Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig, delaktig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter. De är framtagna för att vara just hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och kan ingå i till exempel behandlingar, habilitering och rehabilitering. 

Ofta delas hjälpmedel upp i grupper utifrån olika funktionsnedsättningar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om den gruppen av hjälpmedel:

Det finns många fler typer av hjälpmedel. Här följer några ytterligare exempel:  

 • Hjälpmedel för andning, till exempel inhalatorer och syrgashjälpmedel.
 • Hjälpmedel vid diabetes, till exempel insulinpumpar och blodsockermätare.
 • Ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel skoinlägg, proteser och stöd för leder, så kallade ortoser. 

Ansvar för olika grupper av hjälpmedel

Regionerna och kommunerna ska erbjuda de hjälpmedel som du behöver för att klara det dagliga livet. Med det menas hjälpmedel som du behöver för att till exempel äta, klä dig och sköta din hygien. Men även sådant du behöver för att förflytta dig, kunna kommunicera och sköta hemmet.

Regionerna och kommunerna ska även erbjuda de hjälpmedel som du behöver för vård och behandling.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället:

 • Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som gör att du kan arbeta. De är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. 
 • Hjälpmedel i skolan är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. 
 • Fritidshjälpmedel kan du ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Ta kontakt med vården

Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral. 

Västerbotten

Vem kontaktar jag i Västerbotten?

I Västerbotten är det olika kontaktvägar beroende på vilket hjälpmedelsområde det gäller. Oftast är det din hälsocentral du ska vända dig till i första hand.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av en hörselnedsättning kontaktar du i första hand din hälsocentral. Om det behövs kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss till hörcentralen.. Du kan också göra en så kallad egen vårdbegäran till hörcentralen.

Att få en hörapparat och andra hörhjälpmedel

Alternativ telefoni

Hjälpmedel vid rörelsehinder

Om du har nedsatt rörelseförmåga och behöver ett hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral. Du får antingen prova ut hjälpmedel på hälsocentralen eller i ditt hem. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök behövs är det kommunens rehabiliteringspersonal som besöker dig och hjälper till med utprovning.

För barn till och med 17 års ålder provar hälsocentralen ut hjälpmedel oavsett om det behövs hembesök eller inte.

Du som sedan tidigare har kontakt med en förskrivare i din kommun eller inom habilitering för barn, ungdomar eller vuxna tar kontakt med den.   

Om du har en pågående kontakt med en vårdmottagning och behöver ett hjälpmedel som har att göra med det du  behandlas för kan du kontakta en förskrivare på den mottagningen.

Hjälpmedel vid kognitiva nedsättningar

Om du har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver ett hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral.

Att få hjälpmedel för kognitivt stöd

Ortopedtekniska hjälpmedel

Om du behöver ett ortopedtekniskt hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral. Om det behövs kan läkaren skriva en remiss till Ortopedteknik. Du provar ut ortopedtekniska hjälpmedel hos Ortopedteknik som finns på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Hjälpmedel vid synnedsättning

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av att du saknar syn eller har nedsatt synförmåga kontaktar du din hälsocentral eller en optiker. De kan i sin tur skriva remiss till ögonläkare som bedömer om du kan få tillgång till synrehabiliteringens insatser. Synhjälpmedel provar du ut hos synrehabiliteringen

Att få synhjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av inkontinens kontaktar du i första hand din hälsocentral.

Att få inkontinenshjälpmedel

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov av hjälpmedel bedömas. Det görs av en förskrivare. Du eller en närstående får beskriva vilka behov och önskemål du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar dig i vardagen.

Tillsammans kommer ni fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen. Till exempel finns det hjälpmedel som kan göra det lättare om du ska förflytta dig mellan en säng och en rullstol.

Olika verksamheter använder olika metoder för bedömning

Förskrivaren följer de riktlinjer och regler som gäller för förskrivning av hjälpmedel där du bor. 

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa bedömningar som möjligt använder de särskilda metoder för bedömingen. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning du har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. 

Fråga förskrivaren om du undrar vilka metoder som används.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova det eller de hjälpmedel du behöver. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

En del hjälpmedel behöver provas i den miljö där de ska användas. Det gäller till exempel hjälpmedel för förflyttning. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom digitala möten eller genom telefonsamtal.

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud

I varje region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att förskriva, utifrån vad du behöver. Vilka hjälpmedel det är styrs av olika avtal. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Oftast får du hjälpmedel från denna grupp av hjälpmedel.  

