Fysisk aktivitet och träning

Barn kan få fysisk aktivitet på recept FaR

Innehållet gäller Västra Götaland

Barn och unga behöver regelbundet röra på sig för att utvecklas och må bra. Fysisk aktivitet kan också förebygga ohälsa och vara en del av behandling vid flera sjukdomar.

En flicka simmar i en bassäng

Många barn rör på sig för lite och riskerar att må dåligt. Hälso- och sjukvården och elevhälsan i Västra Götaland kan ge stöd i att komma igång med mer rörelse genom metoden fysisk aktivitet på recept, FaR.  
I artikeln Hur mycket behöver barn röra på sig? kan du läsa om rekommendationer och hälsoeffekter av fysisk aktivitet.

FaR till barn och unga

Barn kan behöva minska sitt stillasittande, öka vardagsaktiviteten eller komma i gång med någon form av fysisk träning. FaR kan användas av barn från 6 år och ungdomar som har eller riskerar att utveckla någon typ av ohälsa och som inte når upp till hälsorekommendationen för fysisk aktivitet.

Kan minska sjukdomsbesvär

FaR kan komplettera behandling av följande sjukdomar, för att minska sjukdomsbesvär eller exempelvis biverkningar från läkemedelsbehandling:

FaR kan dessutom användas förebyggande, till exempel för att förebygga ohälsa vid motoriska svårigheter, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, stress, oro samt vid smärta. Det kan också handla om att förbättra inlärning.

Vilka kan förskriva FaR?

All legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR. Det betyder att man kan vända sig till bland annat barnmottagningar, ungdomsmottagningar, elevhälsa, vårdcentral och rehabmottagning för att få FaR.

Så här fungerar FaR

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Den första delen i FaR-metoden är ett stödjande samtal mellan den som ska förskriva receptet och barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare.
Under samtalet pratar man om barnets rörelsevanor och om vad som skulle vara roligt och möjligt att göra. Man sätter också upp mål som ska vara motiverande och genomförbara.

Recept på fysisk aktivitet

Efter samtalet skrivs ett recept som är en skriftlig plan för fysisk aktivitet. I receptet beskrivs målsättning, rekommenderad aktivitet och när receptet ska följas upp.  
Receptet kan handla om vardagsaktivitet, som att ta rörelsepauser, leka utomhus eller att gå/cykla till och från skolan. Det kan också handla om organiserad fysisk aktivitet. På Rörelseguiden kan du hitta tips på aktiviteter i din kommun samt få tips om hur man kan vara aktiv på egen hand.

Uppföljning

Receptet följs genom ett nytt samtal. Vid uppföljningen pratar man om hur det gått med aktiviteten, vad som fungerat bra och om det är något som behöver ändras.

Barn behöver stöd och uppmuntran

För att barn och unga ska vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiva, är det viktigt att de får stöttning. Vårdnadshavare har en särskilt viktig roll i att stötta och uppmuntra barnets goda vanor. Även skola samt fritidsverksamheter och föreningar som erbjuder lekfull och kravlös idrott är viktiga.

Det är lust till rörelse och lek som kommer i första hand och inte prestation. Intresset kan behöva byggas upp långsamt, steg för steg. Varje barn måste få möjlighet att hitta just sin motivation till aktivitet, enskilt eller i grupp. Inspiration finns här: Tips för att få barn att röra sig.

FaR-mottagning online

Barn och ungdomar som har fått FaR och som behöver extra hjälp för att komma i gång, kan få digitalt stöd av fysioterapeut på FaR-mottagning online. Här erbjuds stöd under 3-6 månader för att hitta goda rörelsevanor. För yngre barn riktas stödet främst till vårdnadshavare som kan få råd och hitta strategier för att barnet ska få goda levnadsvanor. Läs mer om FaR-mottagning online.

Till toppen av sidan