LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel vid alkoholberoende

När du vill ändra dina alkoholvanor finns det olika läkemedel som kan göra det lättare. Läkemedlen kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset blir mindre positivt.

Många som har ett alkoholberoende får vitaminbrist. Därför är det vanligt att ta läkemedel med vitaminer. 

När du har ett alkoholberoende och vill ändra dina alkoholvanor kan du även kombinera läkemedel med annan behandling. Det kan exempelvis vara motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi eller så kallad tolvstegsbaserad behandling.

Medel mot alkoholberoende

De tre vanligaste typerna av läkemedel mot alkoholberoende är

 • disulfiran, som finns i Antabus
 • akamprosat, som finns i Campral eller Aotal
 • naltrexon, som finns i till exempel Naltrexon Vitaflo
 • nalmefen, som finns i Selincro.

Ofta använder du ett av läkemedlen, men de går också att kombinera.

Effekterna av läkemedlen varierar. Disulfiram brukar ge god effekt, så länge tabletterna tas som ordinerat. För akamprosat, naltrexon och nalmefen varierar effekterna från ingen effekt alls till mycket uttalad effekt. Om effekten är svag eller uteblir med något läkemedel kan du få pröva något av de andra.

Disulfiram

Disulfiram gör det svårare för kroppen att bryta ner alkohol. Tar du medicinen och dricker alkohol samtidigt mår du dåligt och på så sätt tvingar du dig själv att inte dricka. Du kan få huvudvärk, hjärtklappning, andnöd, illamående och kräkningar om du dricker, även vid små mängder alkohol. Disulfiram kan doseras på olika sätt. Du kan ta varje dag, eller vid enstaka tillfällen.

Akamprosat

Akamprosat påverkar vissa ämnen i hjärnan så att suget efter alkohol minskar. Dessutom kan abstinensbesvär som oro och irritation mildras. Medicinen är tänkt som stöd till helnykterhet, men kan också hjälpa dig att dricka mindre. 

Naltrexon och nalmefen

Naltrexon och nalmefen påverkar hjärnans belöningssystem. Medicinen begränsar den upprymdhet och positiva upplevelse som alkoholen kan ge. Effekten blir att du inte vill dricka lika ofta och inte lika mycket om du dricker.

Dessa olika läkemedel kan fungera som stöd när du vill få kontroll över ditt drickande, eller sluta dricka helt. Ofta används bara ett av dessa läkemedel åt gången, men de kan också kombineras.

Behandlingstiden varierar för dessa läkemedel. Det är vanligt att behandlingen pågår 3-6 månader. Därefter görs en utvärdering.

B-vitaminer

Vid alkoholberoende är det vanligt med ensidiga kostvanor. Alkohol kan också skada matsmältningssystemet, vilket också kan orsaka vitaminbrist.

Den vanligaste vitaminbristen vid alkoholberoende är brist på vitamin B1, tiamin. Tiamin behövs för att nerver och muskler ska fungera, men också för att kroppen ska kunna bearbeta kolhydrater från maten. Ibland behöver tiamin ges akut i injektionsform för att förhindra allvarliga hjärnskador. Andra typer av B-vitamin, vitamin B2 och vitamin B6, är också viktiga för kroppen.

Vid alkoholberoende är det vanligt med behandling med B-vitaminer, och även med andra vitaminer. De vitaminpreparat som används vid alkoholberoende har inga kända biverkningar.

Läkemedel vid vitaminbrist kan vara

 • Neurobion, sprutor
 • Beviplex forte
 • Oralovite.

Antidepressiva läkemedel

Vid alkoholberoende är det vanligt med depression. Ofta har depressionen orsakats av den höga alkoholkonsumtionen. När du ändrar dina dryckesvanor kan det vara bra att avvakta några veckor med antidepressiva medel. Kanske kommer ditt minskade drickande göra så att du mår bättre i alla fall. Om du behöver läkemedel mot depression finns det olika att välja mellan.

SSRI och SNRI

De antidepressiva läkemedel som används mest kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. På senare tid har även SNRI-läkemedel blivit vanliga.

SSRI påverkar må-bra-ämnet serotonin i hjärnan. Vid depressioner är det vanligt med brist på serotonin, vilket SSRI-medicinerna kan rätta till. SNRI-läkemedel påverkar förutom serotonin också noradrenalin i hjärnan.

Antidepressiva läkemedel påverkar inte själva alkoholberoendet. Det tar också en tid innan medicinen börjar verka. För att få effekt måste du ta medicin dagligen i minst två veckor, ibland ännu längre. Om medicinen fungerar bra bör du oftast använda den under lång tid, minst sex månader, ibland ännu längre.

De antidepressiva medicinerna är inte vanebildande eller beroendeframkallande. Däremot kan du må dåligt om du plötsligt slutar att ta medicinen, särskilt om du använt en hög dos. Därför bör du trappa ner medicinen gradvis under flera veckor när du ska sluta.

Exempel på SSRI som kan användas vid alkoholberoende är:

 • Cipralex
 • Cipramil
 • Citalopram
 • Escitalopram
 • Fevarin
 • Fluoxetin
 • Fontex
 • Paroxiflex
 • Paroxetin
 • Premalex
 • Oralin
 • Seroxat
 • Sertralin
 • Sertrone
 • Zoloft.

Exempel på SNRI är venlafaxin och duloxetin.

Buspiron

Medicin som innehåller det verksamma ämnet buspiron kan användas vid behandling av oro och ångest. Medicinen lugnar inte omgående, utan du måste ta den en längre tid. Vanligtvis brukar du märka effekten efter en till tre veckors behandling.

Biverkningar och risker

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del får biverkningar av läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Om du har besvärliga biverkningar bör du kontakta din läkare. Dosen kan behöva ändras eller så kan du få prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Läkemedel för sömnstörningar vid alkoholberoende

Det är vanligt att sömnen påverkas negativt när du dricker mycket alkohol. Även under behandling för alkoholberoende kan du få sömnstörningar. Ibland kan du behöva behandling med läkemedel för att hjälpa sömnen. I första hand brukar läkaren då rekommendera propiomazin, till exempel till exempel Propavan, eller melatonin.

Vissa läkemedel ska du undvika så långt det är möjligt eftersom de kan skapa ett beroende, till exempel bensodiazepiner och besläktade läkemedel som zolpidem eller zopiklon.

Läkemedel som inte ska användas vid alkoholberoende

En vanlig typ av lugnande mediciner och sömnmediciner är bensodiazepiner, till exempel Temesta, Xanor, Sobril. Om du dricker alkohol och tar bensodiazepiner finns det risk för förgiftning eller att du mår mycket dåligt psykiskt. Det finns också risk för att du blir beroende av medicinen. Därför bör du inte ta bensodiazepiner om du är alkoholberoende. Men det finns undantag. Om du behöver hjälp med abstinensbesvär kan dessa läkemedel ändå vara lämpliga under en kort period. Men då bör behandlingen övervakas av vårdpersonal.

En annan lugnande medicin är klometiazol som finns i medicinen Heminevrin. Detta ämne är också kraftigt vanebildande och beroendeframkallande. Heminevrin bör endast användas på sjukhus.

Det är vanligt att läkemedel som Atarax, Lergigan eller Theralen används för att dämpa oro eller ångest. Dessa läkemedel är dock mindre effektiva än SSRI, SNRI eller buspiron.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Till toppen av sidan