Fysioterapi vid psykiska besvär

Skriv ut (ca 3 sidor)

Fysioterapi, eller sjukgymnastik som det tidigare har kallats, förknippas ofta med fysiska besvär, som ont i ryggen eller knäproblem. Men fysioterapi kan också vara en effektiv behandlingsmetod om du har psykiska besvär.

Skriv ut

Vid de flesta psykiatriska mottagningar finns fysioterapeuter som kan bidra med en viktig del i behandlingen av till exempel depression, ångest, posttraumatiska tillstånd, psykotiska tillstånd, stress, ätstörningar och missbruk. Även på en del hälsocentraler finns fysioterapeuter som har fördjupade kunskaper i behandlingsmetoder mot till exempel stress och utmattning.

Behandlingen grundar sig i en helhetssyn på människan där du får träna på att förstå kopplingen mellan din kropp, dina tankar och dina känslor. 

Hur kan fysioterapi hjälpa mot psykiska besvär?

Hur kan fysioterapi hjälpa mot psykiska besvär?

Psykisk ohälsa uttrycker sig ofta i kroppen, till exempel som muskelspänning, värk eller oro. För en del kan det kännas svårt att ta sig för att göra någonting över huvud taget medan andra tvärt om blir överaktiva. Ofta påverkar psykiska besvär både dygnsrytm, sömn och matvanor. Man kan känna sig främmande eller missnöjd inför sig själv och sin kropp och vara upptagen av vad som känns i kroppen. Det kan också kännas svårt att veta hur man ska ta hand om sig själv och sina behov och värna sina gränser.

Med psykiatrisk fysioterapi kan du förbättra din förståelse och kunskap om hur kroppsupplevelser hör ihop med känslor, tankar, behov och handlingar. Genom att arbeta med rörelse, stillhet och medveten närvaro kan du bli mer medveten om dina resurser och begränsningar, öka självkänsla och självtillit. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Fäll ihop

För vem passar psykiatrisk fysioterapi?

För vem passar psykiatrisk fysioterapi?

En fysioterapeut som träffar patienter med psykiska besvär riktar behandlingen mot symtomen och kroppens funktioner snarare än diagnosen i sig.

Psykiatrsik fysioterapi kan till exempel lindra symtom om du har depression, ångest, posttraumatiskt tillstånd, psykotiska tillstånd, stress, ätstörningar och missbruk.

För att gå i behandling hos en fysioterapeut inom psykiatriska kliniken ska man ha kontakt vid kliniken. 

Fäll ihop

Så går behandlingen till

Så går behandlingen till

Det finns flera olika behandlingsmetoder inom psykiatrisk fysioterapi. Vanligast är basal kroppskännedom och anpassad fysisk aktivitet. Metoderna är vetenskapligt utvärderade och har god effekt vid behandling av till exempel depression, psykostillstånd och utmattningstillstånd. Behandlingen sker både individuellt och i grupp. 

Basal kroppskännedom

Grunden i behandlingsmetoden basal kroppskännedom är enkla rörelseövningar med mål att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser.

Anpassad fysisk aktivitet

Tillsammans med fysioterapeuten kartlägger ni hur mycket vardagsmotion du får. Sedan tar fysioterapeuten fram ett förslag på anpassad fysisk aktivitet för just dig. Det kan till exempel vara promenader, egen träning på motionsanläggning eller i grupp vid psykiatriska kliniken.

Spänningsreglering

Oavsett behandlingsmetod är spänningsreglering ofta en del av behandlingen. En del behöver minska och andra behöver öka kroppens spänning. Oro kan göra kroppen spänd medan nedstämdhet och orkeslöshet vanligen minskar spänningar i musklerna. I båda fallen är det betydelsefullt att med egna strategier kunna reglera och påverka spänningen i kroppen.

Fäll ihop

Påverka och delta i din vård

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2016-05-17
Skribent:

Marita Lindqvist, fysioterapeut, psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Birgitta Näsman Boberg, fysioterapeut, psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Redaktör:

Jennie Vennberg, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Monica Mattson, sjukgymnast specialist i psykosomatik och psykiatri, lärare vid Institutet för Basal Kroppskännedom