Smittspårning på skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning på skolor

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till skolor i de fall där covid-19 konstaterats.

Information om smittspårning till rektorer

En person med covid-19 har varit i skolan under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på skolan under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera skolan om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.


Vad är viktigt för att minska risken för utbrott av smitta?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att hålla avstånd. Tänk igenom alla moment under en dag för att se om det finns något mer ni kan göra för att ytterligare öka avstånd mellan grupper/personer och minska risken för smittspridning. Försök att i möjligaste mån hålla den grupp elever som har exponerats skild från andra barn inomhus, detta gäller även i fritidsverksamhet. Alla vuxna måste i möjligaste mån hålla 2 meters avstånd till varandra för att förhindra smittspridning i personalgruppen.

 

Vilka barn/vuxna betraktas som nära kontakter till personen med bekräftad covid-19?

En person med covid-19 har varit smittsam under den tid personen har haft symtom, samt 48 timmar innan första symtom. Om en person utan symtom har lämnat prov som påvisat covid-19 betraktas den som smittsam från provtagningsdagen. De som har träffat personen med covid-19 när den var smittsam ansikte-mot-ansikte inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter, framför allt inomhus, betraktas som en nära kontakt.

Personal i skolmiljö

Uppmana ovaccinerade vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning, även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Uppmana vaccinerade vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning vid symtom. Detta gäller i 14 dagar från att den vuxna träffade den som testat positivt.

Grundregeln är att vuxna som har utsatts för smitta bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Möjligheten att utföra arbetet på distans för skolpersonal är ofta mycket begränsad. Då får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.


Elever i skolmiljö

Uppmana ovaccinerade elever som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning, även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Uppmana vaccinerade elever som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning och stanna hemma vid symtom. Detta gäller i 14 dagar från att eleven träffade den som testat positivt.

Om en elev i skolmiljö tydligt uppfyller definitionen av nära kontakt bör det barnets vårdnadshavare få information om att barnet betraktas som en nära kontakt och därmed uppmanas till provtagning oavsett symtom (textförslag 2, se nedan). Exempel på sådana situationer kan vara en bänkgranne som man sitter bredvid hela skoldagen, eller att en elev kan identifieras som en nära kontakt till en personal som var smittsam.

Vilken information bör skolan lämna till vårdnadshavare till elever som kan ha varit utsatta för smitta?

Nedan följer förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten.

Till vårdnadshavare till elever som kan ha utsatts för smitta kan du skriva (textförslag 1):

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera vårdnadshavare till de elever som kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från fritidsaktiviteter under 7 dagar räknat från när barnet utsattes för smitta. Om barnet insjuknar med symtom, håll barnet hemma och boka tid för provtagning. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt smittutbrott kan upptäckas tidigt.

Det kan finnas elever i klassen som har varit särskilt utsatta för smitta. Dessa kommer att få enskild information med uppmaning till provtagning, även om de inte har symtom. Provtagning av en större grupp elever kan bli aktuellt efter samråd mellan skolledningen och smittskydd vid misstanke om smittutbrott i den aktuella elevgruppen.”

Till vårdnadshavare till elever som uppfyller definitionen av nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter) kan du skriva (textförslag 2):

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Ditt barn betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att barnet har blivit smittat, men för att undvika smittspridning uppmanas du som vårdnadshavare att så snart som möjligt tillse att ditt barn lämnar prov för covid-19, även om det inte har några symtom. Barn som går på högstadiet och gymnasiet uppmanas att ta ytterligare ett prov cirka fem dagar efter att barnet utsattes för smitta om det första provet är negativt. I väntan på provsvar får barnet gå till skolan så länge barnet inte har symtom.

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet/proverna inte visar covid-19. Ovaccinerade barn som inte haft covid-19 det senaste halvåret ska avstå från fritidsaktiviteter under 7 dagar räknat från när barnet utsattes för smitta. Om barnet insjuknar med symtom, håll barnet hemma och boka tid för ny provtagning. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt. Läs mer på Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Är ditt barn vaccinerat ska ni ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och vid symtom omgående boka tid för provtagning och stanna hemma.”

 

Ska jag informera om vem det är som har covid-19?

Nej. Du ska aldrig uppge vem som har covid-19.


Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Som rektor uppmanas du ta kontakt med smittskyddet om du får kännedom om 2 eller fler bekräftade fall av covid-19 i en klass/avgränsad grupp inom en 2 veckors period, där smittspridning misstänks ha skett i skolan. Det kan då vara aktuellt att en större grupp personal/elever uppmanas till provtagning. Innan du kontaktar Smittskydd Västmanland är det bra om du har bildat dig en överblick över situationen. Förbered dig genom att svara på frågorna i det här formuläret: Vid misstanke om smittspridning i skola.pdf. Om fler fall konstateras vid provtagningen, kan ytterligare provtagning bli aktuell i samråd med smittskyddet.


Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som ansvarar för smittspårning i skola har frågor kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Till toppen av sidan