AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Frågor och svar: Inställda operationer i Köping och Västerås

Innehållet gäller Västmanland

Se svar på några av de vanligaste frågorna om det rådande läget med inställda operationer vid sjukhusen i Köping och Västerås.

Kvinna sitter med telefon i soffan

Vad har hänt?

Region Västmanland har inte fått de nödvändiga leveranser av förbrukningsmaterial och engångsartiklar som behövs i sjukvården, till exempel plasthandskar. Sjukvården behöver ett ständigt tillflöde av förbrukningsmaterial för att kunna fungera. Apotekstjänst har inte kunnat leverera detta, vilket är mycket allvarligt.

Leveranserna rör bara förbrukningsmaterial, inte mediciner – de levereras av andra aktörer.

Vad är Varuförsörjningen?

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Det gör dels genom upphandlingar och inköp, dels genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Vad är Apotekstjänst?

Apotekstjänst är ett företag vars tjänster upphandlats av Varuförsörjning. Apotekstjänst hanterar lagerhållningen och distributionen till de fem regionerna ovan. Avtalet med Apotekstjänst löper till den 30 september 2023. Apotekstjänst är alltså förbindelselänken i flödeskedjan mellan upphandlade varuleverantörer och regionernas verksamheter.

Vad gör Apotekstjänst?

Apotekstjänst beställer från avtalade leverantörer, tar emot beställningar, plockar, packar och transporterar ut produkterna till respektive regioners godsmottagningar. Distributören sköter också samtliga transaktioner mellan parterna.

Vad gör Region Västmanland?

Logistiken i Region Västmanland tar emot och registrerar de varor som levereras för att sedan leverera till verksamheterna.

Varför är det problem med leveranserna? Hur kunde det bli såhär? Vems är felet?

Den 1 oktober 2019 började avtalet att gälla med Apotekstjänst. Enligt uppgift har Apotekstjänst haft IT- och bemanningsproblem. Det har medfört att:

  • Materiel som levererats inte är uppmärkt eller förpackat på rätt sätt
  • Sjukvården får inte materiel i den omfattning som vi har beställt.

Hur ser Region Västmanland på det inträffade?

Enligt Region Västmanland innebär leveransstörningarna att Apotekstjänst inte uppfyller sin del av avtalet.

Vad är stabsläge?

Det första och lägsta av tre beredskapsnivåer (under förstärkningsläge och katastrofläge). Det innebär att nyckelfunktioner samlas för att hålla sig underrättade om läget och följa händelseutvecklingen.

Varför har Region Västmanland inte större förråd med sjukvårdsmaterial för att kunna parera sådana här leveransproblem?

Regionen har vissa lager med förbrukningsmaterial, vilket har underlättat nu. Det är alltid en avvägning mellan kostnad och nytta eftersom det innebär en kostnad att hålla stora lager bara ifall att. Den här situationen föranleder såklart diskussioner om vilken lagernivå som är optimal.

Innebär detta att avtalet med Apotekstjänst sägs upp?

Det är inget som diskuteras just nu. Region Västmanlands fokus är att lösa problemen som leveransstörningarna orsakar. Dessutom är Västmanland bara en av fem regioner som har avtal med Apotekstjänst via Varuförsörjningen.

Hur länge ska detta pågå? Hur länge kommer operationerna att ställas in?

Det går inte att säga just nu. Det som ställts in är planerade operationer, vilket är mycket beklagligt. Men det var den enda rimliga åtgärden i detta läge. Vi måste prioritera för att kunna ha en katastrofmedicinsk beredskap, alltså om en mycket allvarlig olycka skulle inträffa. Därför genomför vi endast operationer som är akuta, liksom de som inte kan vänta på grund av medicinska skäl.

Hur kunde det bli såhär? Vems är felet/ vem/vilka är ansvariga?

Region Västmanland är en av fem drabbade regioner. Apotekstjänst anger flera skäl till varför de inte kunnat leverera som utlovat. De fem regionerna har genom Varuförsörjningen ett ansvar som upphandlare/beställare.

Hur ser vår ordinarie lagerhållning ut?

Region Västmanland har en lagerhållning på 7­-10 dagar. Inga direktbeställningar görs, där beställa varor levereras direkt. Ett sådant system hade inte bidragit till snabbare leveranser i den här situationen. Att vi kunnat upprätthålla den planerade kirurgin så länge som vi kunde efter att leveranserna började försenas var tack vare den lagerhållning vi haft. Region Västmanland klarade sig bättre och längre än vissa andra regioner och kommuner.

Vad händer nu?

Ett intensivt arbete pågår med att hela tiden inventera behov och förråd för att hushålla med förbrukningsmaterialet på bästa sätt. Det handlar om att prioriterade de krympande resurserna. Region Västmanland är fortsatt i stabsläge (se ovan) och håller löpande kontakt med de övriga fyra regionerna och Varuförsörjningen för att hitta en lösning. Regionen direktupphandlar också sjukvårdsmaterial, alltså köper material från de leverantörer som Apotekstjänst använt sig av.

Vad kostar detta?

Det går inte att svara på i dagsläget. Vem som ska stå för dessa kostnader kommer att bli en fråga mellan Varuförsörjningen och Apotekstjänst.

 

Till toppen av sidan