Större chans till delaktighet för påläst patient

Förbered dig till vårdbesöket

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst. Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan dig och vårdpersonalen.

Tio punkter för ett bättre vårdbesök

Samordnad vårdplanering

Du kan som patient ha fortsatta stora behov av vård efter hemkomsten från sjukhuset. För att du ska få god omvårdnad bör därför den behandlande läkaren på sjukhuset starta en så kallad samordnad vårdplanering.
Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukhuset till vårdcentral och vid behov till hemsjukvården.

Läs mer om samordnad vårdplanering

Patientjournalen

Om du vill få ut journaluppgifter om dig själv ska du i första hand vända dig till den vårdenhet, vårdcentral, mottagning eller sjukhus, som du har besökt.
Om du vill veta vilka register du finns i, det vill säga ta reda på de personuppgifter som finns om dig inom hälso- och sjukvården, behövs en skriftlig och undertecknad begäran. Den ställs till personuppgiftsombudet för den verksamhet det gäller.

Läs mer om patientjournalen

Läs din journal via nätet

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård via nätet. Tjänsten ger dig möjlighet att förbereda dig inför ditt besök och i efterhand förstå vad som sagts och planerats.

Läs mer om journal via nätet

Tjänsten Mina intyg

Mina intyg är en e-tjänst där du snabbt, enkelt och säkert hanterar dina läkarintyg. Du kan läsa, skriva ut och spara intygen i din dator och dessutom skicka dem till Försäkringskassan. Du kan logga in dygnet runt. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

Läs mer om Mina intyg

Ny medicinsk bedömning, second opinion

Om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, tidigare kallad second opinion. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

Läs mer om second opinion

Egenremiss

En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egenremiss som lämnas eller skickas till mottagningen. I egenremissen berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt så att mottagningen kan göra en korrekt bedömning av ditt vårdbehov.

Läs mer om remiss och egenremiss

Samordnad individuell plan, SIP

Det är vanligt att man behöver hjälp från flera olika håll när man är sjuk. Om både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en så kallad SIP, samordnad individuell plan. Det kan innebära en helhetslösning och att du får rätt hjälp i rätt ordning.

Läs mer om samordnad individuell plan

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en specialist, beroende på vad du har för behov.

Läs mer om vårdgarantin

Valfrihet i vården

Du har rätt att söka öppenvård i ett annat landsting eller region. Det gäller all öppenvård – inklusive dagkirurgi – hos alla vårdgivare som har avtal med något landsting eller region. Du kan också lista dig hos en vårdcentral utanför Västra Götalandsregionen. –

Läs mer om valfrihet i vården

Vårdval Rehab

Vårdval Rehab innebär att du som behöver rehabilitering kan välja den rehabenhet du själv vill gå till inom arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Du kan välja att gå till någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller till någon rehabenhet som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Läs mer om vårdval rehab

Rätt att förstå informationen

Oavsett vem du är och vilken bakgrund du har ska vårdpersonal ge den information du behöver. Det säger patientlagen. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information, för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Läs mer om patientlagen

Om du inte är nöjd med vården  

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård, kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Nästa steg är att vända sig till Patientnämnden som tar emot klagomål
Har du skadats i vården eller känner dig felbehandlad  kan du vända dig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den tittar framför allt på vad som blivit fel och varför, så att samma händelse inte ska ske igen.

Lär mer om att vara missnöjd med vården

Ersättning vid vårdskada

Om du skadas inom vården kan du få ersättning för sveda och värk under läkningstiden och för invaliditet om skadan leder till bestående funktionsnedsättning. Även ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall kan du ha rätt till i. Allt detta regleras i patientskadelagen.

Läs mer om ersättning vid vårdskada

Läkemedelsförsäkring

Om du har skadats på grund av att ett läkemedel gett oväntade biverkningar så är det Läkemedelsförsäkringen, LFF, som gäller. Naturläkemedel eller homeopatiska läkemedel omfattas inte av försäkringen. Du kan få ersättning om du har drabbats av oförutsedda skador, både kroppsliga och psykiska.

Läs mer om läkemedelsförsäkringen

Patientlagen

Patientlagen ska stärka patientens ställning och främja patientens integritet, samtidigt som patientens möjlighet till självbestämmande och delaktighet i vården ska bli större.

Läs mer i tema patientlagen

Prioriteringar inom vården

Prioriteringarna grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först.

Läs mer om prioriteringar inom vården

Publicerad:
2017-03-13