Förskrivaren kan också ansöka om att kunna förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Ett hjälpmedel som du har fått förskrivet är oftast ett lån.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår informationen som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov.

Du har möjlighet att få en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få en tolk om du till exempel har nedsatt hörsel eller har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Du kan bli ersättningsskyldig om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning.

Västerbotten

Vad kostar det i Västerbotten?

I Västerbotten betalar du besöksavgift och ibland en egenavgift för att få låna hjälpmedel.

Läs om patientavgifter i Region Västerbotten

Besöksavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Kommunernas avgifter för besök och utprovning kan skilja sig från regionens avgifter. Du kan fråga din kommun vilka avgifter som gäller.

För vissa hjälpmedel måste du betala en egenavgift. Den som är förskrivare kan berätta vilka hjälpmedel det är avgift för och hur stor avgiften är. Avgifter för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Barn till och med 19 års ålder betalar inga avgifter.

Reparationer av hjälpmedel är i de flesta fall kostnadsfria. Om du har varit oaktsam med hjälpmedlet kan du bli ersättningsskyldig. Du får själv betala vissa förbrukningsartiklar.

Fritt val av hjälpmedel

Västerbotten

Fritt val av hjälpmedel gäller inte i Västerbotten.

I några regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då istället en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel.

Du får berätta om dina behov

Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel förskrivet. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om du vill och förskrivaren bedömer att fungerar för dig så får du en rekvisition.

Beloppet på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Du kan själv lägga till pengar om du vill ha ett dyrare hjälpmedel.

De regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedel det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka typer av hjälpmedel.

Du ansvarar själv för ditt hjälpmedel

När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val äger du det. Skötsel och reparationer får du ordna själv. För vissa hjälpmedel kan du få tillgång till en särskild summa pengar på ett servicekonto. Med de pengarna kan du bekosta skötsel och reparationer. Det kan till exempel gälla om du har en rullstol.

Du har rätt att få en ny behovsbedömning om dina behov förändras så att det hjälpmedel som du har köpt genom fritt val inte längre räcker till.

Även om du har valt att köpa hjälpmedel genom fritt val har din förskrivare ansvar för att följa upp beslutet och din habilitering eller rehabilitering.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel använder du det så länge som du behöver och det fungerar som det ska. I samband med att du får hjälpmedlet får du också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas om du inte längre behöver det. Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Västerbotten

Reparation, utbyte och återlämning

Om ett hjälpmedel behöver repareras ska du i de flesta fall kontakta den verksamhet som förskrivit hjälpmedlet. När du fått ett hjälpmedel via din kommun kan andra kontaktvägar gälla för reparation. Förskrivaren i kommunen kan ge dig mer information.

För reparation av de flesta hörhjälpmedel ska du i Umeå- och Skellefteåområdet ta kontakt med Teknisk hörselvård. I Lyckseleområdet kontaktar du Hörcentralen. För reparation av hjälpmedel för alternativ telefoni kontaktar du Hjälpmedel Västerbotten.

Om ett hjälpmedel behöver bytas ut kontaktar du den verksamhet som förskrivit hjälpmedlet.

Hjälpmedel lämnas vanligtvis tillbaka till den verksamhet du lånat det av. När du lämnar tillbaka ett hjälpmedel ska det vara rengjort och alla tillbehör ska följa med.

Förlust eller skada

Om du tappar bort, eller blir bestulen på ett hjälpmedel kontaktar du den som förskrivit hjälpmedlet. Om hjälpmedlet blir stulet behöver du även göra en polisanmälan.

Det är bra att kontakta sitt försäkringsbolag och kontrollera om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du skulle råka ut för en olycka med ditt hjälpmedel.

Förvaring och underhåll

Du ansvarar själv för lämplig förvaring, tillsyn och underhåll av det hjälpmedel du fått. Ta hjälp den bruksanvisning som följer med ditt hjälpmedel eller den instruktion du fått av din förskrivare.

Flytt till annan kommun eller annan region

Vissa hjälpmedel får du inte ta med vid flytt. Om du ska flytta till en annan kommun eller en annan region ska du alltid i god tid kontakta den som förskrivit hjälpmedlet för att få veta om du kan ta med ditt hjälpmedel vid flytten.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller bytas ut eller så behöver du mer information, stöd eller utbildning. Kanske har dina behov ändrats och en ny bedömning behöver göras.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Västerbotten

Patientnämnden i Västerbotten

Du kan vända dig till patientnämnden i Region Västerbotten om det har uppstått ett problem i vården som inte har gått att lösa på plats eller om du vill ha kontakt med en opartisk instans som är fristående från vården.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan