Patientavgifter

Skriv ut (ca 10 sidor)
Västernorrland

Patientavgifter i Region Västernorrland

Information om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när man är inlagd på sjukhus hittar du i kapitlet Patientavgifter i Västernorrland längre ner på denna sida.

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilket typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Skriv ut

Vad får jag betala?

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till landsting och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom något landsting eller region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och operationer vid närsynthet som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika landsting och regioner 

Landstingen och regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid besök i vården. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika landstingen och regionerna.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med ett landsting eller region:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Du betalar de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården, om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än det där du är folkbokförd.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter den utsatta tiden. Du kan bli även blir skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra villkor för vilka avgifter du ska betala till den privata vårdgivare som försäkringen samarbetar med.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar när du är gravid är avgiftsfria.
 • Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri.
 • Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23–64 år
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården
 • I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagningar.
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Fäll ihop

Olika högkostnadsskydd

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd vid läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Det innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen och regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting och regioner.

Fäll ihop

Patientavgifter i Västernorrland

Västernorrland

Patientavgifter i Västernorrland

Här kan du läsa vilka avgifterna är för besök på hälso-/vårdcentral, vad det kostar att vårdas på sjukhus eller andra mottagningar samt övriga avgifter. Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till ekonomiservice Region Västernorrland , telefon: 0620-195 00

Betala med kort

I första hand vill vi att du betalar för ditt besök med ett betalkort. Det är ett både bra och enkelt sätt att betala. Samtidigt som du bidrar till att underlätta vårt arbete ökar du också säkerheten för våra medarbetare.

Betalning kan ske med de vanligast förekommande betalkorten, som exempelvis VISA och MasterCard.

Vill du veta mer om hur det fungerar och hur du gör för att skaffa dig ett eget betalkort? Kontakta din bank så får du hjälp.

Betala med faktura

Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort kommer att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift.

Notera att vi  inte skickar ut någon betalningspåminnelse. Ärendet går istället direkt till inkasso. Var därför noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.


Följande vård är avgiftsfri inom Region Västernorrland

 • Barn och ungdom till och med 19 år
 • Personer som fyllt 85 år
 • Besök vid barnavårds- och mödravårdscentraler
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Antabusbehandling
 • Tolktjänsten för döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning. OBS! Inte språktolkning.
 • Gynekologisk cellprovtagning från och med 1 januari 2018

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen/regionerna och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter man ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om man behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om man är under 20 år.

Nedanstående ungefärliga avgifter gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting/region. När man är inlagd på sjukhus betalar man en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.

Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.

En del landsting/regioner betalar tillbaka besöksavgiften om man har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om man inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer den avtalade tiden kan man bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.

En enhetlig avgift tas ut på 200 kr för besök inom öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Öppenvård är besök och vård som du kan få utan att du läggs in på sjukhus.

Vårdbesök som tidigare inte har kostat något förblir kostnadsfria. Akuta besök på sjukhusens akutmottagningar och på Primärvårdsjouren har kvar tidigare avgifter.

I första hand bör betalning ske med betal-eller kreditkort och i andra hand faktura.

Avgifter vid läkarbesök

Hälso-/vårdcentraler

Dagtid 200 kr
Jourtid 300 kr
Hembesök dagtid 250 kr
Hembesök jourtid 350 kr

Sjukhus

 • Akuta besök på mottagning utan remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från vård-/hälsocentral samma dag 0 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning  400 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning med remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från specialist 0 kr.
 • Besök vid röntgen och lab  0 kr.
 • Besök vid vuxenhabilitering 200 kr.
 • PK-prov  0 kr.
 • Övriga besök 200 kr.
 • Vård av annan än läkare

  Hälso-/vårdcentraler

  • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, dietist, medicinsk fotvård, logoped, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
   (200 kr)
  • Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och kurator   (0 kr)
  • Hembesök som vårdpersonal har tagit initiativ till  (0 kr)
  • Telefonrecept av distriktssköterska eller barnmorska  (80 kr)

  Sjukhus

  • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska  (200 kr)
  • Besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, medicinsk fotvård, dietist och kurator, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
   (200 kr)
  • Besök vid vuxenhabiliteringen  (200 kr)
  • Hembesök av annan än läkare   (0 kr )
  • Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska ( 0 kr)
  • Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar  (0 kr)
  • P-spruta injicerad av hälso-och sjukvårdspersonal (ej läkare)  (200 kr)
  • Kostnad för webb-/databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär (engångsbelopp)  (350 kr)
  • Egen träning i våra sjukhuslokaler för sjukgymnastik
   (halva besöksavgiften 50 kr) ej frikortsgrundande.

  Hälsokontroller

  Gynekologiskt cellprov  0 kr 
  Mammografiscreening    0  kr
  Bukaortaaneurysm screening  200 kr 

  Ansökan om nedsatt vårdavgift sluten vård

  Personer med en bruttoinkomst som ligger under 7 100 kr/mån har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

  Blankett för ansökan av nedsatt vårdavgift (pdf)
  Skriv ut och fyll i och skicka till Patientkontoret, Region Västernorrland

  Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

  Om du som patient har bokat ett läkarbesök och sen har väntat mer än 30 minuter utan att få träffa läkare har du rätt att få tillbaka din patientavgift. Detta gäller ej akuta besök.
  Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

  Vaccinationer

   Enhetlig stickkostnad för vaccination vid specialistvård, vård-/hälsocentral/primärvård   200 kr

  Ett självkostnadspris för vaccin och material med mera tillkommer. I avgiften ingår också rådgivning och i förekommande fall recept.

