Vård och stöd för barn

Salut – för barn och ungas hälsa

Innehållet gäller Västerbotten

Salut, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar och i linje med regionens vision att ha världens bästa hälsa år 2020.

En bild som innehåller flera bilder på barn i olika åldrar.

Syftet med Salut är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början hos de blivande föräldrarna under graviditeten. Syftet är också att öka kunskapen om hälsa och levnadsvanor hos nyblivna föräldrar, barn och ungdomar.

Befintliga insatser stärks och nya utvecklas och införs för olika åldersgrupper i syfte att förebygga ohälsa som övervikt, fetma och karies samt att främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasium, elev- och ungdomshälsa och folktandvård är grunden i arbetet.

Några exempel nedan:

  • Föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel under graviditet och tidigt föräldraskap.
  • Hälsoformulär i mödrahälsovården som grund för hälsosamtal om hälsa och levnadsvanor i tidig graviditet.
  • En 3-årsenkät på barnavårdscentralen som grund för hälsosamtal om barnets mående, levnadsvanor och utveckling.
  • Bodil krokodils verktygslåda, ett pedagogiskt redskap för att främja tandhälsan i förskolan och öppen förskola.
  • Elevhälsoenkäter som används inom skolhälsovården som grund för hälsosamtal med eleverna om deras hälsa, levnadsvanor och livssituation.

Mer information om Salut-satsningen finns på Region Västerbottens webbplats

Information in English

Till toppen av sidan