بارداری

فعالیت جسمانی در دوران بارداری

Fysisk aktivitet under graviditeten - persiskaThe content concerns Östergötland

خوب است زمانیکه باردار هستید تحرک داشته باشید. حال شما بهتر خواهد شد. این کار میتواند برخی از ناراحتیهای بارداری را پیشگیری و درمان کند. بعلاوه اینکه فعالیت جسمانی روش خوبی جهت آماده سازی بدن برای زایمان میباشد. همچنین پس از زایمان راحتتر به فرم عادی برمیگردد.

Läs texten på svenska

این متن در باره این است که در دوران بارداری چگونه تحرک داشته باشید، به چه مواردی بایستی فکر کنید و از چه کاری بایستی اجتناب کنید.

To the top of the page