اطلاعات جمع‌شده در مورد کووید ۱۹

وق ت ملاقا ت در یک واحد واکسیناسیو ن در ویسترنورلند رزرو کنی د

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - persiskaThe content concerns Västernorrland

حالا شما کھ ۱۶ سال یا بالاتر سن دارید می توانید قرار ملاقات واکسیناسیون علیھ کووید- ۱۹ رزرو کنید. در لیست زیر واحدھای واکسیناسیون در استان را ببینید. در واحدی کھ بھتر برای تان مساعد .است قرار ملاقات بدون داشتن شنا سھ الکترونیکی رزرو کنید

To the top of the page