Patientavgifter

Skriv ut (ca 10 sidor)
Västernorrland

Patientavgifter i Region Västernorrland

Information om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när man är inlagd på sjukhus hittar du i kapitlet Patientavgifter i Västernorrland längre ner på denna sida.

Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

För personer som är 85 år och äldre är sjukvård avgiftsfri från den 1 januari 2017. Det gäller i öppenvården, till exempel besök på vårdcentralen.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting:

 

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.
 • Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

 

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

Mammografiscreening i åldersgruppen 40 – 74 år är avgiftsfri i hela landet. 

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Patienter som har fyllt 85 år och är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Fäll ihop

Patientavgifter i Västernorrland

Västernorrland

Patientavgifter i Västernorrland

Här kan du läsa vilka avgifterna är för besök på hälso-/vårdcentral, vad det kostar att vårdas på sjukhus eller andra mottagningar samt övriga avgifter. Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till ekonomiservice Region Västernorrland , telefon: 0620-195 00

Betala med kort

I första hand vill vi att du betalar för ditt besök med ett betalkort. Det är ett både bra och enkelt sätt att betala. Samtidigt som du bidrar till att underlätta vårt arbete ökar du också säkerheten för våra medarbetare.

Betalning kan ske med de vanligast förekommande betalkorten, som exempelvis VISA och MasterCard.

Vill du veta mer om hur det fungerar och hur du gör för att skaffa dig ett eget betalkort? Kontakta din bank så får du hjälp.

Betala med faktura

Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort kommer att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift.

Notera att vi  inte skickar ut någon betalningspåminnelse. Ärendet går istället direkt till inkasso. Var därför noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.


Följande vård är avgiftsfri inom Region Västernorrland

 • Barn och ungdom till och med 19 år
 • Personer som fyllt 85 år
 • Besök vid barnavårds- och mödravårdscentraler
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Antabusbehandling
 • Tolktjänsten för döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning. OBS! Inte språktolkning.
 • Gynekologisk cellprovtagning från och med 1 januari 2018

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen/regionerna och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter man ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om man behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om man är under 20 år.

Nedanstående ungefärliga avgifter gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting/region. När man är inlagd på sjukhus betalar man en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.

Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.

En del landsting/regioner betalar tillbaka besöksavgiften om man har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om man inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer den avtalade tiden kan man bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.

Från och med 1 april 2016 gäller en enhetlig avgift på 200 kr för besök inom öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Öppenvård är besök och vård som du kan få utan att du läggs in på sjukhus.

Vårdbesök som tidigare inte har kostat något förblir kostnadsfria. Akuta besök på sjukhusens akutmottagningar och på Primärvårdsjouren har kvar tidigare avgifter.

I första hand bör betalning ske med betal-eller kreditkort och i andra hand faktura.

Avgifter vid läkarbesök

Hälso-/vårdcentraler

Dagtid 200 kr
Jourtid 300 kr
Hembesök dagtid 250 kr
Hembesök jourtid 350 kr

Sjukhus

 • Akuta besök på mottagning utan remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från vård-/hälsocentral samma dag 0 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning  400 kr.
 • Akuta besök på sjukhusens akutmottagning med remiss 200 kr.
 • Akuta besök med remiss från specialist 0 kr.
 • Besök vid röntgen och lab  0 kr.
 • Besök vid vuxenhabilitering 200 kr.
 • PK-prov  0 kr.
 • Övriga besök 200 kr.
 • Vård av annan än läkare

  Hälso-/vårdcentraler

  • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, dietist, medicinsk fotvård, logoped, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
   (200 kr)
  • Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och kurator   (0 kr)
  • Hembesök som vårdpersonal har tagit initiativ till  (0 kr)
  • Telefonrecept av distriktssköterska eller barnmorska  (80 kr)

  Sjukhus

  • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska  (200 kr)
  • Besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, medicinsk fotvård, dietist och kurator, optiker och synpedagog på synrehabilitering    
   (200 kr)
  • Besök vid vuxenhabiliteringen  (200 kr)
  • Hembesök av annan än läkare   (0 kr )
  • Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska ( 0 kr)
  • Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar  (0 kr)
  • P-spruta injicerad av hälso-och sjukvårdspersonal (ej läkare)  (200 kr)
  • Kostnad för webb-/databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär (engångsbelopp)  (350 kr)
  • Egen träning i våra sjukhuslokaler för sjukgymnastik
   (halva besöksavgiften 50 kr) ej frikortsgrundande.

  Hälsokontroller

  Gynekologiskt cellprov  0 kr 
  Mammografiscreening    0  kr
  Bukaortaaneurysm screening  200 kr 

  Ansökan om nedsatt vårdavgift sluten vård

  Personer med en bruttoinkomst som ligger under 7 100 kr/mån har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

  Blankett för ansökan av nedsatt vårdavgift (pdf)
  Skriv ut och fyll i och skicka till Patientkontoret, Region Västernorrland

  Pengarna tillbaka om du har väntat mer än 30 minuter

  Om du som patient har bokat ett läkarbesök och sen har väntat mer än 30 minuter utan att få träffa läkare har du rätt att få tillbaka din patientavgift. Detta gäller ej akuta besök.
  Du ska ändå få den vård och behandling du har beställt. Återbetalning av patientavgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterskott.

