VACCINATIONER

Frågor och svar om pneumokocker och vaccin

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du svar på vanliga frågor om pneumokocker och vaccin.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är bakterier som finns i ett 90-tal olika varianter. De är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner och därmed också lung-, öron- och bihåleinflammation. Ibland ger de upphov till väldigt allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. De sistnämnda kan leda till hörsel- och hjärnskador.

Vilka brukar få pneumokockinfektioner?

Bakterierna ingår i normalfloran i näsa och svalg hos små barn, och för det mesta ger de inga symtom. Ungefär hälften av alla förskolebarn bär på pneumokocker.

De som oftast blir sjuka i pneumokockinfektioner är förskolebarn, framför allt barn under två år och barn med vissa sjukdomar som sickelcellanemi, hiv-infektion eller kronisk hjärt- eller lungsjukdom. De allvarligaste sjukdomstillstånden inträffar främst hos barn under två till tre års ålder.

Hur farlig är en pneumokockinfektion?

Äldre människor och små barn, särskilt de som är under två år, brukar bli svårast sjuka.

Hur behandlas en pneumokockinfektion?

En pneumokockinfektion kan behandlas med antibiotika. Samtidigt har flera typer av pneumokocker under senare år blivit resistenta mot antibiotika, vilket försvårar behandlingen. Att vaccinera sig är därför viktigt för att förebygga infektionerna.

Vilka barn vaccineras?

I Sverige erbjuds alla barn som är under ett år gratis vaccination mot pneumokocker. Den ingår sedan 2009 i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Barn som är födda frånden 1 oktober 2008 och framåt får också vaccinera sig kostnadsfritt mot pneumokocker. Dessutom får övriga barn, oavsett ålder, vaccinera sig utan kostnad om de har en ökad risk för att bli svårt sjuka av pneumokocker. I den riskgruppen ingår barn med kronisk hjärt-, lung- och njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom, cochleaimplantat i örat samt alla som är födda före graviditetsvecka 32.

Vilket vaccin ges mot pneumokockinfektion?

I Region Västerbotten ges för närvarande Synflorix till spädbarn som skydd mot allvarliga pneumokockinfektioner. Äldre barn med ökad risk för att bli svårt sjuka av pneumokocksjukdom får Prevenar 13.

Alla barn födda från oktober 2008 eller senare erbjuds vaccination mot pneumokocker.

Barn som tidigare ej fått vaccin mot pneumokocker och som tillhör en riskgrupp bör vaccinera sig.

Du tillhör en riskgrupp och bör vaccinera dig mot pneumokockinfektion om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärtsjukdom
 • Du har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • Du har andra tillstånd som leder till nedatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Varför ska barnet vaccineras?

Vaccinen skyddar framför allt mot de typer av pneumokocker som orsakar allvarlig sjukdom. Synflorix är verksamt mot tio olika typer av pneumokockinfektioner och ger ett partiellt skydd mot ytterligare två typer. I Prevenar13 ingår smittämnen från 13 pneumokocktyper med bra skydd mot 12 av de 13 typerna.

Vilka biverkningar kan barnet få?

Hos fler än tio procent kan Synflorix ge smärta, rodnad eller svullnad där injektionen ges, 38 graders feber eller mer, sömnighetskänsla, irritationskänsla och aptitlöshet. Upp till 10 procent får en förhårdnad vid injektionsstället.

När penumokockvaccin ges samtidigt med ett annat vaccin mot sex sjukdomar, InfanrixHexa, ökar risken något för en övergående feberreaktion

Vad behöver vårdpersonalen veta innan vaccinationen?

Tala om för vårdpersonalen om ditt barn:

 • är allergiskt eller överkänsligt mot något
 • har haft några medicinska problem efter tidigare vaccineringar
 • är sjukt med hög feber
 • har någon form av blödarsjuka
 • får eller nyligen har fått andra läkemedel – även receptfria 
 • nyligen har vaccinerats med ett annat vaccin.

Hur ges vaccinet?

En sjuksköterska eller läkare injicerar vaccinet i en muskel, vanligtvis i ena låret.

När vaccineras barnet?

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen, BVC, i samband med övrig barnvaccination vid tre, fem och tolv månaders ålder. Är barnet fött före 32:a graviditetsveckans utgång vaccineras det en första gång på nyföddhetsavdelningen innan man åker hem. Därefter gäller samma tidsintervall som för öviga barn.

Om ens barn redan har fått Prevenar 13 vid tre månaders ålder bör det också få det vid fem månader. När barnet sedan fyller ett år kan det vaccineras med antingen Prevenar 13 eller Synflorix.

Pneumokockvaccineras barnet för första gången vid 12–23 månaders ålder ges två doser vaccin med två månaders mellanrum. Barn över två års ålder och barn med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom och som inte är vaccinerad mot dem tidigare, vaccineras efter särskild läkarordination. I regel räcker det med en dos.

Hur kan jag få mitt barn vaccinerat mot pneumokocker?

Alla barn kallas till vaccination på barnavårdscentralen, BVC, tre gånger under det första året. Tillhör barnet en riskgrupp följs ett separat vaccinationsschema. Om man vill vaccinera sitt barn trots att det är fött före den 1 oktober 2008 och trots att det inte tillhör någon riskgrupp, ska man kontakta sin hälsocentral. Där kan barnet vaccineras mot en fastställd avgift som består av kostnaden för vaccinet och besöket. 

Vid problem efter vaccinationen

Om du märker något ovanligt hos barnet närmsta tiden efter vaccineringen ska du kontakta sjuksköterskan på den BVC där barnet vaccinerades.

Till toppen av sidan