اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

اطلاع رسانی به افراد مبتلا به بيماری کوويد - ١٩ تأييد شد ه

Information till dig med bekräftad covid-19 - persiskaThe content concerns Västmanland

مندرجات اين متن در استان وستمنلند صِدق می کن د وقتی جواب آزمايش شما نشان بدهد که دارای عفونت جاری ناشی از کووي د- ١٩ هستيد مهم است که در خانه بمانيد تا بيماری به ديگران سرايت نکند . شما بايستی همچنين قانون حفاظت در برابر سرايت را نيز رعايت کنيد. در اينجا می بينيد که چکار بايستی بکنيد .

To the top of the page