Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer

Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention. Detta är en viss minskning jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent.

– Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med kvalitetsproblemen, säger Björn Strander, ordförande för den nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Kvinnor över 23 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Provet syftar till att på ett tidigt stadium upptäcka cellförändringar som annars kan utvecklas till livmoderhalscancer. Nu har Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKCx, analyserat statistik från de senaste åren och jämfört antalet registrerade cancerfall med laboratoriernas analysresultat. Resultatet redovisas i en artikel i Läkartidningen.

Av analysen framgår att antalet registrerade fall av livmoderhalscancer i Sverige har ökat med cirka 100 fall per år under 2014 och 2015. Skribenterna tror att detta kan hänga samman med en minskad säkerhet i analyserna vid laboratorierna. En liten andel av proverna med cellförändringar har inte fångats upp och kvinnorna har, trots att de fått besked om att proven varit normala, senare fått livmoderhalscancer.

­– Vi vill betona att cellprovskontrollen är livsviktig och att den överlag fungerar mycket bra. Även med minskningen är tillförlitligheten fortfarande mycket hög och att gå på cellprovskontroll är ojämförligt det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger Björn Strander.

Genomgången visar att ökningen av insjuknandet varierar mellan olika delar av landet. I vissa län har ökningen varit större än i andra, men eftersom det rör sig om få fall är siffrorna i de flesta län inte statistiskt säkerställda. Studien visar också att även om antalet fall av livmoderhalscancer har ökat, så ligger dödligheten kvar på samma nivå som tidigare.

Närmast kommer alla laboratorier att gå igenom sina resultat för att undersöka om det finns kvalitetsbrister och vad dessa i så fall handlar om. Experterna förespråkar även ändringar i det nationella vårdprogrammet för att öka säkerheten. Arbetet kommer löpande att följas upp av det nationella kvalitetsregistret, laboratoriernas kvalitetssäkringsgrupp och Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs mer

Läkartidningen: Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

Mer på 1177.se

Gynekologisk cellprovtagning

Cellförändringar i livmoderhalsen

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Text: Pressmeddelande: Regionala cancercentrum i samverkan

Till alla nyheter