TANDVÅRD

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Innehållet gäller Västerbotten

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om du kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år. Behovet ska vara så pass stort att du behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Din ålder, vilket behov av tandvård du har eller din ekonomi har ingen betydelse för bedömningen.

Även om behovet av tillsyn är mindre kan du också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om du har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om du har ett omfattande psykiskt funktionshinder.

Kan jag få hjälp?

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad. Det innebär följande:

  • Du bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
  • Du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
  • Du bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
  • Du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjälpen består av två delar

Om man vill kan man bli undersökt hemma av tandvårdspersonal. Det är en enkel undersökning som utförs med en ficklampa och en spegel.

Om du får särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov finns det två förmåner som du kan få. Det är så kallad uppsökande munhälsobedömning och tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.

Bedömning av munhälsan

För att få svar på om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar du få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där du bor. Undersökningen kostar ingenting.

I samband med bedömningen kan du också få råd och anvisningar om hur du bäst sköter tänderna.

Nödvändig tandvård

Du kan också få så kallad nödvändig tandvård. Kostnaden för den får du räkna samman med dina andra avgifter för hälso- och sjukvård. Då ingår tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Du kan då få sådan tandvård som underlättar så att du till exempel lättare kan tugga och slipper smärtor och obehag i munnen.

Tandläkaren kan tveka om tandvården är nödvändig. Hen ska då i förväg skicka in ett underlag till regionen som får bedöma om du ska få tandvården som nödvändig tandvård. Det kan också gälla om du behöver större behandlingar, till exempel om du behöver kronor, broar och implantat. 

Du behöver ett intyg

Du får ett erbjudande om munhälsobedömning om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård. Du får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård.

I stället för ett kort kan det vara ett digitalt intyg. Då  behöver du bara lämna ditt personnummer till tandvårdspersonalen.

Det kan vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personal på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att du har ett behov. De kan skicka in en ansökan, men det är regionen som avgör om du får intyget.

Du kan själv ta kontakt med enheten för tandvård i den region du bor om du inte har någon kontakt med kommunen utan i stället får vård i hemmet av närstående. Intyget brukar skickas dit du bor om regionen godkänner ansökan.

Du kan tacka nej till munhälsobedömningen

När du har fått ett erbjudande om munhälsobedömning kan du välja att tacka ja eller nej, men du kan inte välja vem som ska utföra den. Du har rätt att ändra dig och få den vid ett senare tillfälle om du tackar nej. Även om du tackar nej till munhälsobedömningen kan du fortfarande få nödvändig tandvård.

Du kan själv välja tandläkare eller få hjälp att hitta en

Om du har intyg om nödvändig tandvård kan du själv välja tandläkare. Du kan också be den person som gör munhälsobedömningen om hjälp med att hitta en tandläkare. I en del regioner erbjuds hemtandvård. Det betyder att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem med en enklare utrustning för att ge tandvård.

Viktigt med eget inflytande

Det är viktigt att du får bestämma om hur du vill ha din tandvård. Men ibland kan allvarliga psykiska störningar eller kraftig demens göra att du har svårt att kommunicera med vårdpersonalen. I sådana lägen ska vårdpersonalen, tillsammans med närstående eller en så kallad god man, ansvara för att du mår bra och få den tandvård du behöver.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Du kan vända dig till den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor om du har frågor eller vill veta mer om nödvändig tandvård.  Ibland kallas det för tandvårdsenheten, ibland något annat.

Kontaktuppgifter brukar finnas på regionens hemsida eller i telefonkatalogen. Om du saknar kontaktuppgifter kan du ringa till regionens växel.

Om du bor på ett särskilt boende kan du även vända sig direkt till chefen för verksamheten. Du kan också fråga bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

Till toppen av sidan