Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Personliga berättelser

Claes Jenningers råd vid mobbning

Innehållet gäller Västra Götaland
Någon sitter framför en dator med ansiktet i händerna

Claes Jenningers råd vid mobbning

Nedanstående råd kommer från Claes Jenninger som förlorade sin son på grund av mobbning. Läs mer om Claes och hans son Måns. Fler råd finns i boken "En skola fri från mobbning".

När du blir utsatt

 • Be genast om hjälp av någon vuxen. Ingen ska bli kränkt eller mobbad. Ingen har rätt att kränka eller mobba någon annan.
 • Om ingen tror på dig, berätta för någon annan tills någon vuxen tar sitt ansvar och ingriper.
 • Du ska själv inte stoppa kränkningarna. Det är skolan (eller idrottsföreningen) som ska göra det.
 • Ge inte igen. Det ger mobbarna en ursäkt att fortsätta.

När ditt barn blir utsatt

 • Ingrip genast när du förstår att ditt barn är utsatt. Barn hittar inte på sådant!
 • Mobbning kan ge skador redan efter en vecka. Därför ska det stoppas genast.
 • Kontakta genast skolan. Ni måste tillsammans reda ut situationen. Det som händer i skolan är skolans ansvar. Men du som vårdnadshavare är ansvarig för ditt barn, vare sig han/hon kränker, eller blir utsatt, av andra.
 • Kontakta föräldrar till barn som kränker ditt barn endast om det sker helt utanför skolan, till exempel på nätet.

Om du är lärare

 • Du är den viktigaste vuxna personen för dina elever.
 • Du vet vem av eleverna som tar sig makten att kränka och mobba. Du vet vilka som backar upp den/dem. Du vet vem/vilka som är utsatta.
 • Säg aldrig: -Det var inte så farligt, -Hon menar inget illa, -Men vad gjorde du då? Det är den mobbades upplevelse som ska utredas. Bara han/hon vet hur det känns.
 • Du är skyldig enligt lag att meddela rektor om du ser och hör kränkningar och mobbning. Skyndsamt.
 • Mobbning ska stoppas. Det sker genom att man koncentrerar arbetet på den/de som kränker och de som öppet eller med tystnad ger sitt samtycke till kränkningarna.
 • Du har rätt att få veta av arbetsgivaren var dina befogenheter och skyldigheter börjar och slutar.
 • Du har rätt att få fortbildning i hur du ska arbeta främjande och förebyggande.
 • Kräv att få föräldrakontakter som schemalagd arbetstid. Allt fler skolor har det.

Om du är rektor

 • Skolan är skyldig att ha ett effektivt främjande och förebyggande arbete mot kränkande beteenden. Den tid du avsätter till det vinner alla på genom att slippa ständiga avbrott och oro i klasserna.
 • Redovisa tydligt för huvudmannen (kommunen alt. friskolestyrelsen) vad din skola behöver för att följa skollagens krav på tid, fortbildning och organisation för en trygg skola.
 • Trygghetsarbete är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som genomsyrar skolans vardag. Korta studiedagar, temadagar och enstaka föreläsningar ger inga eller mycket små resultat.
 • Strukturera organisationen så att alla vet sin uppgift när kränkningar ändå uppstår.
 • Följ upp att Plan mot kränkande behandling (Likabehandlingsplan) är det dokument som alla känner till och arbetar med.
 • Elevhälsan kan vara nyckeln till en framgångsrik skola.

Skolans huvudman

 • Varje politiker i kommunfullmäktige är huvudman med ansvar för att skollagen, arbetsmiljölagen och läroplanerna följs. Skollagen står över det kommunala självstyret. Det är alltså skolornas behov som ska styra kommunens budget, inte tvärtom. I fristående skolor är styrelsen huvudman.
 • Mellan fullmäktigesammanträdena fungerar kommunstyrelsen som huvudman.
 • Huvudmän kan delegera beslut till tjänstemän, men ansvaret för deras beslut har alltid huvudmannen.
Till toppen av sidan