Lagar och bestämmelser

Personuppgifter

Innehållet gäller Västmanland

I Region Västmanland har Regionstyrelsen det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen, Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen är till för att skydda din personliga integritet. Region Västmanland ska vidta lämpliga åtgärder både när det gäller teknik och organisation för att skydda de personuppgifter som behandlas. 

Informationsplikten

Inom sjukvården behandlas patientuppgifter, som hanteras med hjälp av IT, vanligtvis enligt Patientdatalagen och då behövs som regel inget särskilt medgivande från dig att hantera personuppgifter. Dina uppgifter kan även komma att hanteras enligt Dataskyddsförordningen, till exempel ibland vid provtagning enligt biobankslagen eller vid forskning och utbildning. Region Västmanland är alltid skyldig att informera dig om hur uppgifterna ska användas och om ditt samtycke krävs. 

Ändamålet

Personuppgifter får behandlas i IT-relaterade system eller tjänster för att dokumentera patientens vård eller för att administrera vården av enskilda patienter. 

Innehållet och hur uppgifterna får användas

IT-systemen får innehålla uppgifter som vanligen antecknas i en patientjournal. Men även andra nödvändiga uppgifter om dig får förekomma för att administrera din vård. Uppgifterna får även användas för statistik, uppföljning, utvärdering och administration inom vården. 

Vissa känsliga sökord är förbjudna att använda. Till exempel är det enligt huvudregeln inte tillåtet att söka med hjälp av uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter och lagöverträdelser samt uppgifter om ekonomisk hjälp, vård inom socialtjänsten eller om någon är föremål för åtgärd enligt Utlänningslagen. Uppgifterna kan efter särskilt tillstånd av en etikprövningsnämnd få användas inom forskningen. Det är då viktigt att sökbegrepp av känslig natur som rör personlig integritet endast används i begränsad omfattning. 

Region Västmanland är skyldigt att lämna uppgifter till vissa nationella register som till exempel Socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregistret och cancerregistret, vilka förs med stöd av Lagen om hälsodataregister. 

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan vissa uppgifter rapporteras till nationella kvalitetsregister. Du som patient har rätt att få information av din läkare om uppgifter sänds till nationella kvalitetsregister och i så fall vilket. Du har rätt att tacka nej till registreringen. 

Sekretess och säkerhetsbestämmelser

Alla som kommer i kontakt med patientuppgifter omfattas av tystnadsplikt. Endast den personal som deltar i vården av patienten eller som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har rätt att ta del av uppgifterna. Region Västmanland har stränga regler för åtkomst av känsliga personuppgifter och gör regelbunden uppföljning för att se att ingen obehörig tagit del av uppgifter i patientjournalerna. 

Du har rätt att få veta vilka som har haft åtkomst till uppgifter. För att få reda på detta kan du göra på två sätt – antingen kan du själv logga in i e-tjänsterna och direkt ta del av uppgifterna, eller så kan du kontakta Region Västmanland och begära ut ett så kallat loggutdrag. 

Information om dina personuppgifter

Du har rätt att, en gång per år, ta del av dina personuppgifter som finns i Region Västmanland utan att det kostar dig något. Du skriver en ansökan och undertecknar den. Uppgifterna får du i normalfallet inom en månad. 

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter

Om du anser att uppgifter om dig inte är riktiga är den som är ansvarig för personuppgifterna skyldig att snarast rätta uppgifterna. Rätt att få uppgifter ändrade gäller dock till exempel i patientjournaler, där får rättelse inte göras enligt Patientdatalagen. Region Västmanland får heller inte ta bort uppgifter i patientjournal, sådant beslut kan endast fattas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Rätt till skadestånd

Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot Dataskyddsförordningen eller Patientdatalagen kan du i vissa fall ha rätt till skadestånd. 

Om du vill veta mer

Mer information om Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG), Patientdatalagen (2008:355) och Lag om Hälsodataregister (1998:543) kan du hitta hos Datainspektionen, Socialstyrelsen eller vända dig till Region Västmanlands dataskyddsombud. 

Åsa Ternström, dataskyddsombud 
E-post: asa.ternstrom@regionvastmanland.se 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, skicka en undertecknad begäran om detta och ditt personnummer till: 

Region Västmanland 
Registrator 
721 89 Västerås 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan