon yhessä rekiuunisairalassa jossakin muussa maakäräjässä, esimerkiks kun seurathaan kanserihoijon tuloksia.

Sinun metesiiniset tarpheet määräävät

Kun haet hoitoa muussa maakäräjässä se on sinun metesiiniset tarpheet jokka päättävät koska sie saat hoitoa. Lääkäri arvostellee sinun metesiiniset tarpheet. Sie piät saa avohoitoa samala villkoorila kun net jokka on manthaalikirjotettuna (folkbokförda) siinä maakäräjässä. Se merkittee esimerkiks ette sie maksat yhtä paljon potilasmaksoa kun kaikki muut jokka hakevat avohoitoa. Sie saat itte maksaa reisut ja olon kun sie valittet hoitoa muussa maakäräjässä.

Sie joka tulet muusta maakäräjästä et ole osana vakkuutustakuusta siinä maakäräjässä minkä valittet.

Uuen metesiinisen arvostelun

Jos sulla on elämän uhkaava eli erittäin vakava sairhaus eli vahinko ja seisot vaikean metesiinisen päätöksen eessä sie saatat tahtoa uuen metesiinisen arvostelun. Sen sie saat yheltä muulta lääkäriltä kun se joka sulla jo on. Se uusi lääkäri saattaa olla sinun kotimaakäräjästä eli muusta maakäräjästä. 

Uuen metesiinisen arvostelun kostanukset maksaa sinun kotimaakäräjä.

Se saattaa olla vaihtelevaa jos sie tarttet remissin

Jos on remissin vaatimus avoimessa spesialistihoijossa sinun kotimaakäräjässä eli siinä maakäräjässä missä haet hoitoa sulla häätyy olla remissi sinun hoitosentraalista.

Jos et ole tyytyväinen

Jokhaisessa maakäräjässä on potilaslautakunta joka auttaa sinua jos sie et tunne olevan osalistunu sinun hoithoon eli muula tavala et ole tyytyväinen hoijon kans. Potilaslautakunta saattaa esimerkiks auttaa sinua saahmaan yhteyttä vastuussa olevan hoitohenkilökunnan kans ja saa informasjuunia kuinka sie ilmotat sen mitä olet kokenu.

To the top of the page