Lagar och bestämmelser

Utredning av skador i vården i Västerbottens län

Innehållet gäller Västerbotten

Ibland inträffar händelser som leder till att en patient skadas i vården. Har du råkat ut för en skada under din vårdtid så kommer personalen där du vårdats att påbörja en utredning för att ta reda på vad som hänt och hur man kan förhindra att det händer igen.

Hur går utredningen till?

När något oönskat har hänt som har påverkat din vård negativt så skriver personalen en avvikelserapport. Rapporten innehåller bland annat information om vad som har hänt och hur händelsen påverkat dig som patient. Alla hälsocentraler och kliniker har så kallade avvikelsehandläggare som sedan utreder vad som har hänt och ger förslag på åtgärder som ska minska risken för att det händer igen.

Vårdpersonalen rapporterar ingen avvikelse om en behandling eller ett ingrepp har genomförts som planerat men inte fått önskad effekt.

Fördjupad utredning vid allvarliga skador 

Ett analysteam gör en fördjupad utredning om något allvarligt har hänt. Det kallas också för händelseanalys. Analysteamet består av personal från olika yrkeskategorier.

En fördjupad utredning går ut på att klargöra vad som har hänt, vad som gick fel, vad som orsakade händelsen och vad verksamheten måste göra för att det inte ska hända igen. Analysteamet skriver in åtgärderna i en handlingsplan som verksamhetschefen godkänner. 

Ibland är en chefläkare inblandad i utredningen.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Om chefläkaren bedömer händelsen som väldigt allvarlig skickar hen en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO utreder och bedömer vad som har hänt och om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att förhindra att det händer igen. 

Din hälsocentral eller klinik ska hålla dig informerad

Om du har skadats i vården har du rätt att få information om resultatet av den fördjupade utredningen. Även närstående har rätt att få information om du har gett ditt medgivande till det. Den enhet som har vårdat dig ska ge dig den information du behöver. I första hand ska du vända dig dit om du har några frågor.

Du kan vända dig till patientnämnden i Västerbotten om du inte är nöjd med de svar du får på din hälsocentral eller klinik.

Till toppen av sidan