Säädökset ja oikeudet

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito

Tystnadsplikt och sekretess - finska

Hoitoon hakeuduttaessa on tärkeää, että jokainen tuntee luottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan. Luottamus on tärkeää, jotta potilas uskaltaa avoimesti kertoa vaivoistaan ja oireistaan ja voi saada tarvitsemansa avun. Sen vuoksi kaikki terveyden- ja sairaanhoidossa työskentelevät ovat vaitiolovelvollisia.

Läs texten på svenska här.

Hoitoon hakeuduttaessa on tärkeää, että jokainen tuntee luottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan. Luottamus on tärkeää, jotta potilas uskaltaa avoimesti kertoa vaivoistaan ja oireistaan ja voi saada tarvitsemansa avun. Sen vuoksi kaikki terveyden- ja sairaanhoidossa työskentelevät ovat vaitiolovelvollisia. Perusperiaatteena on, että kukaan hoitohenkilökuntaan kuuluva ei saa antaa ulkopuolisille tietoja ilman potilaan lupaa. Tämä koskee esimerkiksi tietoja hoidettavan sairaudesta, hoidosta tai yksityiselämästä.

Terveydenhuollossa yhtäläinen salassapito koskee kaikkia potilaita katsomatta siihen, onko heillä oikeus oleskella Ruotsissa vai ei.

Julkisella sektorilla työskentelevien vaitiolovelvollisuudesta on säädetty julkisuus- ja salassapitolaissa, kun taas yksityisen sektorin hoidonantajien palveluksessa työskentelevät noudattavat potilasturvalaissa vaitiolovelvollisuudesta säädettyjä sääntöjä. Vaitiolovelvollisuutta rikkova voidaan tuomita tuomioistuimessa tai hoitoa valvovat viranomaiset voivat rangaista häntä muulla tavoin.

Vaitiolovelvollisuus koskee sairaala- ja terveyskeskushenkilökuntaa. Potilaan terveydentilasta tai henkilökohtaisista asioista saa keskustella keskenään vain tätä hoitava henkilökunta. Esimerkiksi lääkäri saa keskustella potilaan hoidosta kollegansa kanssa vain silloin, jos he molemmat osallistuvat potilaan hoitoon.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä, jotka ovat tekemisissä potilaiden kanssa, katsomatta siihen, työskentelevätkö he julkisella vai yksityisellä sektorilla ja ovatko he lääkäreitä, sairaanhoitajia tai hallintohenkilökuntaa. Myös terveydenhuollossa työskentelevillä tulkeilla ja kääntäjillä on vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus koskee myös apteekin henkilökuntaa.

To the top of the page