بارداری

چه موقع وقت رفتن به زایشگاه است؟

När är det dags att ta sig till förlossningen? - persiskaThe content concerns Jönköpings län

اولین مرحله زایمان عادی ترین کار این است که در منزل باشید. زمانیکه دردها شدت میگیرند وقتش است که به بخش زایمان خود را برسانید. ولی از کجا میشود فهمید کی وقتش است؟ در اینجا به شما رهنمود داده میشود.

Läs texten på svenska

همچنین میتوانید به یک بخش زایمان زنگ بزنید و با یک ماما مشورت کنید. ماما به حرف شما را می شنود و بر اساس وضعیت، شما راهنمائی میشوید که آیا وقتش شده که به زایشگاه بروید یا برای شما بهتر است کمی دیگر در منزل بمانید.

حتی اگر شما مطمئن هستید وقتش شده، بخش های زایمان اغلب مایلند قبلش به آنها زنگ بزنید. به این طریق آنها میرسند قبل از رسیدن شما به آنجا آمادگی پیدا کنند. توسط ماما در کلینیک مامائی مطلع میشوید با کدام بخش زایمان شما میتوانید تماس بگیرید.  

اگر نمیدانید با کدام بخش زایمان بایستی تماس بگیرید، همیشه میتوانید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

To the top of the page