مراجعه‌ی درمانی

مراجعه‌ برای استفاده از خدمات درمانی از سوی پناهجویان و اشخاص فاقد مدارک

Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - persiska
To the top of the page