Röst och tal

Tal- och språksvårigheter hos barn

Innehållet gäller Västmanland

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kallar man det för språkstörning. En språkstörning kan vara lätt eller mer omfattande och svårigheterna kan röra ett eller flera språkområden.

Vad är tal- och språksvårigheter hos barn?

Tal- och språkutvecklingen är som intensivast i förskoleåldern. Barnen lär sig ljud, ord och att forma meningar. Barn utvecklar sitt språk i olika takt. En del lär sig tidigt att tala tydligt och i långa meningar, medan det tar längre tid för andra. Om utvecklingen är mycket långsam eller annorlunda kallas det att barnet har en språkstörning.

Språkstörning är en funktionsnedsättning och kan yttra sig på olika sätt. Den kan vara lätt eller mer omfattande och svårigheterna kan röra ett eller flera av följande språkområden: uttal, ordförråd, meningsbyggnad, språkförståelse och språkanvändning.

Tal- och språksvårigheter hos äldre barn, ungdomar och vuxna

Språkstörningen kan ibland finnas kvar under skolåren och upp i vuxen ålder. Det kan handla om att man har svårt att uttala ord, snabbt hitta rätt ord när man ska prata, har problem att uttrycka sig eller klä sina tankar i ord och göra språkliga slutledningar. Många har även svårt att förstå instruktioner och muntliga genomgångar; det blir därför svårt att hänga med på lektioner och man kan även ha problem att använda språket i sociala kontakter. 

När ska man söka vård?

Du bör kontakta Logopedmottagningen om ditt barn visar följande symtom beroende på ålder. 

0-12 månader       

 Om ditt barn: 

 • inte reagerar på ljud
 • inte söker ögonkontakt eller svarar med leende
 • inte visar intresse för samspel
 • är helt tyst

Vid 1 år

Om ditt barn: 

 • alltid är tillbakadraget och tyst
 • inte försöker ta språklig kontakt
 • verkar sakna språkförståelse

Vid 2 år

Om ditt barn: 

 • har ett ordförråd som bara innehåller ett fåtal ord
 • har ett tal som är oförståeligt även för familjen
 • inte sätter ihop två ord till en mening
 • inte kan följa enkla instruktioner

Vid 3 år       

 Om ditt barn: 

 • inte talar i korta meningar
 • bara använder ett fåtal verb (äta, leka), inte använder några artiklar (en/ett), adjektiv (stor, mjuk) eller plural (hund-hundar)
 • verkar ha bristande språkförståelse

Vid 4 år

Om ditt barn: 

 • använder korta, osammanhängande meningar
 • inte kan återberätta enkla händelser
 • har stora brister i uttalet
 • verkar ha bristande språkförståelse

Vid 5 år

Om ditt barn:

 • inte använder sig av långa meningar
 • inte kan berätta eller återberätta sammanhängande
 • har uttalsbrister
 • verkar ha bristande språkförståelse

Undersökningar och utredningar

Barn 0-5 år

Hos logopeden observeras under lekfulla former hur barnets språk fungerar. Logopeden bedömer barnets uttal, meningsbyggnad, ordförråd, språkförståelse och förmåga att använda språket. Bedömningen sker med hjälp av vardagsföremål, bilder och leksaker som de allra flesta barn är förtrogna med. Särskilda språktest används för att få en klarare uppfattning om ett barns speciella svårigheter. Vid besöket ställs också allmänna frågor om barnets tidiga utveckling, framför allt vad gäller språket.

I samband med besöket kommer logoped och föräldrar tillsammans fram till fortsatta lämpliga åtgärder. Det kan till exempel vara föräldrasamtal med rådgivning och hemträningstips, kontakt med förskola, regelbundna kontroller på logopedmottagningen och direkt språkbehandling hos logopeden. Om det finns behov kan logopedmottagningen också erbjuda föräldrakurser i Tidig kommunikation eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

Barn från 6 år och uppåt

Skolpersonal eller föräldrar som under skoltiden upptäcker att ett barn har svårt med sin inlärning och misstänker att det beror på en språkstörning kan kontakta en logopedmottagning. 

Logopedmottagningen i Västerås erbjuder språkutredningar med efterföljande information till föräldrar och skola om barnets språkliga svårigheter och eventuella diagnos. Mottagningen ger också språkliga åtgärdsförslag. Någon kontinuerlig kontakt, till exempel i form av språklig behandling, erbjuds inte till skolbarn. 

Vuxna

Om du är vuxen och misstänker att du har en språkstörning kan du kontakta Logopedmottagningen för en språkutredning. 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan