مراجعه‌ی درمانی

مراجعه‌ برای استفاده از خدمات درمانی از سوی پناهجویان و اشخاص فاقد مدارک

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - persiska

به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید

اگر خودتان، یا کسی دیگر، بیمار هستید و می‌خواهید پرستاری شما را راهنمایی بکند به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید. شما همچنین می توانید از راهنمایی در باره‌ی اینکه برای مراقبت و درمان به کجا مراجعه کنید، برخوردار شوید.

پرستار به زبان سوئدی حرف می‌زند و غالبا به انگیسی نیز صحبت می کند

مرکز خدمات درمانی یا مرکز خدمات بهداشتی

اگر خودتان یا کسی دیگر بیمار شده یا آسیب دیده اید با مرکز خدمات درمانی یا مرکز خدمات بهداشتی تماس بگیرید. در این محل‌ها شما در بسیاری از موارد می توانید از کمک برخوردار شوید و در اغلب موارد باید نخست به این محل‌ها بروید.

بهتر است پیشاپیش تلفن بکنید. اگر وقتی برای دیدار شما تعیین شود، کارکنان درمانی می‌توانند در صورت نیاز مترجمی را فرا بخوانند. حق ویزیت برای پناهجویان و اشخاص فاقد سند شناسایی ۵۰ کرون است. معمولا خدمات این مراکز برای کودکان و جوانان زیر ۱۸ سال رایگان است.

مراکز اورژانس

اگر خودتان، یا کسی دیگر، مبتلا بیماری شدید هستید، آسیب شدید دیده اید یا ناراحتی روانی شدید دارید و نیازمند کمک فوری هستید ، به بخش اوژانس بیمارستان بروید. بخش اورژانس همیشه، شبانه روز باز است.

حق ویزیت ۱۲۰ تا ۴۵۰ کرون است.

شماره تلفن اضطراری ۱۱۲

اگر زندگی کسی در خطر است و نیازمند کمک فوری هستید به شماره تلفن اضطراری ۱۱۲ تلفن بکنید.

مترجم

اگر نمی‌توانید به زبان سوئدی صحبت ‌کنید می توانید از کمک مترجم برخوردار شوید. کارکنان درمانی به شما برای گرفتن مترجم کمک می‌کنند. این خدمت مجانی است. هنگامی که برای مراجعه وقت می‌گیرید، به کارکنان درمانی اطلاع دهید که نیازمند مترجم هستید. می توانید از این نقشه‌ی زبانی استفاده کنید و نشان دهید که ترجمه به چه و از چه زبانی مورد نیاز شماست.

مترجم می‌تواند حضوری یا از طریق تلفن ترجمه کند.

وظیفه‌ی رعایت محرمانگی

کارکنان درمانی و مترجمان موظف به رازداری هستند، به این معنا که آنها مجاز نیستند که بدون اینکه شما اجازه داده باشید، مطالبی در باره‌ی شما را به دیگران اظهار کننند.

آنچه شما به کارکنان درمانی یا مترجم می‌گویید تاثیری در امکانات مربوط به ماندن شما در سوئد ندارد.

برای خواندن بیشتر

اگر پناهجو یا فاقد مدارک شناسایی هستید در باره‌ی امکانات خودتان برای مراجعه جهت استفاده از خدمات درمانیو یا خدمات دندانپزشکی در سوئد بیشتر بخوانید.

To the top of the page