Kognition och kommunikation

Tolk för dig med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning

Innehållet gäller Västmanland

Hos Tolkenheten kan du som bor i Västmanland boka teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

För dig som tolkanvändare kostar det inget att beställa tolk. Tolkenhetens samordnare tar emot beställningar och bokar in tolkar. Vi har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag. 

Tolk vid akuta nödsituationer när Tolkenheten är stängd

Behöver du tolk till akut nödsituation vid fara för liv, hälsa eller egendom när Tolkenheten är stängd? Ring 020-71 10 55, SOS Alarm svarar och söker tolk. Du kan också ringa via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Boka tolk

Telefon: 021-17 48 05

Sms: 070-645 57 81

Bildtelefon: tolkenheten.vastmanland@ectalk.se

Bildtelefonen besvaras när teckenspråkig personal finns tillgänglig.
Du kan också ringa via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

E-post: tolk@regionvastmanland.se

E-tjänst: Beställningsportalen Boka tolk
Saknar du konto? Fyll i och skriv ut Blankett för registrering i beställningsportalen Boka tolk.docx och skicka med post till adressen som står längts ner på blanketten.

I beställningsportalen ser du när tolk är bokad. Du får en påminnelse att tolk är bokad 48 timmar innan tolkuppdraget om du uppgett mobilnummer eller e-post.

Tolkenhetens telefontider

Klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00 helgfri måndag till fredag. När Tolkenheten är stängd dagtid svarar Tolkcentralen i Sörmland.

Uppgifter att lämna vid beställning

  1. Namn och telefonnummer
  2. Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller skrivtolkning)
  3. Plats och adress för tolkuppdraget
  4. Datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
  5. Beskriv tolksituationen och skicka gärna förberedelsematerial med e-post.

Avboka tolk

Har du bokat tolk men ditt behov av tolkning upphör?
Kontakta Tolkenheten för att avboka så snart som möjligt.

Tolkmetoder

Tolkenheten erbjuder olika typer av tolkmetoder. Du anger vid tolkbeställning vilken metod du vill ha.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolk används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Dövblindtolkning

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver. Det kan till exempel vara avståndsanpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, ledsagning eller syntolkning. Dövblindtolk används av personer med dövblindhet eller personer som har en mycket stor synnedsättning och en mycket stor hörselnedsättning. 

Skrivtolkning

En skrivtolk kan användas av dig med dövhet eller hörselnedsättning som har svenska som första språk. Tolken skriver ner det som sägs. Du som tolkanvändare läser texten på en skärm. 

Att använda tolk

  • Tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs i rummet.
  • Tolken deltar inte själv i samtalet.
  • Tolken använder jag-form i tolkningen.
  • All personal inom tolkverksamheten har tystnadsplikt.

Tolkbolag som har avtal med Region Västmanland

Kontakt och synpunkter

Samordning för Tolkenheten: 021-17 48 05

Lämna synpunkter och förbättringsförslag

 

Andra tjänster för dig som behöver tolkning

Bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en tjänst som gör det möjligt för dig som talar teckenspråk att kommunicera med en person som talar, och tvärtom. En teckenspråkstolk finns med genom så kallat trepartssamtal.

Texttelefoni

Texttelefoni.se gör det möjligt för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra.

Teletal

Teletal.se är en tjänst för dig som vill ha stöd under telefonsamtal. På Teletal arbetar samtalstolkar.

Till toppen av sidan