  Vid varje vaccinationstillfälle tas det ut en grundavgift som är oberoende av antal vaccinationer. När man sedan gör återbesök för att få eventuella påfyllnadsdoser av vaccinet (dos 2 och 3)  betalar man endast den vanliga sjukvårdstaxan (200 kr).

  TBE-vaccination (fästingburen vaccin)

  Vuxen 199 kr
  Barn   190 kr

  Influensavaccin för personer och ej riskgrupp

  Vid vårdcentral    244 kr
  Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  437 kr

  Vid sjukhusklinik  244  kr
  Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  437  kr

  Influensavaccinationer för personer över 65 år samt för riskgrupper   70 kr
  Personer som får vård via hemsjukvården eller i särskilt boende betalar 0 kr i avgift.

  Vaccin mot Pneumokockinfektion till riskgrupp 195 kr
  Vaccin mot Pneumokockinfektion barn under 2 år  465 kr

  Österåsens hälsohem

  Egenavgift  4 200 kr för vistelse på Österåsens hälsohem.

  Fäll ihop

  Kostnad för hjälpmedel

  Västernorrland

  Kostnad för hjälpmedel

  Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen egenavgift för sina hjälpmedel.

  Hjälpmedel som förskrivs inom habiliteringen är kostnadsfria. Proteser med undantag av tandproteser är kostnadsfria från och med 1/5 2016.

  Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel från Synrehabiliteringen, Hörselvården, Logopedimottagning samt hjälpmedel som förskrivs inom den specialiserade vården av läkare.

  Ortopedtekniska hjälpmedel har också kvar egenavgiften.

  Egentillverkade ortoser

  Från och med den 1 april 2010 tas en egenavgift ut för egentillverkning av ortoser:

  • Fingerortos 100 kr
  • Tummortos 150 kr
  • Handledsortos 300 kr

  Vid justering, byte av kardborreband och polsring tas det inte ut någon egenavgift.

  Ortopediska skor

  Ortopedtekniskt utprovade skor, ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

  Vuxna (20 år och äldre) 800 kr/par
  Barn (0-19 år) 500 kr/par (max tre par/år)

  Hårersättning

  För hårersättning får man kontantbidrag på 6 000 kr per år.

  Barn och ungdomar med konstaterad synskada

  Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0 - 19 år, är kostnadsfritt. Optiker anställd inom synrehabiliteringen ansvarar för utprovning och utlämning av glasögon

  För vuxna (fyllda 20 år) gäller högkostnadskortet för besök hos läkare (nuvarande pris 300 kr/besök).

  Synhjälpmedel och glasögonbidrag

  Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

  Mer information om glasögonbidraget finns under Tema Hjälpmedel

  Fäll ihop

  Kostnad för uteblivet besök

  Västernorrland

  Kostnad för uteblivet besök

  För att öka tillgängligheten i vården debiteras för uteblivna besök. Patient som uteblir utan att ha avbokat planerat besök inom sjukvården eller avbokar besöket senare än två timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid, ska efterdebiteras med den för besöket aktuella besöksavgiften.

  Detta gäller alla besök även de som annars skulle vara avgifts- eller kostnadsfria, barn-och ungdom under 20 år, besök vid BVC, MVC samt undersökning vid röntgen och fyslab där läkare gör utlåtande.

  Avgiften debiteras patientens förmyndare om patienten är under 18 år när han eller hon uteblev från avtalat besök.  

  Sjukvårdande behandling
  (Besök hos annan än läkare)

  200 kr 

  Läkarbesök vid vårdcentral

  200  kr

  Läkarbesök vid sjukhusmottagning

  200  kr

  Röntgen

  200 kr


  Det debiteras ingen kostnad om man uteblir från provtagning på laboratoriemedicin.

  En administrationsavgift på 50 kr tillkommer vid debitering av uteblivet besök. Avgiften för uteblivet besök och administrationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

  Fäll ihop

  Avgifter inom tandvård

  Avgifter inom tandvård

  Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 22 år.

  I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

  Vid vissa särskilda tillfällen kan tandvård ges till samma avgifter som öppen hälso- och sjukvård.

  Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

  Fäll ihop

  Avgifter för utländska medborgare

  Avgifter för utländska medborgare

  Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

  Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

  Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

  Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

  Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

  För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i landstinget.

  Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

  Fäll ihop

  Om du blir sjuk utomlands

  Om du blir sjuk utomlands

  Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Vården får du till samma avgift som det landets egna invånare. Du beställer kortet från Försäkringskassan.

  Du kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård som du har fått i annat EU-land eller EES-land. Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller.

  Här kan du läsa mer om vård utomlands.

  På Försäkringskassans webbplats kan du också läsa mer om att få vård när du är utomlands

  Fäll ihop

  Om du inte är nöjd

  Om du inte är nöjd

  Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

  I varje landsting och region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

  Läs mer Om du inte är nöjd med vården.

  Fäll ihop

  Texten finns översatt - Other languages

  Skriv ut (ca 10 sidor)
  Senast uppdaterad:
  2018-08-27
  Redaktör:

  Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

  Granskare:

  Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm


  Västernorrland
  Tillägg uppdaterade:
  2018-08-27
  Skribent:
  Emma Nyberg, samordnare Hälso-och sjukvård, Region Västernorrland
  Redaktör:
  Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se Västernorrland, Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland