LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Det finns flera läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom. Läkemedlen kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin i hjärnan, förbättra verkan av dopaminet eller bromsa nerbrytningen av dopamin.

Du kan inte bli frisk från Parkinsons sjukdom, men det finns olika läkemedel som kan minska besvären. Vanligtvis används läkemedel eller en kombination av flera läkemedel när besvären ger problem i vardagen eller i arbetet. Doseringen är alltid anpassad till den som ska ta läkemedlet och kan variera mellan olika personer, och det är bra om du får en så jämn halt av läkemedlet i blodet som möjligt utan biverkningar. Många av symtomen försvinner helt i början av behandlingen, men med tiden kan läkemedlen fungera sämre.

Behandling

Läkemedel kan ge symtomlindring via flera olika mekanismer. Därför behöver du ibland få behandling mot Parkinsons sjukdom med flera olika läkemedel samtidigt för att uppnå bästa effekt. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopamin eller bromsa nerbrytningen av dopamin.

Vilken behandling du får varierar, eftersom sjukdomen kan ha olika förlopp. Du kan också reagera olika på läkemedel. Det innebär att samma läkemedel inte alltid kan användas av alla med Parkinsons sjukdom eller under hela sjukdomstiden.

Efter en tids sjukdom kan det vara svårt att få en bra effekt av läkemedlet utan biverkningar. Du kan få göra förändringar och justeringar under hela sjukdomsförloppet i samråd med läkaren. Ett hjälpmedel kan vara att föra dagbok över hur symtomen varierar under dygnet. Underlaget används som stöd för att du ska få bästa möjliga medicinska symtomlindrande behandling.

Olika typer av läkemedel

Det finns flera olika läkemedel för att behandla Parkinson och de vanligaste är följande:

 • Läkemedel som innehåller levodopa, även kallad L-dopa.
 • MAO-B-hämmare.
 • Läkemedel som härmar dopamin, så kallade dopaminagonister.
 • Läkemedel som hämmar nedbrytningen av dopamin, så kallade COMT-hämmare.

Vanligen inleds behandlingen med levodopa i låg dos och gradvis dosökning till planerad underhållsdos.

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

För att veta om läkemedlens dos är lagom är det bra att känna till vad som kan vara tecken på för låg eller för hög läkemedelsdos.

Vanliga tecken på att du tar för lite läkemedel är myrkrypningar i benen, muskelkramp, smärta i kroppen, stelhet i musklerna, tilltagande skakningar och kortare steglängd. Du kan få problem med både för mycket saliv i munnen och dregling.

Tecken på att du tar för mycket läkemedel är att du blir trött och får svårt att tänka eller får ofrivilliga ansikts-, mun- och kroppsrörelser. Du kan också känna dig muskelsvag. Andra tecken kan vara att du blir yr, får synhallucinationer, drömmer mardrömmar, blir torr i munnen, mår illa, får sur mage. Du kan också få svimningskänsla på grund av lågt blodtryck. Dessa symtom kan ibland också förekomma vid låga doser.

Alla de här symtomen kan vara beroende av läkemedelsdosen. Det gäller att hitta en dosering så att du kan röra dig så bra som möjligt och får så lite biverkningar som möjligt.

Läkemedlens effekt minskar med tiden

I början får du behandling främst för rörelsestörningar men även för andra besvär och symtom. Efter en tid får läkemedlen effekt under allt kortare tid och symtomen kommer tillbaka mellan doseringarna. Detta brukar kallas för dosglapp. Du kan då få ändra din medicinering.

Efter fem till tio år har hälften av alla med Parkinsons sjukdom kommit in i en så kallad komplikationsfas. Vissa tillbringar mer än hälften av dagen med svåra symtom där rörelseförmågan är nästan helt borta. Tillståndet svänger snabbt och ofta mellan nedsatt rörlighet, att kunna röra sig som vanligt och överrörlighet. Det här brukar kallas för "on/off-fenomen". Symtomen uppträder då helt oregelbundet, trots att läkemedlen tas regelbundet. Rörligheten kan växla plötsligt och slumpmässigt flera gånger om dagen. Du kan inte längre vara säker på att läkemedlet alltid hjälper.

I "on"-fasen kan du få ofrivilliga slängiga rörelser i armar och ben. Under "off"-fasen kan rörelseförmågan vara kraftigt försämrad och du kan få svårt att klara dig själv.

