Symtom på svampförgiftning kan dröja många dagar

Att plocka svamp kan vara en underbar och rogivande sysselsättning men livsfarlig om man inte vet vad man gör. Det går aldrig att chansa och tro att man har plockat rätt sort. Skadorna efter svampförgiftning kan leda till lever- eller njurtransplantation.

Den vanligaste orsaken till förgiftning är att en giftig svamp förväxlats med en ätlig. Risken för detta är stor dels för oerfarna svampplockare och dels vid svampplockning i en främmande trakt, där svampfloran skiljer sig från den man känner. Giftiga svampar kan också växa i eller invid ett bestånd av snarlika ätliga svampar. Det går heller inte att lita på allt som står i gamla svampböcker. Skaffa en modern svampbok. Det är också viktigt att veta att svampgift inte förstörs vid upphettning eller nedfrysning.

Uppskattningsvis uppsöker 50-200 personer sjukvården i Sverige för misstänkt svampförgiftning varje år. I bästa fall är symtomen bara illamående, magsmärtor och kräkningar. I svåra fall behövs njur- eller levertransplantation. Dödsfall är sällsynta och sker då ofta i samband med leversvikt.

Råd vid misstanke om svampförgiftning

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-33 12 31 (Giftinformationscentralen) i mindre brådskande fall – dygnet runt.

Spara svampen för eventuell identifiering.

Symtom kan komma efter många dagar

Giftsvamparna delas in beroende på vilket gift de innehåller och symtomen beror därmed på vilken svamp man har ätit. Vissa symtom kommer redan efter någon halvtimme. Andra symtom kan dröja 2-3 veckor innan de uppträder.

Illamående och kräkningar behöver inte betyda förgiftning. Svamp är en färskvara och är mycket känslig för bakterietillväxt. Därför ska svamp tillredas som snabbt som möjligt.

Behandling

Behandlingen är olika från fall till fall. Det kan räcka med ventrikeltömning (magpumpning) i kombination med medicinsk behandling. I andra fall krävs intensivvårdsbehandling. En stor mängd medicinsk kol (är receptfritt) kan fungera som första hjälpen.
Viktigt för att veta vilken behandling som ska sättas in är att få reda på vilkens slags svamp som har ätits. Ofta krävs det kontakt med en svampexpert – en kontakt som kan förmedlas av Giftinformationscentralen.

Svampar som ger symtom från mag-tarmkanalen

Exempel: Bolmörtsskivling, giftchampinjon, giftkremla, kastanjemusseron.
Symtom kommer vanligen efter 2 - 4 timmar och brukar försvinna inom det närmaste dygnet. Dessa svampar kan orsaka illamående, magont, kräkningar och diarré. Det finns som regel ingen anledning att uppsöka sjukhus.

Svampar som påverkar nervsystemet

Exempel: Brun flugsvamp, panterflugsvamp (panterfläckig flugsvamp), röd flugsvamp samt vissa brokskivlingar, slätskivlingar, trådskivlingar och trattskivlingar.
Symtom kommer ganska snabbt, ofta inom en halvtimme upp till två timmar. Förtäring av vissa arter i denna grupp kan ge förvirring, hallucinationer, medvetandesänkning och i sällsynta fall muskelkramper, andra kan ge svettningar, ökat saliv- och tårflöde. Många av dessa svampar ger också magbesvär. Dessa symtom är inte livshotande men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

Svampar som skadar inre organ

Lömsk flugsvamp, vit flugsvamp, och gifthätting innehåller ett gift (amatoxin) som skadar lever och tarmslemhinna.
Symtom kommer först efter 8 - 24 timmar. Man insjuknar med intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Efter ytterligare någon dag ses leverpåverkan. Förgiftningen kan vara livshotande. Sjukhus ska uppsökas omgående!

Toppig giftspindling (toppig giftspindelskivling) och orangebrun giftspindling innehåller ett gift (orellanin) som skadar njurarna.
Symtom kommer sent, i regel efter 3 - 7 dygn. Dessa symtom är diffusa och börjar oftast med en allmän sjukdomskänsla. Typiskt är illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst. Urinmängderna kan vara både större och mindre än normalt. I svåra fall kan förgiftningen ge bestående njurskador. Sjukhus ska uppsökas omgående!

Stenmurkla kan orsaka förgiftning om den äts rå eller felaktigt tillagad.
Symtom kommer oftast efter 5 - 8 timmar. Av stenmurklans gift (gyromitrin) kan man bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Även symtom från nervsystemet kan förekomma såsom yrsel, matthet och dubbelseende. I allvarliga fall kan sönderfall av röda blodkroppar (hemolys), lever- och njurskador tillstöta. Förgiftningens förlopp är oftast godartat men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

Övriga reaktioner

Grå bläcksvamp i kombination med alkohol kan ge en antabus-effekt med illamående.
Om man vid flera tillfällen äter pluggskivling kan överkänslighet och allergisk reaktion uppstå.

Frivillig förgiftning

Förgiftning och hallucinationer kan också uppstå av psykedeliska svampar, röd flugsvamp och andra giftiga svampar. De äts i försök att uppnå en narkotisk effekt. En del användare blandar svampar med droger, till exempel cannabis, LSD eller ecstasy. Dessa blandförgiftningar kan förorsaka en akut psykos med kraftiga hallucinationer och långdragna symtom.

Publicerad:
2014-08-25
Skribent:

Jan Kallenberg, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Manusunderlag:
Granskare:

Kai Knudsen, överläkare, avdelningen för anestesiologi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.