FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Den här sidan handlar om funktionsnedsättningar hos barn.

Västerbotten

Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder har på senare år ersatt ordet handikapp. En funktionsnedsättning kan påverka dina möjligheter att göra olika aktiviteter eller begränsa dig när du rör dig ute i samhället. För att vardagen ska fungera så bra som möjligt kan det uppstå behov av stöd och hjälp.

En funktionsnedsättning kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende på den vardagsmiljö du lever i. Det kan handla om brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel, möjligheten till studier och så vidare. Det är bristerna som skapar funktionshinder.

Habilitering, rehabilitering och insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan bidra till att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar.

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Söka hjälp och stöd

Om du misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan du vända dig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om du är ung kan du själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få råd.

Västerbotten

Hjälp och stöd i Västerbotten

Förskolebarn

Som förälder till ett barn som är 0–5 år kan du vända dig till barnets barnavårdscentral eller familjecentral. Du kan också kontakta kommunens socialtjänst.

Barn och unga upp till 18 år

När du går i skolan kan du vända dig till din lärare eller skolans elevhälsa. Du kan också kontakta din hälsocentral eller sjukstuga. Det gäller också dig som förälder om du är orolig för ditt barn.

I Umeå och Skellefteå kan du som är 16 år eller äldre också kontakta ungdomshälsan.

Mer hjälp

Barn och unga med ett funktionshinder kan också få stöd från Habiliteringscentrum. För att få stödet krävs först en utredning där det är konstaterat att det finns en funktionsnedsättning. Därefter krävs ett beslut om att barnet har rätt till råd och stöd på grund av sitt funktionshinder enligt en lag som kallas för LSS.

Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Till toppen av sidan