بارداری

کورتاژ

Abort - persiska

کورتاژ به معنی قطع یک بارداری است. در سوئد مطابق قانون کورتاژ می توان آزادانه کورتاژ کرد و زن حامله خود در مورد کورتاژ تصمیم می گیرد. کورتاژ شیوه های مختلفی دارد. کورتاژ یا توسط قرص و یا از طریق یک عمل جراحی ساده انجام می شود.

افراد برای کورتاژ دلایل مختلفی دارند.  فرقی نمی کند علت تصمیم برای انجام کورتاژ چیست و همه از حق برابر برای کورتاژ برخوردارند.  صرفنظر از دلیل و بدون در نظر گرفتن اینکه تصمیم به کورتاژ آسان یا دشوار است، ممکن است داشتن یک گفتگوی حمایتی خوب باشد. این امر هم شامل شما می شود که باردار هستید و هم شامل فردی که در این بارداری مشارکت دارد .

کورتاژ باعث نمی شود که حاملگی در آینده دشوار شود. 

.Läs texten på svenska här

Skåne

کورتاژ با ایمنی انجام می شود. کورتاژ احتمال مبتلا شدن به سرطان را بیشتر نمی کند.

همه می توانند در سوئد کورتاژ کنند. برای کورتاژ لازم نیست که تابعیت سوئدی داشته باشید. ولی آنموقع بایستی خودتان برای کورتاژ پول پرداخت کنید.

در موارد زیر بایستی خودتان پول کورتاژ را بپردازید:

  •  اگر شماره شناسائی فردی سوئدی نداشته باشید.
  •  در کشور دیگری زندگی می کنید و در آمار ثبت احوال سوئد نامنویسی نشده اید.
To the top of the page