Att välja vårdmottagning

Att vara ung och må dåligt

Innehållet gäller Västmanland

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Kommunerna i Västmanlands län och landstinget Västmanland arbetar för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led i det arbetet är att länets kommuner och landstinget Västmanland tillsammans har tagit fram information om den hjälp, stöd och vård som erbjuds barn och ungdomar som mår dåligt.

Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Sjukvårdsrådgivning

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd och stöd eller få hjälp med vart du ska vända dig inom vården.

Akut hjälp

SOS alarm 112

Om du befinner dig i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång kan du ringa till SOS alarm. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan du få hjälp av till ex­em­pel am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis.

Polisen 114 14

För ären­den som in­te är aku­ta, till ex­em­pel en po­li­san­mä­lan. Du kan ringa hit var du än är i lan­det och blir kopp­lad till närmaste po­lis­myn­dig­het. Du når även länets socialjour via 114 14.

Socialjour

Vid akuta ärenden under dagtid måndag till fredag kontaktar du socialkontoret i din kommun. När so­ci­al­kon­to­ret är stängt och du be­hö­ver hjälp med aku­ta, so­ci­a­la, frå­gor kan du vän­da dig till Social­jou­ren. So­ci­al­jou­ren ger dig akut hjälp på kväl­lar, nät­ter och hel­ger.

Du kan skicka e-post till länets socialjour via Västerås stad eller ringa dem på 021-39 20 66.

Du kan också ringa polisen på 114 14 och begära att få bli kopplad till Socialjouren.

Psykriatiska mottagningar

Barn- och ungdomspsykiatri

Vid aku­t lä­ge kontakta länets BUP-jour.
Telefon: 021- 17 57 46.

Vuxenpsykiatriska akutmottagningen

Psykiatrisk akutmottagning för Västmanland:
Telefon: 021- 17 37 15 
Besöksadress: Västmanlands sjukhus, ingång 29, plan 2

Hjälplinjer

BRIS 116 111 - barnens hjälptelefon

Telefon: 116 111
Till Bris 116 111 kan du som är under 18 år ringa och prata med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med.

BRIS vuxentelefon - Om barn

Telefon: 077-150 50 50

Jourhavande kompis

Övriga

Barnahus Västmanland

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland.

Om du är anställd inom en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten omfattas du av anmälningsplikt.   
Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd.

Besöksadress: Källgatan 10, 722 11 Västerås

Samordnare Barnahus
Jourtelefon: 021-39 20 66, 021-39 22 17, 021-15 24 10

Samordnare Polisen
Telefon: 010-567 59 26

Internationell kamp för kvinnors rättigheter

Västerås, jourtelefon: 070-473 33 75

Kvinnocentrum (Västerås)

Jourtelefon: 021-39 37 10

Kvinnojouren

Kvinnojouren är fristående från myndigheter och arbetar under sekretess. Kvinnojouren för inga journaler och kvinnan kan vara anonym. Kontakten med kvinnojouren är för många kvinnor den avgörande hjälpen ur en, till synes, hopplös situation

Kvinnojouren KAK (Köping-Arboga-Kungsör), telefon: 0221-244 90.

Kvinnojoursföreningen Frida (Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar), telefon: 070-275 19 28, 0223-128 50.

Kvinnojouren Sala, telefon: 0224-182 89

Föreningen Kvinnohuset och stödgruppen Eva

Västerås, telefon: 021 -12 67 80.

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De har lång erfarenhet och är flerspråkiga.

Telefon020-81 82 83
Chatt

Tjejjouren

Till tjejjouren kan du som är tjej vända dig om det är något som du funderar på eller behöver prata med någon om. Alla som jobbar på tjejjouren har avlagt tystnadslöfte och de har ingen anmälningsplikt. Du kan vara anonym i kontakten med dem och det finns ingen åldersgräns.

Tjejjouren Ronja, Västerås 

Telefon: 021-12 70 10.
E-post: tjejjouren.ronja@comhem.se

Kriscentrum för män

Jourtelefon: 021-41 03 38

Läs mer på 1177.se

Det finns flera olika psykiska och neuropsykiatriska diagnoser och besvär som gör att man kan må dåligt. Här kan du läsa mer om:

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan