Pravila i prava

Participacija u zdravstvu regije Västra Götaland

Patientavgifter i Västra Götaland - bosniskaThe content concerns Västra Götaland

Kratak pregled

Pacijenti plaćaju istu participaciju neovisno da li koriste usluge zdravstvenih ustanova kojima rukovodi regija Västra Götaland ili usluge privatnih zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge po ugovoru s Regijom.

Mi bismo najrađe željeli da participaciju plaćate platnom karticom. Ako ne možete platiti karticom, možete platiti fakturom ili gotovinom.

Iznosi participacije

Posjeta liječniku koji je uključen u primarnu zdravstvenu zaštitu u VG

Posjete u domu zdravlja – 24 sata dnevno

SEK 100 (odabrani dom zdravlja) 
SEK 300 (ostali domovi zdravlja)

Kućne posjete

SEK 200 (odabrani dom zdravlja)
SEK 300 (ostali domovi zdravlja) 

Posjeta liječniku u ostalim ordinacijama

Posjeta kod specijaliste opće medicine unutar zajedničkih djelatnosti/zadaća regije
Kućna posjeta

SEK 200

SEK 300 

Posjeta ostalim specijalistima opće medicine te kućne posjete

SEK 300

Posjeta ginekologu
Kućna posjeta

SEK 200
SEK 300 

Posjeta kod ostalih specijalista
Kućna posjeta

SEK 300
SEK 400

Prva posjeta ostalim specijalistima po uputnici od specijalista opće medicine ili liječnika koji je uključen u primarnu zdravstvenu zaštitu regije VG

SEK 100

Bolesnička zdravstvena njega koja je uključena u primarnu zdravstvenu zaštitu u regiji VG  

Posjet kod patronažne/područne medicinske sestre, medicinske sestre, socijalnog radnika, psihologa i dr.; važi i za uzimanje tzv. prelaznog/indirektnog uzorka

SEK 50   (odabrani dom zdravlja)
SEK 100 (ostali domovi zdravlja)

Bolesnička zdravstvena njega u ostalim ordinacijama

Posjeta kod patronažne/područne medicinske sestre, medicinske sestre, socijalnog radnika, psihologa, i dr.; važi i za uzimanje tzv. prelaznog/indirektnog uzorka

SEK 100

Posjeta socijalnom radniku u ordinaci za mladež

SEK 0

Posjeta radnom terapeutu i fizioterapeutu

SEK 100

Kućna posjeta fizioterapeuta

SEK 200

Dežurna zdravstvena centrala – primarna zdravstvena zaštita (izvan primarne zdravstvene zaštite regije VG)

22.00-07.00 svih dana u sedmici

Posjeta liječniku i bolesnička zdravstvena njega

SEK 300

Ostalo

 

Zdravstvena zaštita, vakcinacija/cjepljenje i potvrde

Prema posebnom cjeniku

Posjete/terapija u grupi

SEK 50

Izdavanje recepata telefonom, poštom, e-poštom i dr.

SEK 0 

Participacija za svaki dan njege nakon prijema u bolnicu

SEK 100

Prevoz ambulantnim vozilom, u jednom pravcu (vrijedi i za djecu)

SEK 150

Mamografski pregled

SEK 0

Ginekološki bris za citološku analizu  

SEK 0

Screening test abdominalne aorte

SEK 100

Posjete radi izdavanja, testiranja/prilagođavanja ili obuke za pomagala

*)

Posjeta ordinaciji koja rezultira prijemom u bolnicu

*)

*) Ovisi kod kojeg ste davaoca zdravstvene njege bili

Djeca i omladina

Sva zdravstvena njega za djecu i omladinu do 19 navršenih godina je besplatna.

Besplatna njega

Slijedeće vrste posjeta ordinacijama su besplatne:

 • Posjete savjetovalištu za trudnice i majke (MVC)
 • Posjete dječjem dispanzeru (BVC)
 • Posjete psihijatrijskoj ordinaciji za djecu i omladinu (BUP)
 • Posjete radi savjetovanja o kontracepciji i prekidu trudnoće
 • Posjete prema Zakonu o zaraznim bolestima
 • Posjete za pritvorene/uhapšene osobe, i osobe na izdržavanju zatvorske kazne
 • Posjete za osobe koje prolaze osnovnu i dodatnu vojnu obuku u sastavu Obrambenih snaga
 • Posjete socijalnom radniku; koje se odnose na socijalna ulaganja
 • Sva zdravstvena njega za djecu i omladinu do navršenih 19 godina
 • Telefonsko savjetovanje

Povrat novca ako čekate više od 30 minuta

Ako ste zakazali vrijeme za pregled u nekoj jedinici zdravstvene njege koju vodi regija Västra Götaland, ne biste trebali čekati duže od 30 minuta nakon zakazanog vremena. Ako čekate duže, imate pravo dobiti natrag uplaćenu participaciju. Vi ćete i pored toga dobiti onu njegu i terapiju koju ste naručili. Ovo se ne odnosi na akutne posjete u ordinacijama hitne ili dežurne medicinske pomoći. Iznos participacije vraća se jedino u vrijeme aktualne posjete, a ne naknadno.

Naplata participacije kada izostanete od zakazane posjete

Ako izostanete od posjete sa zakazanim vremenom, bez prethodnog otkazivanja, morate platiti isti iznos participacije koji biste inače platili. Zakazanu posjetu mora se otkazati najmanje 24 sata prije zakazanog vremena. Ako izostanete od posjete za koju niste bili obavezni uplatiti participaciju, morat ćete platiti 100 kr. Ova taksa ne ulazi u podlogu sistema zaštite od visokih troškova. Besplatni kupon ne važi kao sredstvo plaćanja za izostanak od zkazane posjete.

Plaćanje fakturom

Ako ne platite gotovinom ili karticom bit će vam izdana faktura na participaciju.

Zaštita od visokih troškova u ambulantnom liječenju podrazumijeva da za participacije ne trebate platiti više od jednog određenog godišnjeg iznosa. Potrebno je da zbrojite svoje troškove nastale prilikom posjeta ordinacijama unutar regije, ordinacijama drugih kotarskih skupština [Landstinget], kao i u privatnim ordinacijama koje imaju ugovor sa regijom. Kada dosegnete zaštitnu granicu za visoke troškove od 1150 kruna može vam se ispisati besplatna kartica.

Što sve pokriva zaštita od visokih troškova?

Zaštita od visokih troškova vrijedi prilikom posjeta liječničkoj ordinaciji ili kada dobijete bolesničku zdravstvenu njegu koja se može dati npr. od strane patronažne/područne medicinske sestre, fizioterapeuta ili psihologa. Ako imate pravo na takozvano neophodno stomatološko liječenje, stomatološko liječenje kao sastavnicu liječenja osnovne bolesti ili stomatološko liječenje zbog dugotrajne bolesti ili funkcijske smanjenosti imate pravo da uračunate i ove participacijske troškove.

Zaštita od visokih troškova ne pokriva sve troškove. Ne pokriva, na primjer:

 • cijepljenja/vakcinacije
 • preventivnu njegu, npr. mamografske kontrole i ginekološke zdravstvene kontrole
 • troškove propuštenih posjeta
 • troškove za potvrde
 • troškove kopiranja podataka iz zdravstvenog kartona
 • prevoz kolima hitne pomoći/hitne službe

Besplatna kartica

Dok ste posjećivali razne ordinacije (ambulantno liječenje), i u roku od godine dana sveukupno platili 1 150 kruna za zdravstvenu njegu i liječenje, možete dobiti besplatnu karticu. Besplatna kartica daje vam pravo na besplatnu zdravstvenu njegu tokom ostatka vremena od 12 mjeseci; od one prve posjete koja jest podloga za besplatnu karticu, to će reći one najstarije uplate u zaštiti od viskoh troškova. Besplatna kartica važi u cijeloj zemlji.

Uradite ovako

Prilikom svake posjete, zalijepite potvrdu u karticu zaštite od visokih troškova ili zamolite osoblje da vam u nju upiše iznos participacije koji ste uplatili. Karticu dobivate u ordinaciji. Važno je da sa sobom ponesete svoju karticu zaštite od visokih troškova.

