معاینات / آزمایش ها

هنگامی که آزمایش می‌دهید

När man lämnar prov - persiskaThe content concerns Västerbotten

Biobankslagen - läs texten på svenska här

Personuppgifter i vården - läs texten på svenska här

موقعیت‌های چندی در امور درمانی و بهداشتی وجود دارد که شما نیاز دارید آزمایش بدهید، برای نمونه آزمایش خون یا آزمایش بافThت‌ها. در هنگام معاینه عمومی تندرستی که شورای استان امکان آنرا می‌دهد، برای نمونه معاینه‌های سلولی و معاینه‌های زنانه نیز آزمایش گرفته می‌شود. گاهی ممکن است این آزمایش‌ها در یک بانک موسوم به بانک زیستی نگهداری شوند.

علت نگهداری این آ‌زمایش‌ها آنست که یک بیمار بتواند درمان و مراقبت مطمئنی دریافت کند. کسانی که بیماری‌ها را تشخیص می‌دهند ممکن است نیاز داشته باشند که آزمایش‌های پیشین را با یک آزمایش جدید مقایسه کنند. یک بانک زیستی همچنین برای آموزش کارکنان خدمات درمانی و بهداشتی، بهبود کیفیت و رشد خدمات درمانی و کارهای پژوهشی نیز مورد نیاز است.

از اطلاعات شخصی و آزمایش‌ها محافظت می‌شود

آزمایش‌های نگهداری شده محافظت می‌شود و در دسترس افراد نامربوط نخواهند بود. اطلاعات شخصی که مربوط به آن آزمایش‌ها باشد در پرونده پزشکی و در بایگانی ویژه آزمایش‌ها ثبت می‌شود. از همه اطلاعات شخصی بر اساس قانون حفظ اسرارsekretesslagen  و قانون اطلاعات بیماران patientdatalagen محافظت می‌شود.

هر فردی خودش انتخاب می‌کند

بر اساس قانون بانک زیستی بایستی در هنگام گرفتن آزمایش از شخص پرسیده شود که آیا وی موافق نگهداری آزمایش خود هست یا نه. کارکنان موظف هستند درباره چگونگی استفاده از آن آزمایش‌ها آگاهی دهند و این خود هر فرد است که تصمیم می‌گیرد که آیا آزمایش‌های وی را می‌توان نگهداری کرد و چگونه از آن می‌توان استفاده کرد.

To the top of the page