معاینات / آزمایش ها

آ.یو.دی های معیوب در استان اِسکُنه

Trasiga kopparspiraler i Skåne - persiskaThe content concerns Skåne

آ.یو.دی یک وسیله جلوگیری از بارداری است که از حامله شدن پیشگیری می کند. برخی از افراد در استان اِسکُنه دستگاه آ.یو.دی گذاشته اند که نشان داده شده معیوب است. اینکار در مدت زمان بین ژانویه 2015 و تابستان 2018 انجام شده است. آیا شما در این فاصله زمانی آ.یو.دی گذاشته اید و نگران هستید؟ در اینصورت به متخصص مامائی خود زنگ بزنید.

نام دستگاه آ.یو.دی معیوب Novaplus T380 است. حدود شش هزار نفر در استان اِسکُنه این آ.یو.دی را گذاشته اند. ده درصد آ.یو.دی ها اغلب هنگام خارج کردن از رَحِم شکسته شده اند. بهداری ناحیه اِسکُنه به محض کشف نقص در آ.یو.دی ها به استفاده از آنها خاتمه داده است.

هیچکس بخاطر نصب آ.یو.دی های معیوب صدمه ندیده است. ولی برخی از افراد حامله شدند. مشخص نیست که حامله شدن آنها اتفاقی بوده یا به معیوب بودن آ.یو.دی بستگی داشته است. معمولاً تعداد اندکی از افرادی که آ.یو.دی دارند حامله می شوند. ولی هیچیک از وسایل جلوگیری از بارداری صد در صد از حامله شدن پیشگیری نمی کنند.

To the top of the page