Ako ste platili fakturom, kontaktirate fakturiranje pacijenata 4-5 dana nakon što ste izvršili uplatu. Oni šalju potvrdu da je fakture plaćena. Potvrdu ponesite sa sobom kada slijedeći put budete na posjeti ambulantnom liječenju ili kad posjetite najbližu ordinaciju, pa će vam osoblje na recepciji srediti da se svota uknjiži na vašu karticu visokih troškova.

Važno je da, vi kao pacijent, vodite računa o tome koliku ste participaciju uplatili tako da vam se može izdati besplatna kartica.

Djeca i omladina

Djeca i mladež koja su ispod 18 godina, a pripadaju istoj obitelji/porodici, imaju zajedničku zaštitu od visokih troškova. Taksa za djecu zbraja se na jednu te istu karticu.

Ako izgubite besplatnu karticu

Čuvajte karticu za zaštitu od visokih troškova s navedenim iznosima uplaćenih participacija, kao i potvrde, također i nakon što ste dobili besplatnu karticu. Tada je jednostavno da se dobije nova besplatna kartica (s istim periodom važenja kao i ona prva), ako vam se dogodi da izgubite ili da na drugi način ostanete bez svoje kartice. Pomoć vezano za ova pitanja možete dobiti u nekoj od ordinacija.

Novu besplatnu karticu možete dobiti čak i kad vam nedostaje podloga za besplatnu karticu. Potrebno je da tada kontaktirate ordinaciju koja vam je izdala besplatnu karticu ili bilo koju drugu ordinaciju koju ste bili posjetili s besplatnom karticom, a koja je registrirala period njenog važenja.

Zaštita od visokih troškova za prevoz pacijenata 1 650 kr

Prije nego na snagu stupi zaštita od visokih troškova za prevoz pacijenata, morate, uplatiti 1650 kruna na godinu.

Participacija za osobe na bolničkom liječenju iznosi 100 kruna po danu.

Ako izostanete s neke planirane mjere u okviru bolničkog liječenja, a to niste odjavili,  platit ćete jednu fiksnu taksu od 300 kruna. Otkazivanje mora biti obavljeno najmanje 24 sata prije zakazanog termina.

U slučaju smrti pacijenta, participacija za obavljeno liječenje podmiruje se iz njegove ostavštine.

Besplatna zdravstvena zaštita

Određene vrste bolničkog liječenja su besplatne. Ovo se odnosi, na primjer, na:

 • Djecu i omladinu do navršenih 19 godina 
 • Osobe koje se liječe prema Zakona o zaraznim bolestima
 • Osobe u pritvoru, uhapšene osobe, te osobe na izdržavanju zatvorske kazne.
 • Osobe koje prolaze osnovnu i dodatnu vojnu obuku u sastavu Obrambenih snaga.
 • Pacijente koji su na odsustvu i budu izvan bolnice najmanje 12 sati između 06:00 i 24:00 sata.

Zaštita od visokih troškova za participaciju u bolničkom liječenjenju

Pacijentu na bolničkom liječenju ispostavlja se participacija do maksimalnog iznosa 1500 kr za 30-dnevni tekući period. Liječenje s izuzetnom osnovom [Karensgrundande vård], u ovoj zaštiti od previsokih troškova jest bolničko liječenje na području regije, koje obavlja regija ili neki drugi davatelj njege koji ima ugovor s regijom Västra Götaland.

Ova zaštita od visokih troškova u bolničkom liječenju obuhvaća jedino stanovnike regije Västra Götaland. Zaštita se odnosi na pojedinca i ne može se spajati sa iznosom participacija drugih članova porodice.

Kontrolni pregledi i rehabilitacija, lječilišta i domovi za rehabilitaciju

Iznosi participacija za kontrolne preglede pacijenata, rehabilitaciju i lječilišta i domove za rehabilitaciju, isti su kao i za pacijente na bolničkom liječenju. To znači da pacijent plaća 100 dnevno nakon što liječenje odobri nadležna kotarska skupština [Landstinget].

Od participacije su izuzete iste kategorije kao što vrijedi i za bolničko liječenje; vidjeti kao gore.

Zaštita od visokih troškova ne vrijedi za kontrolno liječenje, rehabilitaciju, lječilišta i domove za rehabilitaciju.

To the top of the page