Tolkning till andra språk

Skriv ut (ca 2 sidor)

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Skriv ut

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Olika former av tolkmöten

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk om det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdcentralen.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Fäll ihop

Om du behöver tolk

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller. Du kan använda den här språkkartan för att visa vilket språk du behöver. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök måste du avboka tolken. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Fäll ihop

Översätter inte skriven information

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Fäll ihop

Tolk i Västra Götaland

Västra Götaland

Tolk i Västra Götaland

Så här beställer du språktolk

Om du inte förstår svenska har du rätt till en språktolk när du besöker vården. Tala om att du behöver en tolk när du bokar tid för besök. Personalen ordnar då så att en tolk finns på plats vid besöket.

Tjänsterna är gratis och ger service dygnet runt, årets alla dagar.

För att vara säker på att tolkningen utförs på rätt sätt använder Västra Götalandsregionen alltid utbildade tolkar.

Här beställer du teckenspråkstolk

E-post: tc.tolkbestallning@vgregion.se  
Taltelefon:  0771-700 700 
Texttelefon: 0771-700 800
Fax: 031-33 93 739
Akuta tolkuppdrag (endast teckenspråkstolkning):
Taltelefon: 020–220 700
Texttelefon: 020–220 800

Beställ teckenspråkstolk via e-tjänst

Beställ teckenspråkstolk via webbformulär

Här beställer du taltjänst

E-post: taltjanst.gbg@vgregion.se  
Taltelefon: 0771–700 900
Texttelefon: 0771–700 901
Fax: 031–339 37 29

Beställ taltjänst via e-tjänst

Beställ taltjänst via webbformulär

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2015-04-22
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist, Avdelningen för juridik, SKL

Fotograf:

Anette Andersson, AA fotograf


Västra Götaland
Redaktör:
Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.
Granskare:
Tolkverksamheten, Västra Götalandsregionen.