Patientavgifter

Skriv ut (ca 9 sidor)
Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

För personer som är 85 år och äldre är sjukvård avgiftsfri från den 1 januari 2017. Det gäller i öppenvården, till exempel besök på vårdcentralen.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting:

 

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.
 • Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

 

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Fäll ihop

Avgifter i öppenvård 2018

Västerbotten

Avgifter i öppenvård 2018

I Västerbotten gäller en enhetlig avgift på 200 kronor för öppenvård inom högkostnadsskyddet hos vårdgivare som landstinget har avtal med. Enda undantagen är vissa vårdbesök som är avgiftsfria.

Besök som kostar 200 kronor

Gäller från och med 20 års ålder:

 • Besök hos läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, psykolog med flera. Avgiften gäller både mottagnings- och hembesök.
 • Besök hos privat läkare, fysioterapeut eller psykoterapeut som har avtal med landstinget.
 • Laboratorieprovtagning (undantag för laboratorieprovtagning samma dag som läkarbesök).
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi.
 • Besök hos tandhygienist, tandläkare eller specialisttandläkare vid nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller också personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel.
 • Aortascreening för män.
 • Hälsoundersökning, tidigare kallad Västerbottensprojektet.

Vaccinationer

För vaccinationer betalar du 200 kronor per besök plus kostnaden för vaccinet. Undantagna är vaccinationer som ingår i barnhälsovårdsprogrammet och vissa andra vaccinationer, till exempel mot influensa, där andra beslut gäller.

Recept och intyg utan dröjsmål

Om du inte behöver träffa vårdpersonal kostar det inget att förnya ett recept eller få ett intyg. Men om du kräver att få ett recept eller intyg utskrivet samma dag måste du betala en avgift som motsvarar ett besök på mottagningen. Avgiften gäller oavsett ålder. Högkostnadsskydd gäller inte.

Intyg kan kosta mer

Vissa intyg är inte subventionerade. Det kan till exempel vara intyg för körkort, färdtjänst och faderskap. Det innebär att du betalar mer än vad själva vårdbesöket kostar. Många av de intyg som inte är subventionerade kostar 1 250 kr inklusive moms. Personalen på vårdenheten kan informera dig om vad det begärda intyget kostar.

Om du inte kommer till ett bokat besök

Om du inte kommer till ett avtalat besök och inte har meddelat det i förväg får du betala en avgift på 200 kronor. För gynekologiskt cellprov är avgiften 100 kronor.

Det gäller även barn- och ungdomar till och med 19 år. För barn och ungdomar som inte är myndiga är det barnets målsman som betalar avgiften.

En administrativ avgift på 50 kronor tillkommer. Högkostnadskyddet gäller inte om du inte kommer till ett bokat besök.

Om du får vänta över 30 minuter

Gör du ett tidsbeställt besök och inte får träffa vårdpersonalen inom 30 minuter utan förklaring har du rätt att få tillbaka din patientavgift. Begär återbetalning vid besöket.

Sent inställt besök

Om vårdgivaren ställer in ett bokat besök med så kort varsel att du har haft personliga utgifter inför besöket kan du begära ersättning. Det kan till exempel vara förlorad arbetsinkomst eller kostnader för resan. Personalen på mottagningen kan ge information om hur du går tillväga.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

Mammografiscreening i åldersgruppen 40 – 74 år är avgiftsfri i hela landet. 

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Patienter som har fyllt 85 år och är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Västerbotten

Besök som är avgiftsfria i Västerbottens län

I Västerbottens län betalar du inte avgift för:

 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 års ålder.
 • Tandvård för barn och ungdomar till och med det år du fyller 22 år.
 • Besök för personer som är 85 år och äldre.
 • Besök vid barnavårdscentral och barnmorskemottagning.
 • Specialistmödravård.
 • Besök vid ungdomsmottagningar.
 • Undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar, till exempel klamydiatest.
 • Gynekologiskt cellprov.
 • Om du söker för psykisk ohälsa vid hälsocentral och är 22 år eller yngre.
 • Mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år.
 • Receptförskrivning utan samband med besök hos landstingsanställd vårdpersonal eller privat vårdgivare som har avtal med landstinget.
 • Laboratorieprovtagning i direkt anslutning till läkarbesök (under samma dag).
 • Akuta remissbesök hos specialistläkare.
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi i samband med att du ligger på vårdavdelning, besöker en akutmottagning eller gör andra akuta besök.
 • Hembesök som vårdpersonal tagit initiativ till.
 • Hembesök, receptförskrivning och förlängning av recept i kommunernas särskilda boendeformer.
 • Hemsjukvårdsbesök av landstingsanställd personal.
 • Uppsökande munhälsobedömning till patientgrupper som har rätt till nödvändig tandvård.
 • Avancerad hemsjukvård, AHS.
 • Påfyllning av tablettdosett.
 • Injektion av psykofarmaka.
 • Antabusbehandling.
 • Sårvårdsmedel till patienter som kan förväntas behöva behandling under minst tre månader.
 • Inkontinensartiklar.
 • Rådgivning och annat personligt stöd till barn, unga och vuxna som tillhör personkretsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Funktionsträning av rörelse- och talförmåga.
Fäll ihop

Avgifter för hjälpmedel

Västerbotten

Avgifter för hjälpmedel

Ett besök för att prova ut eller anpassa ett hjälpmedel kostar 200 kronor. För vissa hjälpmedel betalar du också en avgift.

