Tänk på asbestfaran vid husrenovering

Innehållet gäller Västra Götaland

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men fortfarande dör folk av det. Och tänker du renovera, riva eller bygga om ett gammalt hus, bör du ta reda på hur du ska göra för att undvika andas in de livsfarliga fibrerna.

Asbest var mirakelmaterialet.
Det stod emot brand, värme, kyla, buller och kemikalier. Det hade också en hög slitstyrka.
Men det hade ett väsentligt problem – det kunde vara dödande. Men det visste man inte då.

Ett hundratal dödsfall varje år

Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.
Den vanligaste cancerformen är mesoteliom. Sjukdomen dödar drygt hundra personer varje år i Sverige. Detta trots att asbest varit förbjudet i många år. Siffran är nästan tre gånger större än över de som dör i arbetsplatsolyckor.

Hälsorisker

Alla former av asbest kan orsaka asbestos, lungcancer, mesoteliom och andra sjukdomar. Rökning tillsammans med asbestexponering ökar hälsofaran. Risken för lungcancer är beroende av hur mycket man har andats in och hur länge man har gjort det. Cancersjukdom kan komma med upp till 35 års fördröjning efter det man har utsatts för asbest.

Skapar farliga dammoln

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bearbetas
.
till exempel vid sågning, borrning, slipning eller rivning som det blir farligt. Då frigörs mikroskopiskt små fibrer som kan sväva i luften i flera dygn.
Även högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem och liknande arbeten kan frigöra asbestfibrer i riskabla halter.

Letar sig ned i lungblåsorna

Asbestfibrer kan vara så tunna som en mikrometer i diameter. Det är en miljondels meter eller 0,001 millimeter. Därför letar de sig lätt ned i lungorna, pressar sig ned i de finaste förgreningarna och kan slutligen hamna i lungblåsorna. Det finns olika typer av asbestfibrer. Hälsofaran bestäms av fibrernas eller partiklarnas storlek och hur kroppen kan hantera fibrerna. Ju mindre fibrer desto farligare.

Finns i importerade produkter

Nyinstallation av asbest eller asbesthaltigt material, är förbjudet sedan länge men det finns kvar i äldre byggnader och utgör en risk för de som arbetar med bland annat renovering inom byggbranschen. Asbestfibrerna frigörs när bland annat miljonprogrammets flerbostadshus och villor rivs och renoveras. Några av de yrken som är värst drabbade är VVS-montörer, byggnadsarbetare, byggstäderskor, elektriker och isolerare.
Byggnadsmaterial, motorpackningar och flänspackningar för rörinstallationer som har importerats från Asien kan fortfarande innehålla asbest.

Företag måste ha tillstånd

Om man själv inte har tillräckliga kunskaper bör man anlita ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest. Privatpersoner behöver inget tillstånd, det är saneringsföretaget som måste följa bestämmelser och strikta regler för att hantera asbest. Om du själv sanerat innan hantverkare kommer på plats ska de vara säkra på att saneringen utförts på rätt sätt så att inga asbestfibrer finns kvar där de ska arbeta.

Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska - om möjligt - vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används. Man ska också sanera sig själv innan man tar av skyddskläderna.

Sanera inomhus

Sanering inomhus bör utföras av utbildade sanerare. För att förhindra att asbestfibrer
.
sprids i huset ska utrymmet avgränsas och sättas i undertryck. För att komma in/ut ska man passera en sluss.

Det kan vara bra att veta att asbestfibrer kan gå igenom filtret i en vanlig dammsugare. Därför används särskilda dammsugare som är försedda med ett speciellt filter. Efter dammsugning ska man torka upprepade gånger med fuktig trasa

Paketera väl

Avfall av asbesthaltigt material ska man samla i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med varningstexten "Asbest". Säckarna lämnas på en avfallsanläggning som tar emot asbest. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor kan ge ytterligare upplysningar.

Får behålla eternitplattor på fasaden

Du har som privatperson inte någon skyldighet att ta bort byggnadsmaterial som innehåller asbestfibrer. Man får alltså ha kvar exempelvis eternitplattor som fasadmaterial tills det tas ur bruk. Arbetsmiljöverket rekommenderar ändå att man
ersätter asbesthaltigt material i samband med renovering. Ett eternittak blir dessutom mycket sprött med åren och kan lätt gå sönder om man står på det.

Förekomst

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert svar. Här kan asbest finnas:

 • Ventilationsanläggningar, ventilationskanaler
 • Båtskrov och runt maskininstallationer
 • Fasadbeläggning (eternitplattor)
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • Tak
 • Som värmeisolering i rör och värmepannor
 • Strålskydd på skåpsidor mot gasspisar
 • I bullerdämpning
 • Armering i skivor, kanaler och golvplattor.
 • I underskikt till plastmattor
 • I färger och plaster
 • I fix och fog till kakel.
 • Gamla fordonsbromsar
Till toppen av sidan