اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

وق ت ملاقا ت در یک واحد واکسیناسیو ن در ویسترنورلند رزرو کنی د

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - persiskaThe content concerns Västernorrland

حالا شما کھ ۱۶ سال یا بالاتر سن دارید می توانید قرار ملاقات واکسیناسیون علیھ کووید- ۱۹ رزرو کنید. در لیست زیر واحدھای واکسیناسیون در استان را ببینید. در واحدی کھ بھتر برای تان مساعد .است قرار ملاقات بدون داشتن شنا سھ الکترونیکی رزرو کنید

چگونھ می توانم یک قرار ملاقات رزرو کنم ؟

از طریق صفحات واکسیناسیون بھ صورت دیجیتالی

شما می توانید یک قرار ملاقات برای دوز 1 خودتان (و یا با کمک یکی از بستگان یا دوستان) با انتخاب واحد
رزرو کنید. شما نیاز Vaccinationsenheter خود را از طریق لینک تحت عنوان واحدھای واکسیناسیون
بھ شناسھ الکترونیکی ندارید اما با کلیک بر روی لینک صفحھ واحد واکسیناسیون و سپس بر روی اطلاعات
رزرو کلیک کنید.

Mitt Vaccin"" برنامھ "واکسن

کھ در آن برنامھ ھا قرار دارند دانلود iOS شما ھمچنین می توانید برنامھ "واکسن من" را برای آندروید یا آیفون
کنید. شما با شناسھ الکترونیکی وارد سیستم می شوید تا رزرو خود را مدیریت کنید. برای استفاده از برنامھ
زامات زیر در گوشی ھوشمند شما اعمال می شود کھ از آن استفاده کنید: ،”Mitt vaccin”

 • آندروید 9 یا جدید تر آن.
 • یا جدید تر آن. iOS 13

هنگامی که خود تان رزرو می کنید:

 1. شما ھدف از بازدید را مشخص می کنید، انتخاب ویژه ای برای کسانی کھ 16 تا 17 سال سن دارند وجود
  دارد .
 2. اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، باید نشان دھد کھ آیا رضایت سرپرست را دارید یا نھ. شما این کار را در
  زمینھ "نوع بازدید" انجام می دھید.
 3. سیستم رزرو شماره تامین اجتماعی شما را می خواند و شما فقط در صورتی می توانید قرار ملاقات ایجاد
  کنید کھ سن درستی داشتھ باشد.
 4. زمان ھای موجود قابل دسترس بھ انواع مختلف واکسن بستگی دارد. اگر نمی توانید قرار ملاقاتی پیدا کنید،
  ممکن است بھ این دلیل باشد کھ زمان ھا بھ طور موقت تمام شده اند یا نمی توانید در واحدی کھ انتخاب
  کرده اید واکسینھ کنید زیرا واکسن را کھ باید انجام دھید در دسترس نیست. سپس سعی کنید واحد
  واکسیناسیون دیگر را انتخاب کنید. این کار را با انتخاب ی ک تاریخ دیگر در صفحھ رزرو انجام دھید، در
  صفحھ واحد واکسیناسیون خواھید دید کھ آیا می شود در روز دیگر رزرو کرد یا خیر.

از طریق تلفن

دراید, شما "Mitt vaccin""اگر شما مشکل رزرو دیجیتالی از طریق صفحات رزرو و یا برنامھ "واکسن من
برای رزرو خود را تماس بگیرید. تماس با Västernorrland می توانید با کمک تلفنی منطقھ ویسترنورلند
0611-804 روز ھفتھ (دوشنبھ تا جمعھ) از 08:00 تا 16:00 00

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید، باید رضایت والدین یا سرپرست دیگر را داشتھ باشید، یا متخصصان بھداشت و
درمان تصمیم می گیرد کھ می توانید خودتان رضایت دھید تان واکسن شوید. ھنگام رزرو قرار ملاقات تان شما
باید نشان دھید کھ رضایت والدین را دارید. ارزیابی توسط کارکنان در واحد واکسیناسیون انجام می شود.

