SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Barn kan få fysisk aktivitet på recept

Innehållet gäller Västra Götaland

Ett allt mer stillasittande liv försämrar barn och ungas hälsa. Behovet av fysisk aktivitet är stort och barns rörelsemönster har förändrats och många rör sig idag för lite. Skolan lyckas inte att stimulera alla elever att vara fysiskt aktiva och spontanidrotten och leken har i allt högre grad försvunnit från grusplaner och lekplatser.

En flicka simmar i en bassäng

Barn kan få fysisk aktivitet på recept

Utövandet av organiserad idrott blir alltmer polariserat, en del utför många aktiviteter och vissa inga alls. Många barn skjutsas också ofta till och från skolan och till aktiviteter, vilket gör att de cyklar eller går allt mer sällan.

Barn behöver röra sig för att växa och utvecklas. Fysisk aktivitet hjälper barnen att utvecklas fysiskt genom att stimulera tillväxt och utveckling av bl.a. muskler, skelett, hjärta, hjärna och lungor. Även den mentala hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet genom att stärka barnets fysiska självkänsla och självuppfattning. Barn sociala förmågor påverkas positivt då lek och rörelse är en stor del av barnets sociala samspel under de första åren.

Det kommer också alltmer forskning som visar på samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer genom den påverkan som fysisk aktivitet har på bl.a. minne och inlärning. Studier har visat att barn som utövar extra fysisk aktivitet, ofta pulshöjande aktiviteter, utöver skolidrotten får förbättrade skolresultat!

 För att förebygga ohälsa i vuxenlivet är det viktigt att barn och ungdomar får den stöttning som behövs för att vara fysiskt aktiva. Det är också viktigt att barn och ungdomar får känna att det är lust till rörelse och lek som kommer i första hand och inte prestation.

Hälsorekommendationen fysisk aktivitet för barn och unga (FYSS 2017)

Barn 0-5 år
Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas och endast i undantagsfall begränsas.

Barn och unga 6-18 år
Alla barn och ungdomar skall uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

 

  • Aktiviteter som innebär en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 ggr/vecka.
  • Bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög
  • Större hälsovinster om dosen ökas.

 

Stillasittande 0-18 år

Barn och ungas hälsa tycks påverkas negativt av långvarigt stillasittande. I dagsläget finns det inte tillräckligt med forskning för att på vetenskaplig grund kunna säga när stillasittande får negativa hälsoeffekter.

Fysisk aktivitet på Recept till barn och unga

FaR är en av hälso- och sjukvårdens behandlingsmetoder för att komma till rätta med hälsoproblem som beror på att vi rör oss för lite. I delar av Västra Götalandsregionen kan FaR även förskrivas till barn och ungdomar.

Vilka barn kan få FaR?

De barn som har eller riskerar att få någon typ av ohälsa och är allt för fysiskt inaktiva och inte når upp till hälsorekommendationen för fysisk aktivitet kan få FaR. Det är viktigt att fråga både barn och deras föräldrar kring barnets rörelsevanor, fråga efter hur barnet rör sig över alla veckans dagar, även helgdagar.

FaR vid övervikt och fetma

Barn och unga med övervikt och fetma får positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet, framförallt är det blodfetter och insulinkänslighet som påverkas positivt. Dessutom kan en övervikt/fetma i sig leda till att barnet/ungdomen börjar röra sig mindre. Den träningsform som har tydligast effekt för den här målgruppen är konditionsträning.

FaR vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa blir allt mer vanligt förekommande hos barn och unga. Fysisk aktivitet har visat sig verka förebyggande avseende nedstämdhet och depression, alltså de barn och unga som är fysiskt aktiva drabbas inte av nedstämdhet och depression i lika stor utsträckning.

FaR vid astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som är vanligt förekommande, ca 10 % av unga i tidiga tonåren har denna diagnos som ofta innebär svårigheter att utföra fysisk aktivitet. Barn och unga som har astma kan därför behöva få hjälp med att anpassa aktiviteten och därefter kunna utföra denna på ett bättre sätt.

Vilka kan förskriva FaR?

All legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR. Det betyder att du kan vända dig till barnmottagningar, ungdomsmottagningar, skolsköterskor, skolläkare och fysioterapeuter för att få ett recept på fysisk aktivitet.

För att kunna använda sig av FaR som behandlingsmetod krävs kunskap både om effekterna av den fysiska aktiviteten vid olika diagnoser och om lämplig dosering. Vårdpersonalen behöver också ha kännedom om lokala träningsmöjligheter.

Hur fungerar FaR?

I FaR-metoden ingår förutom någon form av rekommenderad fysisk aktivitet även stödjande samtal med föräldrar och barn. Ett familjecentrerat förhållningssättet i samtalen är helt nödvändigt, då barns livsstilsvanor till stor del är beroende av föräldrarnas val och möjligheter att ge stöd.  Motiverande samtal är den samtalsteknik som ofta används för att hjälpa familjen och familjen att hitta sin egen motivation till att röra sig mer. I FaR-metodiken arbetar man också med att sätta upp mål som skall vara genomförbara och nåbara.

Främsta förebilderna för fysisk aktivitet är barnens föräldrar. Även skola och föreningar som erbjuder lekfull idrott som ej är prestationsinriktad är viktiga aktörer. Det är viktigt att de deltagande barnen får möjlighet att leka fram den fysiska aktiviteten och intresset kan behöva byggas upp långsamt, steg för steg. Varje barn måste få möjlighet att hitta just sin motivation till aktivitet, enskilt eller i grupp. Målet är att hjälpa familjerna och barnen att hitta gemenskap och lust kring rörelse och därigenom bli mer fysisk aktiva! 

 

 

Till toppen av sidan