Samordnad individuell plan, SIP, Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Det är vanligt att man behöver hjälp från flera olika håll när man är i behov av stöd. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med SIP är att du ska få dina och eventuella närståendes behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning tillgodosedda.

Samordnad individuell vårdplanering, SIP
Vid en samordnad individuell plan, SIP, är patientens behov i centrum. När flera verksamheter samverkar ökar chanserna till framgång. Här är några exempel på aktörer som kan vara med på SIP.

Behöver du hjälp från både socialtjänst och hälso- och sjukvård är Västra Götalandsregionen och din kommun skyldiga att upprätta en SIP. Det står i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
SIP kan användas oavsett ålder. Du själv och dina närstående kan också meddela socialtjänsten, skolan eller hälso- och sjukvården att en SIP önskas.

I allt arbete med en SIP är det du som är huvudpersonen. Det är din situation, erfarenhet och upplevda behov som utgör utgångspunkten för SIP. Om det är lämpligt och du vill det, kan närstående ges möjlighet att delta i arbetet med SIP. Du kan också tacka nej till en samordnad individuell plan.

Får verksamheterna att prata med varandra

Bakgrunden till SIP är att många upplever att de hänvisas runt utan att få hjälp och att planering tillsammans med berörda saknas. En SIP får verksamheterna att prata med varandra och avgöra behoven i rätt ordning. Man delar varandras kunskaper och ser till att viktig information når alla. Detta görs dock endast efter att du har gett ditt muntliga eller skriftliga samtycke. Man följer också upp hur det går.

SIP pekar ut vem som ansvarar för vad, vilken hjälp du behöver, vem som är huvudansvarig och vilka kontaktpersoner som finns så att du känner dig trygg.

Kom gärna förberedd till planeringen

Arbetet börjar med att du har ett planeringsmöte med den person som är huvudansvarig för planeringen inför SIP-mötet. Fundera på vilka frågor och förväntningar du har och vilket resultat du vill nå. ”Vad är viktigt för dig?” Om du har önskemål om tider, möteslokal, anteckningshjälp, kommunikationshjälpmedel, tolk eller liknande så meddela det till den som genomför planeringen med dig.

Under planeringen kommer ni gemensamt fram till vad du har för kort- och långsiktiga mål. Utifrån det kallar ni berörda verksamheter till ett SIP-möte.

Flera kan bjudas in till möte

Med på mötet kan vara alla de verksamheter som du kan behöva hjälp ifrån. Exempel på deltagande verksamheter är: socialtjänsten, BUP, Arbetsförmedlingen, kriminalvården, Försäkringskassan, hemtjänsten, sjukgymnast, vårdcentral, psykiatrin, skolan och habiliteringen.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har inte skyldighet att delta, men möjligheterna till återhämtning kan öka väsentligt om alla parter samarbetar.

De från kommun och region som blir kallade till ett SIP-möte måste komma. Oftast är det den som kallar till mötet som får huvudansvaret för planen, men du kan även föreslå en annan huvudansvarig, denne blir då din kontaktperson.

SIP-mötet

SIP-mötet ska hållas inom tre veckor efter att behovet uppmärksammats. På mötet pratar ni om din situation, funderingar och vilka behov du har. Du kommer överens med övriga deltagare på mötet om hur ni ska arbeta tillsammans. Du kan när som helst avbryta arbetet med SIP, genom att dra tillbaka ditt samtycke.

Under SIP-mötet fyller huvudansvarig i din SIP. Det här ska stå i SIP:

  • dina kort- och långsiktiga mål
  • vilka behov du har idag
  • vilka insatser som kan erbjudas för att nå dina mål
  • när insatserna ska ges
  • hur insatserna ska ges
  • vem som ansvarar för vad
  • vem som ska vara huvudansvarig för SIP
  • när ska insatserna i planen följas upp och utvärderas
  • om det är möjligt - när ska SIP avslutas
  • hur resultatet av insatserna ska bedömas och av vem.
Till toppen av sidan