بارداری

توتون و تنباکو و بارداری

Tobak och graviditet - persiskaThe content concerns Östergötland

اگر در دوران بارداری سیگار بکشید یا نسوار (اِسنوس) مصرف کنید جنین در معرض مواد مضر قرار می گیرد. این امر برای جنین و بارداری خطراتی بهمراه دارد. به محض آنکه به مصرف توتون و تنباکو خاتمه دهید خطرات کاهش داده می شوند. همه می توانند مصرف توتون و تنباکو را ترک کنند. اگر این کار برایتان مشکل است می توانید کمک دریافت کنید. ولی از چسب نیکوتین، آدامس نیکوتین و سیگار الکترونیکی استفاده نکنید.

شما وقتی می خواهید حامله شوید یا فهمیدید که حامله هستید بایستی به  مصرف توتون و تنباکو  خاتمه دهید. سپس در بقیۀ دوران بارداری از سیگار کشیدن، مصرف ناس (نسوار) یا جویدن تنباکو خودداری کنید. هرچه جنین در معرض توتون و تنباکوی کمتری قرار بگیرد بهتر است.

To the top of the page