Psykiatrisk sjukgymnastik stärker hela människan

En person med psykiska problem kan känna sig främmande för sig själv och sin kropp. Man kan uppleva sig styrd av tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.
Med hjälp av psykiatrisk fysioterapi kan man lära sig att förstå kopplingen mellan kropp och psyke, att människan är en helhet.
Då kan behovet av medicinering, sjukskrivning och annan vård minska.

På samma sätt som känslor uttrycks i vårt ansikte uttrycks det också i kroppen. Hur man mår psykiskt kan påverka kroppens hållning och rörelsemönster och även tvärtom. Man kan därför använda kroppen för att påverka sitt psykiska mående.

Stress skapar muskelspänningar             

Ett vanligt exempel är när det kör ihop sig i vardagen med mycket att göra på arbetet samtidigt som det privat finns saker att oroa sig för.

Din kropp reagerar med ett stresspåslag i form av ökade muskelspänningar, framförallt i nacken och axlarna. Andningen blir också spänd och du känner den mest i bröstkorgen. Det känns svårt att tänka klart och prioritera vad som ska göras. Ett sätt att minska stresspåslaget kan då vara att göra några lugna övningar som får musklerna i nacke och axlar att slappna av.

 Samtidigt kan man behöva bromsa upp och lugna ner sin andning och få den att ta större plats. De kroppsliga symtomen och stressnivån i kroppen minskar av övningen. Även hjärnan lugnar ner sig och fungerar bättre när stressnivån och spänningarna minskar i resten av kroppen. Du känner dig helt enkelt mer i balans.

Målgrupper

Emma Rosén, Elisabeth Karlsson och Hedvig Kjellin är legitimerade fysioterapeuter. De har ett förflutet inom specialistpsykiatrisk fysioterapi och arbetar numera inom primärvård.  De möter patienter med olika typer av psykisk ohälsa.

 De flesta hjälpsökande lider av stress, nedstämdhet, ångest, muskelspänningar och smärta. Psykiatrisk fysioterapi riktar sig även till patienter som upplever att delar av kroppen känns främmande, helt avstängda eller har en negativ relation till den egna kroppen. Upplevelser som kan leda till att man inte tar väl hand om sin hälsa.

Fysioterapeut utgår snarare från patientens funktionsnivå än från diagnos. Det vill säga vad individen har för resurser och svårigheter samt vad det finns för förmågor att börja bygga vidare på.

Hur man får behandling

Psykiatrisk fysioterapi kan erbjudas inom såväl psykiatrisk öppen- och slutenvård som inom primärvård. Remissfrihet gäller till alla fysioterapeuter, antingen de arbetar på en vårdenhet som är offentligt driven eller på en privat mottagning. Det betyder att du kan söka dig direkt till den fysioterapeut du vill komma till.

Att tänka på innan behandlingen

För att uppnå bra behandlingsresultat kartlägger fysioterapeuten patientens så kallade sårbarhetsfaktorer. Det handlar om att se vilken livsstil man har när det gäller kost, motion, sömn samt alkohol och droger.

Ofta kan man behöva stöd i att först hitta en någorlunda god balans mellan sömn, fysisk aktivitet och kost innan det terapeutiska arbetet påbörjas. Det är svårt att veta vad som orsakar patientens symtom samt att tillgodogöra sig behandlingen om det finns ett stillasittande, en extrem sömnbrist, missbruk eller oregelbunden kosthållning i botten.

Behandlingens grunder

Behandlingen utgår från att stärka patientens egna resurser och bli medveten om var man har vinster av att göra förändringar. Fysioterapeuten lägger vikt vid att hjälpa patienten bygga upp förståelse och kunskap om sig själv, kroppens funktioner och reaktioner. Det är bra att veta hur kroppsliga reaktioner hör ihop med känslor, tankar och handlingar. Då kan förutsättningarna för att känna självtillit och självkänsla öka.

