AKTUELLT

Det här arbetar Folkhälso-myndigheten med

Innehållet gäller Västra Götaland

12 mars 2020: På Folkhälsomyndigheten arbetar många av landets främsta forskare inom smittskyddsområdet. Myndigheten följer noga händelseutvecklingen när det gäller covid-19, genomför mikrobiologiska analyser och gör riskbedömningar av smittutvecklingen.

Kvinna arbetar i ett laboratorium. Många olika flaskor på hyllor.
Folkhälsomyndigheten har ett av världens modernaste och säkraste laboratorier för mikrobiologisk diagnostik och forskning. Foto: Jarmaluk, Pixabay

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. I det ingår god och jämlik hälsa och förebyggande arbete mot droger och spel. Antibiotikaresistens, psykisk hälsa samt suicidprevention är andra exempel på arbetsområden.
Mest känd är myndigheten numera för sitt arbete med smittskydd.

Står på vetenskaplig grund

Ett viktigt uppdrag för Folkhälsomyndigheten är att ta fram och förmedla vetenskapligt grundad kunskap som förebygger ohälsa och sjukdomar och som ger samhället stöd i arbetet mot hälsohot. Några av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager av smittskyddsläkemedel. Folkhälsomyndigheten bevakar smittsamma sjukdomar och har som uppgift att främja skyddet mot dem. Det finns en ständig beredskap för att analysera prover med misstänkt allvarlig smitta. Över 60 sjukdomar bevakas enligt smittskyddslagen och genom frivilliga anmälningar.

Viktig forskning

Folkhälsomyndigheten har ett av världens modernaste och säkraste laboratorier för mikrobiologisk diagnostik och forskning. Säkerhetslaboratoriet är en viktig resurs i den nationella beredskapen mot allvarliga smittor. Samarbete och forskning både inom landet och internationellt, bidrar till att hålla smittskyddet på en hög nivå.

Samarbetar med andra myndigheter

Ett nära samarbete finns med andra statliga myndigheter (exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Socialstyrelsen, de regionala smittskyddsenheterna liksom med Världshälsoorganisationen, WHO, och den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC

Sverige har sedan länge ett väl fungerande system för snabb upptäckt av infektionssjukdomar och landets smittskyddsenheter har rutiner för hur både misstänkta och bekräftade fall ska tas omhand på ett bra och säkert sätt. Även privata aktörer har en medvetenhet om beredskap och krishantering.

Regionala smittskyddsenheter hjälper till

Folkhälsomyndigheten har regelbundna möten med landets samtliga regionala smittskyddsenheter för att fatta rätt beslut angående nödvändiga åtgärder. Smittskyddsenheterna ska se till att allmänheten får information om hur man skyddar sig mot smitta, beslutar om smittspårning och ger råd och förhållningsregler till den som har smittats. Den stöder också sjukvårdspersonal som arbetar med smitta.

Smittspårning kan ha en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning och minska risken för större utbrott. Den behandlande läkaren är skyldig att dels ta reda på hur en smittad person har blivit smittad, dels ta reda på vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smitta.

KÄLLOR: Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Läs mer på 1177.se

Covid-19

Smittskyddslagen

Mer på andra webbplatser

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Smittskydd Västra Götaland

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset

Socialstyrelsens beredskapsarbete med anledning av coronavirus covid-19

Film (textad) från Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten berättar om smittskyddsarbetet kring covid-19 nationellt och internationellt.

Till toppen av sidan