اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

بدون داشتن شماره شناسائی فردی سوئدی (personnummer) یا شماره هماهنگی (samordningsnummer) گواهی واکسیناسیون علیه کووید-19 دریافت کنید

Få bevis på att du är vaccinerad mot covid-19 utan att ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer - persiskaThe content concerns Västra Götaland

برا ی دریافت گواهی واکسیناسیون بایستی واحد واکسیناسیونی که آخرین واکسن را به شما زده تماس بگیرید و مشخصات زیر را به آنها بدهید:

  1. شماره رزروی که واکسیناسیون شما با آن ثبت شده. اگر شماره رزرو خود را نمی دانید، تاریخ تولد خود را بگویید.
  2. نام خود را بگویید.
  3. آدرسی (یا آدرس توسط دیگری) که می خواهید گواهی به آن ارسال شود.

اگر تماس با واحدی که به شما زده برایتان دشوار است، ترجیحا! از کسی کمک بگیرید! اگر مشخصات تماس با واحد واکسیناسیون خود را پیدا نمی کنید، با ارسال ایمیل به این آدرس covid-19@vgregion.se یا زنگ زدن به شماره های زیر کمک بگیرید:

010-473 94 30 (زبان سوئدی)

011-473 00 22 (عربی)

011-473 00 23 (فارسی)

011-473 00 24 (سومالیائی)

شما بایستی مدرک شناسائی داشته باشید

واحد واکسیناسیون گواهی را با پست سفارشی به نزدیکترین واحد پستی نزدیک به شما ارسال می کند. برای دریافت گواهی بایستی مدرک شناسائی مورد تأیید اداره پست بهمراه داشته باشید.

آیا شما شماره هماهنگی دارید؟

افرادی که دارای شماره هماهنگی (samordningsnummer) هستند می توانند گواهی واکسیناسیون خود را از اداره الکترونیکی تندرستی همگانی سوئد دریافت کنند. اگر واکسیناسیون شما با شماره هماهنگی تان ثبت نشده باشد با یک شماره رزرو ثبت شده است و در اینصورت بایستی به شیوه ای که در بالا گفتیم اقدام کنید.

To the top of the page