OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du tar i öronen

Oftast får du örondroppar mot besvär i öronen, men ibland kan du också få läkemedel i form av salva.

Läkemedlen kan du få bland annat mot hörselgångseksem och vaxproppar. De verksamma ämnena verkar direkt i hörselgången och kan till exempel dämpa inflammationer och ha effekt mot svamp- eller bakterieinfektioner.

Att använda medicin i öronen

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Örondroppar finns i flaska med pip, i tub och i engångspipett. Öronsalva är ganska lättrinnande och finns i tub med pip.

Om du behöver både örondroppar och öronsalva, ska du börja med dropparna. Örondroppar och öronsalva bör ha rumstemperatur när du använder dem, eftersom kall medicin kan göra att du blir yr.

Örondroppar

När du tar örondroppar ska du aldrig sticka in pipen, tuben eller pipetten i hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan eller sitt eller stå med lutat huvud.
  • Dra örat uppåt och bakåt. Då rätas hörselgången ut och dropparna rinner lättare in.
  • Håll pipen, tuben eller pipetten nära örat, men försök att inte röra vid örat med pipen eller tuben för att undvika att bakterier kommer in i flaskan eller tuben.
  • Tryck försiktigt ut en droppe i taget i hörselgången, och droppa så många droppar som anges på förpackningens etikett.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att dropparna hinner verka.

Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Öronsalva

Du ska aldrig använda bomullspinnar för att stryka ut öronsalva, eftersom de lätt kan föras in för långt och skada hörselgången.

Gör så här:

  • Ligg på sidan, eller luta huvudet åt sidan.
  • Dra örat uppåt och bakåt så att hörselgången rätas ut.
  • Håll pipen vid hörselgången och tryck ut salva i yttre hörselgången.
  • Ligg kvar på sidan, eller behåll huvudet i lutande ställning, i ungefär fem minuter så att salvan hinner verka.

Det kan vara svårt att själv se hur mycket salva du trycker ut, men det räcker om det blir ungefär rätt mängd. Om någon annan har möjlighet att hjälpa till är det oftast lättare.

Det kan bli ganska kladdigt runt örat när du använder öronsalva. För att skydda kläder och och lakan kan du sätta fetvadd eller bomull i örat.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du själva välja. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, din ålder och vilka övriga sjukdomar eller läkemedel du har. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Använd inte själv någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ett apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan till exempel fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. En del läkemedel är helt olämpliga för barn. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC, eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra. Rådgör alltid med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel till barn under sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Till toppen av sidan