Levodopa

Läkemedel med levodopa är den medicinering som lindrar symtomen mest effektivt. Levodopa kallas också för L-dopa och omvandlas till dopamin i hjärnan och ersätter det dopamin som saknas. Levodopa används i alla stadier av sjukdomen.

Det är vanligt att börja med en låg dos i tablettform, och dosen ökas efter hand. Läkemedlet ska inte tas i samband med att du äter en proteinrik måltid eftersom proteinet i maten konkurrerar med levodopa. Därför ska det tas minst en halvtimme före måltid.

Levodopa tillhör läkemedelgruppen dopaminerga medel. Levodopa kombineras med karbidopa eller benserazid, ibland även entakapon, som gör att hjärnan lättare kan tillgodogöra sig levodopa och minskar biverkningar.

I senare stadier av sjukdomen kan du ta flytande levodopa. Läkemedlet kallas Duodopa, och är en trögflytande gel som förs direkt in i tarmen via en slang genom ett hål i bukväggen. I tarmen tas läkemedlet upp i blodet och behöver inte passera magsäcken och du får en jämn verkan under en längre tid. Det gör att svängningarna i symtomen jämnas ut.

Viktigt

Ta inte läkemedel eller hälsokostpreparat som innehåller järn samtidigt eftersom järn påverkar effekten av levodopa.

Det är viktigt att du inte slutar med levodopa utan att ha rådgjort med din läkare. Om du slutar tvärt kan det leda till att du får höjt eller sänkt blodtryck, feber, påverkat medvetande eller muskelsvaghet som kan vara livshotande.

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket trött av levodopa ska du kontakta läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda levodopa under graviditet eller amning.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få magbesvär som illamående, diarré och aptitlöshet. Vissa kan få störd hjärtrytm, sömnsvårigheter, ofrivilliga rörelser eller yrsel på grund av plötsligt blodtrycksfall när du ställer dig upp. En del kan få psykiska besvär som till exempel depression, förvirring eller hallucinationer. En del av biverkningar kan undvikas genom att dosen ökas långsamt.

Om du får biverkningar som är mycket besvärliga eller långvariga bör du kontakta läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kan du behöva pröva ett annat läkemedel.

Exempel på dopaminerga läkemedel

Följande läkemedel innehåller levodopa och benserazid:

 • Madopark
 • Madopark Quick
 • Madopark Quick mite
 • Madopark Depot
 • Levodopa/Benserazid.

Följande läkemedel innehåller levodopa och karbidopa:

 • Sinemet
 • Levocar
 • Levodopa/carbidopa
 • Duodopa.

Följande läkemedel innehåller levodopa, karbidopa och entakapon:

 • Dazonay
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone
 • Sastravi
 • Stalevo.

Läkemedel som härmar dopamin, dopaminagonister

Substanser som har samma egenskaper som dopamin kallas dopahärmare eller dopaminagonister. Dessa läkemedel verkar genom att härma det naturliga signalämnet dopamin. Dopahärmarna utgör ett komplement eller ett alternativ till levodopa.

Viktigt

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket trött av dopaminagonister ska du kontakta läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda dopaminagonister under graviditet eller amning.

Biverkningar

En del kan få biverkningar som till exempel plötslig trötthet som är ett övergående problem när du börjar med läkemedlet eller höjer dosen. Andra biverkningar är illamående, yrsel och bensvullnad.

Dopaminagonisterna ökar risken för psykiska biverkningar, främst synhallucinationer och störningar i impulskontrollen, som till exempel onormalt hög sexualdrift, spel eller shoppingberoende.

Exempel på dopaminagonister

Följande läkemedel innehåller pramipexol:

 • Derinik
 • Mirapexin
 • Oprymea
 • Pramipexol, Pramipexole 
 • Sifrol.

Följande läkemedel innehåller bromokriptin:

 • Pravidel.

Följande läkemedel innehåller kabergolin:

 • Cabaser
 • Cabergoline 
 • Dostinex.

Följande läkemedel innehåller ropinirol:

 • Adartrel
 • Requip
 • Requip Depot
 • Ropinirol 

Följande läkemedel innehåller rotigotin:

 • Neupro plåster.