  Vaccinationer

   Enhetlig stickkostnad för vaccination vid specialistvård, vård-/hälsocentral/primärvård   200 kr

  Ett självkostnadspris för vaccin och material med mera tillkommer. I avgiften ingår också rådgivning och i förekommande fall recept.

  Vid varje vaccinationstillfälle tas det ut en grundavgift som är oberoende av antal vaccinationer. När man sedan gör återbesök för att få eventuella påfyllnadsdoser av vaccinet (dos 2 och 3)  betalar man endast den vanliga sjukvårdstaxan (200 kr).

  TBE-vaccination (fästingburen vaccin)

  Vuxen 199 kr
  Barn   190 kr

  Influensavaccin för personer och ej riskgrupp

  Vid vårdcentral    26 kr
  Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  237 kr

  Vid sjukhusklinik  26  kr
  Endast för barn 2-17 år ej riskgrupp (Fluenz Tetra)  237  kr

  Influensavaccinationer för personer över 65 år eller födda 1947 eller tidigare samt för riskgrupper  70 kr

  Vaccin mot Pneumoccinfektion till riskgrupp 195 kr

  Österåsens hälsohem

  Egenavgift  4 200 kr för vistelse på Österåsens hälsohem.

  Fäll ihop

  Kostnad för hjälpmedel

  Västernorrland

  Kostnad för hjälpmedel

  Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen egenavgift för sina hjälpmedel.

  Hjälpmedel som förskrivs inom habiliteringen är kostnadsfria. Proteser med undantag av tandproteser är kostnadsfria från och med 1/5 2016.

  Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel från Synrehabiliteringen, Hörselvården, Logopedimottagning samt hjälpmedel som förskrivs inom den specialiserade vården av läkare.

  Ortopedtekniska hjälpmedel har också kvar egenavgiften.

  Egentillverkade ortoser

  Från och med den 1 april 2010 tas en egenavgift ut för egentillverkning av ortoser:

  • Fingerortos 100 kr
  • Tummortos 150 kr
  • Handledsortos 300 kr

  Vid justering, byte av kardborreband och polsring tas det inte ut någon egenavgift.

  Ortopediska skor

  Ortopedtekniskt utprovade skor, ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

  Vuxna (20 år och äldre) 800 kr/par
  Barn (0-19 år) 500 kr/par (max tre par/år)

  Hårersättning

  För hårersättning får man kontantbidrag på 6 000 kr per år.

  Barn och ungdomar med konstaterad synskada

  Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0 - 19 år, är kostnadsfritt. Optiker anställd inom synrehabiliteringen ansvarar för utprovning och utlämning av glasögon

  För vuxna (fyllda 20 år) gäller högkostnadskortet för besök hos läkare (nuvarande pris 300 kr/besök).

  Synhjälpmedel och glasögonbidrag

  Glasögonbidrag för barn och unga 0-19 år uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

  Mer information om glasögonbidraget finns under Tema Hjälpmedel

  Fäll ihop

  Kostnad för uteblivet besök

  Västernorrland

  Kostnad för uteblivet besök

  För att öka tillgängligheten i vården debiteras för uteblivna besök. Patient som uteblir utan att ha avbokat planerat besök inom sjukvården eller avbokar besöket senare än två timmar innan stängningsdags dagen före bokad tid, ska efterdebiteras med den för besöket aktuella besöksavgiften.

  Detta gäller alla besök även de som annars skulle vara avgifts- eller kostnadsfria, barn-och ungdom under 20 år, besök vid BVC, MVC samt undersökning vid röntgen och fyslab där läkare gör utlåtande.

  Avgiften debiteras patientens förmyndare om patienten är under 18 år när han eller hon uteblev från avtalat besök.  

  Sjukvårdande behandling
  (Besök hos annan än läkare)

  200 kr 

  Läkarbesök vid vårdcentral

  200  kr

  Läkarbesök vid sjukhusmottagning

  200  kr

  Röntgen

  200 kr


  Det debiteras ingen kostnad om man uteblir från provtagning på laboratoriemedicin.

  En administrationsavgift på 50 kr tillkommer vid debitering av uteblivet besök. Avgiften för uteblivet besök och administrationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

  Fäll ihop

  Texten finns översatt - Other languages

  Skriv ut (ca 10 sidor)
  Senast uppdaterad:
  2018-05-04
  Redaktör:

  Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

  Granskare:

  Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


  Västernorrland
  Tillägg uppdaterade:
  2018-04-27
  Skribent:
  Katarina Funseth, samordnare Hälso-och sjukvård, Landstinget Västernorrland
  Redaktör:
  Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se Västernorrland, Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland
  Granskare:
  Katarina Funseth, samordnare Hälso-och sjukvård, Landstinget Västernorrland