شما می توانید فرمی را پر کنید کھ توسط والدین یا سرپرست دیگر امضا شود تا بھ واکسیناسیون رضایت بدھد.
فرم را چاپ کنید و بھ واکسیناسیون بیاورید.

(pdf) فرم رضایت برای کسانی کھ زیر 18 سال اند

اگر سرپرستان نمی توانند بیایند، کارت شناسایی را بھ اتاق واکسیناسیون بیاورید.

اگر شماره تأمین اجتماعی سوئد ندارید یا شماره پشتیبان دارید

اگر شماره تأمین اجتماعی سوئد ندارید یا شماره اضافی دارید ، نمی توانید از طریق صفحه رزرو 1177.se برای واکسیناسیون  covid-19 (کووید ۱۹) قرار ملاقات بگذارید.

سپس می بایست برای رزرو وقت واکسیناسیون خود با شماره تلفن پشتیبانی:  ۸۰۴۰۰- ۰۶۱۱ تماس بگیرید. ساعت کار: دوشنبه تا جمعه  ۱۸ - ۰۸ و شنبه و یکشنبه ۱۶ - ۱۰  اطلاعات بیشتر را

                                                                   می‌توانید در اینجا پیدا کنید:

دوز 3 برای شما کھ 18 سال و بیشتر سن دارید

دوز سوم (دوز تکمیلی) واکسن کووید-19 برای افراد 65 سال و بالاتر و گروهھای در معرض خطر تزریق میشود.
میتوان آن را ھمزمان با واکسن آنفولانزا دریافت کرد. بخش واکسیناسیون در مقابل آنفولانزا در Västernorrland
را ببینید
درباره گروهھای در معرض خطر: واکسیناسیون در مقابل آنفولانزا
توجھ: دوز 3 حداقل پنج ماه پس از دوز دوم تزریق میشود، بنابراین قبل از آن واکسینھ نخواھید شد. مھم است کھ
ھنگام رزرو نوبت، این نکتھ را مد نظر داشتھ باشید. لینک تمام واحدھا و مراکز بھداشت/ مراکز بھداشتی درمانی را
کھ در این صفحھ در ذیل بخش "واحدھای واکسیناسیون" قابل انتخاب ھستند، خواھید یافت.
ھ

داروهای رقیق کننده خون

اگ ر ا ز داروهای رقی ق کننده خون استفاده می کنید ، اطلاعات مربوط به صفحه را ببیند " سوالات و جوابهای مربوط به واکسیناسیون کووید- ۱۹ " را
در بخش "آیا می توانم واکسیناسیون کنم؟"

 

من داروهای رقیق کننده خون می خورم٬ در مورد من چه چیزی صدق می کند؟

Waran, Warfarin, Eliquis, Pradaxa, Lixiana, Xarelto, Fragmin, Inohep  یا
Heparin.اگر از انواع دیگر رقیق کننده های خون استفاده کنید، ممکن است بدون در نظر گرفتن زمانی که دارو مصرف می کنید واکسینه شوید.

اگر از Waran یا  Warfarin استفاده می کنید:

 • اگر PK-INR پایدار است با فواصل کنترل طولانی تر از 4 هفته شما می توانید بدون کنترل خاص واکسینه شوید.
 • اگر فاصله کنترل شما کمتر از چهار هفته است، شما باید تاریخ واکسیناسیون را به کلینیک آورژانس اطلاع دهید تا میزان PK-INR را به همان شیوه معمول در هنگام برنامه ریزی برای روش های دیگر بررسی شود.
 • اگر از Waran یا Warfarin  یا سایر رقیق کننده های خون مانند مهارکننده های پلاکت (مانند آسپیرین، کلوپیدوگرل، تیکاگرلور) استفاده می کنید، تاریخ واکسیناسیون را به کلینیک آورژانس برای بررسی میزان PK-INR به همان شیوه روال در هنگام برنامه ریزی برای روش های دیگر اطلاع دهید.

اگر شما از Eliquis یا Pradaxa استفاده می کنید:

 • دوز صبحگاهی داروهای ضد انعقاد  را در روز واکسیناسیون استفاده نکنید و حداقل 2 ساعت پس از واکسیناسیون دوز عصر را استفاده کنید.

اگر شما Lixiana٬ Xarelto٬ Fragmin یا Inohep استفاده می کنید:

 • قرص / تزریق ضد انعقاد را 2 ساعت پس از واکسیناسیون مصرف کنید.

سایر رقیق کننده های خون

اگر از رقیق کننده های خون دیگری مانند مهارکننده پلاکت مانند آسپیرین، کلوپیدوگرل، تیکاگرلور استفاده کنید اما  در آن ترکیب از  Waran یا Warfarin  موجود نیست

 • قرص ها را طبق معمول بدون در نظر گرفتن زمان واکسیناسیون مصرف کنید.

واکنش آلرژیک

اگر در گذشتھ واکنش آلرژیک شدیدی داشتید، بنابراین مجبور شده اند بھ دنبال مراقبت ھای پزشکی فوری
بروید، ھنگام رزرو زمان واکسیناسیون علیھ کووید- ۱۹ با مرکز بھداشتی خود برای مشاوره تماس بگیرید.
این کار برای دریافت مشاوره و ارزیابی انجام می شود کھ آیا شما می توانید دوز واکسن خود را در واحدھای
عادی واکسیناسیون انجام دھید و یا شما نیاز بھ نظارت اضافی دارید.
یک واکنش آلرژیک شدید معمولا خیلی سریع بھ وجود می آید، در عرض ۳۰ دقیقھ، پس از اینکھ در معرض
.آنچھ بھ آن حساسیت دارید قرار گرفتھ باشید.

واکنش ھا طور مثال می تواند اینھا باشد :

 • تنگی نفس
 • تھوع و استفراغ
 • تپش شدید
 • خش کردن

واکنش پس از آن بھ اندازه ای شدید می باشد کھ شما بھ دنبال درمان در یک بخش اورژانس و یا رفتن
بھ طور مستقیم بھ مرکز بھداشتی خود مراجعھ می کنید.
در گذشتھ واکنش آلرژیک شدیدی داشتید، بنابراین مجبور شده اند بھ دنبال مراقبت ھای پزشکی فور ی
بروید؟ قبل از رزرو زمان واکسیناسیون با مرکز بھداشتی خود برای مشاوره تماس بگیرید. این کار برای
اینست تا واکسن را با خیال راحت دریافت کنید.
اگر مرکز بھداشت و درمان ارزیابی می کند کھ شما می توانید در جریان روال عادی واکسینھ شود، خودتان
یک قرار ملاقات رزرو کنید و در اعلامیھ بھداشتی بھ این سوال پاسخ دھید کھ واکنش آلرژیک شدیدی داشتھ اید
دھید. « پاسخ منفی »

اگر مرکز بھداشت و درمان ارزیابی کند کھ واکسیناسیون باید با افزایش نظارت انجام شود، مرکز بھداشت
ارجاعی می نویسد تا شما در یکی از بیمارستان ھای شھرستان واکسینھ شوید. سپس بھ شما برای واکسیناسیون
فراخوانده می شوید.

چگونھ زمان واکسیناسیون خود را لغو کنید

اگر بیمار شدید، قرار ملاقات خود را از طری ق 1177 . se یا از تلفنی 0611-804 00 استفاده کنید. هنگامی که شما بهبود
یافته یافتید، یک قرار ملاقات جدید رزو کنید. هنگامی که شما به صورت دیجیتالی لغو کنید, شما یک پیامک متنی و یا اطلا ع

رسانی از طریق ایمیل تایید لغو خود را دریافت خواهید کرد.

تلفن

قرار اگ ر قادر به استفاده از سرویس الکترونیکی نیستید، می توانید با تلفنی خدماتی منطقه ی ویسترنوردلند برای کمک به
ملاقات خود تماس بگیرید.
به 0611-804 00 زنگ بزنید
دوشنبه تا جمعه 08.00 - 16.00 ،

بیشتر مردم صبح و بعد از ظهر با خدمات تلفنی م ا تماس می گیرند. ممکن است شما آسان تر تماس برقرار کنید ٬ در صورت
که شما د ر طول بعد از ظهر یا عصر برای رزرو قرار ملاقات زنگ بزنید.

To the top of the page