Under behandlingen får man också öva sig på att känna vad som är rimligt att kräva av sig själv. En annan viktig del är att ge varje patient en individuell behandlingsplan utifrån egna förutsättningar och målsättning.

Behandlingen sker såväl individuellt som i grupp. Att känna att man fungerar i grupp, kunna hämta kraft från andra och att man är med i ett socialt sammanhang, ökar självförtroendet. I en grupp delar man sina upplevelser med andra och det blir tydligt att man inte är ensam om att hantera livet med dess utmaningar och glädjeämnen.

Behandlingsmetoder

Emma, Elisabeth och Hedvig har specialiserat sig på basal kroppskännedom, som är en upplevelsebaserad terapi. Med det menas att man lär sig lyssna på och tolka kroppens signaler, handla utifrån dessa och sätta gränser för sig själv och andra. Det är en metod som utgår från människans naturliga hållnings- och rörelsemönster och syftar till att skapa stabilitet och avspänning med en fri andning i såväl rörelse som vila.

Fysisk aktivitet är en viktig behandlingsmetod där forskningen som presenterats under senare år visar på goda resultat avseende såväl fysisk som psykisk hälsa. Fysisk aktivitet ökar kroppens motståndskraft mot stress, reglerar sömn och aptit samt hjälper hjärnans vävnad att läka. Det finns många olika former av fysisk aktivitet, men man är otränad rör det sig ofta om att börja komma ut på promenader som successivt stegras. Fysioterapeuten kan även skriva ut ett recept på fysisk aktivitet, ett så kallat FaR.

Tillämpad avspänning är en annan användbar metod för att lära sig att snabbt minska sin muskelspänning i olika situationer. Det har god effekt på ångestbesvär och andra spänningstillstånd.

Mindfulness utgörs av olika meditationstekniker där man upplever stunden här och nu, samt ser verkligheten som den är utan att döma eller värdera. Under övandet riktas uppmärksamheten exempelvis till andningen, känslorna eller kroppen. Det gör att det blir lättare att hantera stressande tankar. 

MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform som består av fysiska övningar och kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Den syftar bland annat till ökad rörlighet och styrka i muskler och leder samt mental avslappning.

Levnadsvanor

Långvarig inaktivitet, bristande kostvanor och sömnstörning leder ofta till stress, orkeslöshet, övervikt, depression, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Medicinering som är nödvändig kan samtidigt ge biverkningar som gör det extra viktigt att röra på sig, äta nyttigt och sova gott. En del av fysioterapeutens arbete går därför ut på att lotsa patienterna in på en hälsosammare livsföring.

Målsättning med behandlingen

Patienten och fysioterapeuten sätter tillsammans upp rimliga del- och huvudmål för behandlingen. Det kan vara att stärka tilliten till vad man själv klarar av, minska muskelspänningar, oro eller smärta. Det kan också handla om målsättningar som rör prioriteringar vad som är viktigt i ens liv och livsstil.

I de fall man inte kan bli av med sina symtom kan man, hjälp av kunskap och övningar, lära sig hantera sitt kroppsliga och psykiska mående. Det kanske inte är realistiskt att helt bli av med sin smärta eller trötthet, men att man trots den ändå kan hitta sätt att fortsätta med arbete, dagliga aktiviteter och uppleva att man har livskvalitet.Fysioterapeuterna Emma Rosén, Hedvig Kjellin och Elisabeth Karlsson.Fysioterapeuterna Emma Rosén, Hedvig Kjellin och Elisabeth Karlsson jobbar mycket med att stärka patienternas egna resurser. Foto: Pierre Eliasson, Studion Borås.

Senast uppdaterad:
2018-09-27
Skribent:

Emma Rosén, Elisabeth Karlsson och Hedvig Kjellin. Samtliga är legitimerade fysioterapeuter.

Redaktör:

Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen.

Manusunderlag:

Psykiatri och psykosomatik, ett kunskapsområde inom sjukgymnastik. 2005: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, sektionen för psykiatri och psykosomatik.