Blodprov

Blodprov: Kalium

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.

När får jag lämna ett prov för kalium?

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar både vid akuta sjukdomar och om en behandling ska följas upp. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

Ofta mäts kalium samtidigt som du tar andra prover som kreatinin- och natriumprov

Vad är kalium och var finns det?

Kalium finns i alla kroppsvätskor. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler, speciellt för muskelcellerna som finns till exempel i hjärtat. Ungefär två procent av kroppens totala mängd av kalium finns i vätskor utanför cellerna. Kaliumhalten mäts i den vätska som finns runt omkring blodkropparna. Det som undersöks är koncentrationen av kaliumjoner.

Hur mycket kalium som finns i blodet regleras av flera olika saker. Kalium finns i mat och mest kalium finns det i frukt, grönsaker, kött och fisk.

Om din kaliumbalans rubbas kan du få symtom från musklerna och i och med det kan hjärtats förmåga att pumpa blod påverkas.

Hur tas provet?

Provet tas oftast i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl, en ven. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

När du lämnar blodprov för kalium ska du inte spänna armmusklerna eller pumpa med handen eftersom det kan påverka provresultatet. Då kan provet visa ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Provet kan tas när som helst under dygnet.

När får jag svar?

Du kan lämna ett kaliumprov på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan oftast till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren senast dagen därpå. Om du får vård på ett sjukhus kan du få resultatet mycket snabbare. 

Hur mäts halten av kalium?

Kalium i blodet kan mätas i plasma eller serum. I blodet finns det blodkroppar och vätska.  När blodkropparna har tagits bort från ett blodprov kallas vätskan som är kvar för plasma. Vätskans sammansättning förändras om blodet har fått stelna innan blodkropparna tas bort. Då kallas vätskan för serum.

Ofta spelar det ingen roll om en mätning görs i serum eller plasma. Men för just kalium brukar halten i serum att bli lite högre än i plasma.

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Om något har gått fel vid provtagningen eller om provet har hanterats fel kan du få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har. Det gör att om värdet är oväntat högt så kan du få lämna ett nytt prov för att kontrollera resultatet.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha tagit.

Kaliumhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren tolkar provsvaret genom att jämföra det med ett referensintervall. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers kaliumprov. Intervallet kan variera lite beroende på om det är ett plasmaprov eller ett serumprov.

Referensintervallet för vuxna ligger mellan 3,5 och 5,0 millimol per liter (mmol/L) om värdet mäts i serum. Om kaliumhalten mäts i plasma, ligger referensintervallet oftast mellan 3,5 och 4,5 mmol/L.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär. Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du bli illamående, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet.

Om provtagning och provtransport har fungerat bra brukar ofta ett högt värde bero på läkemedel. Det finns många läkemedel som kan minska njurarnas förmåga att göra sig av med kalium från kroppen. Några exempel är ACE-hämmare och så kallade kaliumsparande vätskedrivande läkemedel. En annan vanlig orsak är njursjukdom. En av njurarnas viktiga funktioner är att reglera kaliumvärdet.

Vissa ovanliga sjukdomar i binjurarna kan också ge höga kaliumvärden.

Även större skador på kroppen, till exempel stora sår eller stora muskelskador, kan leda till höga värden genom att kalium läcker ut från de skadade cellerna.

Om ditt kaliumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan. Det finns också läkemedel som sänker kaliumvärdet.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Du kan inte själv känna att du har kaliumbrist. Däremot kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre men det är mycket vanligare att dessa symtom beror på något annat.

Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det handlar framför allt om vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid.

Andra orsaker till låga kaliumvärden kan vara att du har förlorat salter, till exempel om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar. Njursjukdomar kan i vissa fall ge lågt värde, i stället för högt värde.

Du kan också få låga värden om du äter väldigt mycket lakrits.

Du kan få behandling om ditt kaliumvärde är lågt. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det låga värdet.

Till toppen av sidan