Den som förskriver hjälpmedel kan informera om vilka du ska betala för. Förskrivaren kan till exempel vara arbetsterapeut, synpedagog eller fysioterapeut beroende på vilken typ av hjälpmedel det är. Barn och ungdomar till och med 19 år betalar inga egenavgifter.

Fäll ihop

Avgift för att ligga inne på sjukhus

Västerbotten

Avgift för att ligga inne på sjukhus

Blir du inlagd på sjukhus i Västerbottens län får du betala 100 kronor för varje dygn du vårdas. 

En partner som övernattar på BB-avdelning betalar också 100 kronor.

Landstinget har ett högkostnadstak som innebär att du inte behöver betala mer än 1 200 kronor per 30-dagarsperiod om du vårdas på sjukhus.

Är du under 40 år och har aktivitets- eller sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. En person som är anhållen eller vårdas för allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen betalar ingen vårdavgift.

Fäll ihop

Betala med kort eller faktura

Västerbotten

Betala med kort eller faktura

Här hittar du information om olika sätt att betala för besök i vården.

När du besöker en vårdenhet i Västerbottens läns landsting kan du betala med: 

• kontokort i första hand.
• faktura eller autogiro i andra hand.
• kontanter i undantagsfall.

Autogiro

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto.

Om du använder autogiro så skickas fakturan till dig som vanligt, men det står på fakturan att beloppet dras via autogiro. Stämmer uppgifterna på fakturan kommer pengarna att dras från det konto du har anslutit till autogiro.

Hur skaffar jag autogiro?

Du anmäler att du vill ha autogiro genom att fylla i och underteckna en blankett för medgivande om autogiro.

Du kan också beställa blanketten från ekonomistab, kundfakturering.

Skicka blanketten med uppgifter och underskrift till:

Västerbottens läns landsting
Ekonomistaben, kundfakturering
901 85 Umeå

Blanketten gäller inte för dig som har frisktandvårdsavtal med folktandvården. Då ska du istället kontakta din tandvårdsklinik.

Hur säger jag upp mitt autogiro?

Tjänsten autogiro gäller tills vidare. Vill du avsluta ditt autogiro kontaktar du din bank eller landstingets ekonomistab, kundfakturering.

Ladda ner medgivandeblankett för autogiro

Betala en faktura

För att betala en faktura till landstinget använder du bankgiro. Det är olika bankgironummer för olika fakturor.

• Sjukvård 5380-2500
• Tandvård 5479-3757
• Övrigt  5728-3046
• Bidrag med mera. 5728-3061, inget OCR-referensnummer
• VL-Inkasso 5728-3178

Kom ihåg att ange OCR-referensnumret som står på fakturan när du betalar.

Betalning från utlandet 

IBAN: SE19 8000 0842 0251 3216 7536
BIC SWEDSESS
Collections and Documentary Credits to Swedbank
SE-105 34  Stockholm, Sweden. 

Faktureringsavgift

Om du uteblir från ett avtalat besök inom sjukvård eller tandvård tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.

Betala med e-faktura

Det går för närvarande inte att betala fakturor från landstinget med e-faktura.

Frågor om betalning av faktura

E-post: kundfakturafragor@vll.se
Telefon: 090-785 00 00 (växel)

Regler för fakturering och krav

Anmärkning

Om du tycker att du fått en felaktig faktura, ska du göra en anmärkning mot fakturan senast åtta dagar efter fakturadatum. Telefonnummer och e-post står på fakturan. 

Betalningsvillkoret är 30 dagar.

Inkasso

Om en faktura är obetald efter förfallodagen skickas ett inkassokrav. Med inkassokravet tillkommer en avgift på 180 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Landstinget skickar bara ut betalningspåminnelser för vårdfakturor till andra landsting och till de kunder som har frisktandvårdsavtal.

Kronofogden

Om en faktura fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag kan landstinget lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.


Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-04
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2018-02-19
Redaktör:
Therese Erixon, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Henrik Olofsson, kundfaktureringsavdelningen, Västerbottens läns landsting, Umeå