فارسی/PERSISKA

برای فهماندن حرف خود به کارکنان درمانی از تصاویر کمک بگیرید

Bildstöd - persiskaThe content concerns Västra Götaland

ممکن است فهماندن خواستۀ شما به کارکنان خدمات درمانی و دندانپزشکی مشکل باشد. از اینرو کمک تصویری در وبسایت www.bildstod.se در اینترنت وجود دارد. در این وبسایت می توانید تصاویر مورد نیاز خود برای فهماندن حرف تان را انتخاب و آماده کنید یا تصاویر آماده را بکار ببرید.

برخی از تصاویر به زبان های دیگر وجود دارند.

استفاده از تصاویر کمکی مجانی است. شما می توانید تصاویر را چاپ کرده یا از آنها در تبلت وبگردی خود استفاده کنید.

البته قبل از استفاده از تصاویر باید ثبت نام کنید.

در وبسایت "KomHIT Flykting" www.kom-hit.se/flykting نیز تصاویر کمکی رایگان وجود دارد. هدف از این صفحات در اینترنت افزایش درک بین کارکنان خدمات درمانی و دندانپزشکی و پناهندگان است.

مسئولیت اصلی فهمیدن حرف های یکدیگر بر عُهدۀ کارکنان است.

To the top of the page