Apomorfin

Ibland kan du behöva ett snabbverkande läkemedel. Apo-go Pen som innehåller apomorfin, verkar precis som dopamin på flera olika dopaminreceptorer, och minskar snabbt stelheten i musklerna. Apo-go Pen finns som injektionspenna fylld med vätska som du sprutar in under huden, så kallad subkutan injektion. Du får instruktioner av sjukvårdspersonalen om hur du gör i ordning och sprutar in vätskan. Apo-go Pen används när andra parkinsonläkemedel inte längre ger en tillräckligt bra kontroll av svängningarna i sjukdomen. Du kan också få apomorfin via en läkemedelspump under huden.

Läkemedlet orsakar ofta illamående. För att motverka illamåendet används läkemedel som innehåller domperidon, till exempel Domperidon Ebb.

MAO-B-hämmare

Mao-B-hämmare hämmar ett enzym som kallas monoaminooxidas, MAO. Läkemedlet gör att nedbrytningen av dopamin går långsammare och förstärker och förlänger därmed effekten av dopamin. Behandling med enbart MAO-B-hämmare kan minska symtomen, och används också som tillägg till levodopa.

Viktigt

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket trött av MAO-B-hämmare ska du kontakta läkare.

MAO-B-hämmare kan påverka effekten av vissa läkemedel som används för behandling av depression. Om du behandlas för Parkinsons sjukdom är det mycket viktigt att du berättar för din läkare om du också tar läkemedel mot depression.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda MAO-B-hämmare under graviditet eller amning.

Biverkningar

En del kan få biverkningar som till exempel illamående, muntorrhet och ofrivilliga rörelser.

Andra biverkningar som kan förekomma är ökad risk för psykiska biverkningar, främst synhallucinationer, förvirring och ångest.

I kombination med levodopa kan biverkningarna av levodopa förstärkas. Vanliga biverkningar är rastlöshet, lågt blodtryck vilket gör att du får yrsel när du reser dig upp och oregelbunden hjärtrytm. Biverkningarna försvinner oftast när du tar mindre dos av levodopa.

Exempel på MAO-B-hämmare

Följande läkemedel innehåller rasagilin:

 • Azilect
 • Rasagilin, Rasagiline 

Följande läkemedel innehåller selegilin:

 • Eldepryl.

Läkemedel som hämmar nedbrytningen av levodopa, COMT-hämmare

Det finns läkemedel som gör att nedbrytningen av dopamin går långsammare vilket innebär att effekten kvarstår längre genom att hämma ett så kallat enzym som bryter ned dopamin.

Läkemedlen kallas COMT-hämmare. COMT- hämmare har ingen egen effekt mot sjukdomen, utan måste kombineras med levodopa. De kan hjälpa till att plana ut svängningarna i effekten av levodopa.

Viktigt

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du får plötsliga sömnattacker eller blir mycket trött ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Du bör rådgöra med läkare om du behöver använda COMT- hämmare under graviditet eller amning.

Biverkningar

En del kan få biverkningar som till exempel ofrivilliga rörelser och yrsel. Vanliga biverkningar är magbesvär som illamående och diarré som kan pågå några månader efter påbörjad behandling. En annan biverkan är att urinen kan färgas orangegul.

Andra biverkningar som kan förekomma är ökad risk för psykiska biverkningar, främst synhallucinationer, förvirring och ångest.

I kombination med levodopa kan biverkningarna av levodopa förstärkas. Vanliga biverkningar är rastlöshet, lågt blodtryck vilket gör att du får yrsel när du reser dig upp och oregelbunden hjärtrytm. Biverkningarna försvinner oftast när du tar mindre dos av levodopa.

Exempel på COMT-hämmare

Följande läkemedel innehåller entakapon:

 • Comtess
 • Entacapone.

Följande läkemedel innehåller tolkapon:

 • Tasmar.

Övriga läkemedel

Det här är några andra läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom:

 • Antikolinergika.
 • NMDA-hämmare.

Antikolinergika

Antikolinergika användes vid Parkinsons sjukdom innan L-dopa upptäcktes. Det används fortfarande ibland hos yngre som har lindriga symtom, men har en stor risk för psykiska biverkningar hos äldre.

NMDA-hämmare

Efter en tids behandling med till exempel levodopa kan du få rörelsestörningar i form av överrörlighet. För att lindra dessa ofrivilliga rörelser används ibland läkemedlet amantadin, som fungerar bra för en del personer, men effekten avtar med tiden.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Till toppen av sidan