HPV egenprovtagning i Västmanland

HPV egenprovtagning i Västmanland - persiskaThe content concerns Västmanland

آزمایش گرفتن توسط خود برای ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) در بهداری ناحیه وستمنلند به اجرا در می آید

بهداری ناحیه وستمنلند طی سال 2022 ارسال کیت آزمایش ویروس اچ.پی.وی (پاپیلوم انسانی) برای زنان بالای 30 ساله را آغاز می کند. آزمایش گرفتن توسط خود گزینه ای برای گرفتن آزمایش نزد ماما محسوب می شود. 

آزمایش چه چیزی را نشان می دهد

این آزمایش وجود ویروس پاپیلوم انسانی را نشان می دهد. شما در پاسخ آزمایش پی می برید که آیا آزمایش دارای ویروس اچ.پی.وی بوده است یا نه.  عفونت ویروس پاپیلوم انسانی در بلند مدت می تواند به تغییرات سلولی در گردن رَحِم منجر شود.

اگر علیه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) واکسن زده باشید

حتی اگر علیه ویروس پاپیلوم انسانی واکسن زده باشید نیز بایستی آزمایش بدهید چون واکسن از شما در برابر همه انواع ویروس های پاپیلوم انسانی که می توانند باعث تغییرات سلولی شوند محافظت نمی کند.

چه موقعی نبایستی از کیت گرفتن آزمایش ویروس پاپیلوم انسانی استفاده کنم؟

  • وقتی باردار هستید، چون در اینصورت آزمایش بایستی توسط یک ماما گرفته شود.
  • وقتی پیش تر رَحِم شما را با عمل جراحی در آورده شده باشد.
  • وقتی سوالات دیگری دارید و مایل هستید برای گرفتن آزمایش کمک دریافت کنید.

تغییرات سلولی در گردن رَحِم

معمولاً تغییرات سلولی به خودی خود بر طرف می شوند، ولی برخی از انواع تغییرات سلولی نیاز به درمان دارند زیرا اگر درمان نشوند ممکن است به سرطان منجر شوند.

این آزمایش را چگونه بگیرم؟

این آزمایش را با وارد کردن یک چوب سر پنبه دار در واژن خود می گیرید. سپس چوب سر پنبه دار را در لوله آزمایش گذارده و آنرا در یک پاکت ضمیمه قرار دهید. سپس پاکت را در یک صندوق پستی عادی بیاندازید. یک دستورالعمل مفصل در کیت گرفتن آزمایش وجود دارد. 

پس از گرفتن آزمایش چه اتفاقی می افتد؟

اگر آزمایش وجود ویروس پاپیلوم انسانی را نشان دهد شما حداقل 3 ماه پس از این آزمایش برای آزمایش تغییرات سلولی به یک مطب مامائی دعوت می شوید. ماما از شما آزمایش ویروس اچ.پی.وی و آزمایش تغییرات سلولی می گیرد.

اگر آزمایش وجود تغییرات سلولی در گردن رَحِم را نشان دهد شما برای معاینات مجدد توسط دکتر دعوت می شوید.

اگر ویروس پاپیلوم انسانی نداشته باشید لازم نیست کاری بکنید. 

چرا جواب آزمایش من و وقت برای گرفتن آزمایش بعدی تأخیر دارد؟

مدت زمان مابین آزمایش ها به عفونت اچ.پی.وی فرصت می دهد که بر طرف شود. 3 تا 4 ماه صبر کردن برای گرفتن آزمایش مجدد نزد ماما خطرناک نیست.

آیا گرفتن آزمایش ویروس پاپیلوم انسانی توسط خود به اندازه گرفتن آزمایش توسط ماما مطمئن می باشد؟

بله. تجربیات طولانی مدت از پژوهش های علمی نشان می دهند که گرفتن آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به اندازه گرفتن همین آزمایش توسط ماما قابل اطمینان است. 

چگونه می توانم آزمایش را به خوبی گرفتن آزمایش توسط ماما انجام دهم؟

وقتی آزمایش اچ.پی.وی را توسط خودتان می گیرید لازم نیست آزمایش را مانند ماما از انتهای درون واژن بگیرید. کافی است چوب سر پنبه دار را چند مرتبه در واژن بچرخانید. با اینکار سلول هایی که برای آزمایش جهت وجود ویروس  اچ.پی.وی لازم هستند روی پنبه جمع می شوند.

من قبلاً تغییرات سلولی داشته ام و بهمین خاطر فوق العاده مایل هستم که گرفتن آزمایش صحیح انجام شود، چگونه بدانم که خودم از عهده گرفتن آزمایش برمی آیم

اگر اخیراً تغییرات سلولی داشته اید که قرار است با فواصل زمانی کوتاهتری نسبت به روال عادی دعوت برای این آزمایش کنترل شود، به شما انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه نمی شود. در عین حال اگر تغییرات سلولی داشته اید که مطابق روال عادی دعوت برای این آزمایش کنترل می شود، انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه می شود.

انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به چه افرادی ارائه می شود؟

اگر سن شما 30 سال یا بالاتر باشد و اخیراً تغییرات سلولی نداشته اید، انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خود به شما ارائه می شود. اگر به شما انجام آزمایش اچ.پی.وی توسط خودتان ارائه نشود، یک وقت برای گرفتن آزمایش سلولی توسط ماما مطابق روال عادی دعوت برای این آزمایش دریافت می کنید.

تفاوت بین گرفتن آزمایش سلولی توسط ماما و گرفتن آزمایش  اچ.پی.وی توسط خود چیست؟

وقتی ماما آزمایش سلولی می گیرد او سلول هایی را از گردن رَحِم می گیرد که انجام آن توسط خودتان غیر ممکن است. وقتی خودتان آزمایش اچ.پی.وی را انجام می دهید فقط سلول هایی را از واژن جمع آوری می کنید. یعنی شما لازم نیست سلول هایی را از گردن رَحِم بگیرد، انجام اینکار توسط خودتان غیر ممکن است.

To the top of the page