Patientavgifter

Skriv ut (ca 10 sidor)
Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

För personer som är 85 år och äldre är sjukvård avgiftsfri från den 1 januari 2017. Det gäller i öppenvården, till exempel besök på vårdcentralen.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting:

 

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.
 • Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

 

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Hur ska jag betala?

Värmland

Hur ska jag betala?

Faktura

Avgifter till Landstinget i Värmland faktureras till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Fakturan innehåller avgifter för en kalendermånad och fakturan skickas till dig månaden efter besöket.

Frågor om din faktura bevaras av Ekonomiservice på telefon 054-61 40 10, telefontid vardagar klockan 9-12.

Autogiro

För att betala via autogiro ska du lämna ditt medgivande till Landstinget i Värmland så att betalningen kan dras från ditt konto.

Detta kan göras på två sätt:

 • Genom din internetbank kan du anmäla att du vill betala fakturor från Landstinget i Värmland genom autogiro. 
 • Genom att fylla medgivandeblanketten nedan.

Betalarens exempel (din kopia)

Betalningsmottagarens exempel (ska skickas till landstinget)

Regler för autogiro

Blanketter finns även i receptionerna på sjukhusen och på vårdcentralerna.

Ifylld blankett skickas till:
Landstinget i Värmland
Ekonomiservice Autogiro
651 82  KARLSTAD

Månaden efter att anmälan gjorts dras fakturabeloppet från ditt konto. Om uppgifterna inte varit rätt ifyllda får du hem en faktura som vanligt.

För att du ska veta vilket belopp som dras från ditt konto får du även fortsättningsvis en faktura hemskickad. Fakturan har texten "Makulerad" på inbetalningskortet för att du ska veta att beloppet dras automatiskt.

Du kan anmäla dig för e-faktura i din internetbank och då behåller du ditt autogiro, men får din faktura till din internetbank istället för hemskickad. Vill du gå över till e-faktura istället för autogiro, måste du först avsluta ditt autogiro och sen anmäla dig för e-faktura.

E-faktura

För att få e-faktura från Landstinget i Värmland ska du göra en anmälan i din internetbank. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ.

Det finns många fördelar med e-faktura, till exempel:

 • Alla uppgifter för betalningen är redan ifyllda, det vill säga du slipper ange krångliga OCR-nr med mera.
 • Du kan välja att e-fakturan betalas per automatik på förfallodagen.
 • Det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor på en mobil enhet, var du än befinner dig.
 • E-fakturorna finns tillgängliga via banken i 18 månader.

Det är enkelt att komma igång med e-faktura:

 • Logga in i din internetbank.
 • Navigera till sidan med företag och organisationer som erbjuder e-faktura och anmäl dig till Landstinget i Värmland.
 • Nästa faktura skickas digitalt, som e-faktura, till din internetbank. Du kan få avisering via SMS.

Vanliga frågor om e-faktura

Fäll ihop

Patientavgifter i Värmland

Värmland

Patientavgifter i Värmland

Patientavgiften för öppenvårdsbesök är densamma oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med. Likaså är avgiften densamma på vårdcentralen som på sjukhusens mottagningar.

Barn och unga
För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfria till 20 år. Avgiftsfriheten gäller all sjukvård utom uteblivet tidsbeställt besök, intyg och hälsokontroller. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är avgiftsfria för unga under 21 år. 

Om du är 85 år eller äldre
All öppen vård är avgiftsfri utom uteblivet tidsbeställt besök. Avgiftsfriheten gäller för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet, det vill säga vårdbesök, receptförnyelse, ambulanssjukvård och tandvård för särskilda grupper.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Besök i samband med tobaksavänjning är avgiftsfritt. Även vissa hälsofrämjande besök, som mammografi, gynekologisk cellprovtagning och bukaortascreening är avgiftsfria.

Sjukvårdsbesök och behandling
För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inlagd på sjukhus gäller följande.  

Ambulanssjukvård räknas som ett besök. Om du behöver göra flera besök samma dag betalar du en avgift per besök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

 

Avgift

Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling)

200 kr

Sjukvård via telefon:

 • Förnya recept
 • Förlängning av sjukskrivning

100 kr

 

Om du blir inlagd på sjukhus 
Om du blir inlagd på sjukhus, så kallad slutenvård, får du betala 100 kronor per dygn för de dagar du är på sjukhuset, utom utskrivningsdagen. Denna vårdavgift ingår inte i högkostnadsskyddet. Patienter under 20 år betalar ingen avgift.

Vaccinationer
För vaccinatiner får man betala självkostnadspris. I dessa fall tas även ut avgift för barn och ungdom. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. 

 

Avgift

Vid besök för vaccination betalar du:

 1. Grundavgift
 2. Avgift för vaccin

Om flera vaccin ges vid samma tillfälle betalar du endast en grundavgift och avgiften för samtliga vaccin räknas samman.

Om det enligt ordinationen krävs påfyllnadsdos för att åstadkomma fullgott skydd ska både grundavgiften och vaccinationskostnaden enligt prislistan tas ut vid varje tillfälle. 

 

200 kr
enligt prislista

 

Hälsokontroller och intyg
Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas på självkostnadspris. Avgift tas ut även för barn och ungdomar. Om du i samband med ett vårdbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska du betala dels för besöket, dels för intyget. Samma gäller när du har varit inlagd på avdelning. Dessa avgifter omfattas inte av något högkostnadsskydd.

Hälsoundersökningar och intyg som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

 

Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller kännedom om dig

250 kr

313 kr

Normala hälsokotroller och intyg, som oftast innebär en undersökning

500 kr

625 kr

Omfattande hälsokontroller och intyg, som kräver en större arbetsinsats av sjukvården

750 kr

938 kr

Vissa intyg kan kosta upp till 5 000 kronor. Om du vill ha mer detaljerad information om de olika intygen respektive avgifterna, fråga personalen på mottagningen eller kontakta patient- och medborgarstödsenheten.

Exempel på intyg som är avgiftsfria:

 • Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan.
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg.
 • Intyg för god man eller förvaltare.
 • LSS-intyg.
 • Intyg till patientskadeförsäkringen.
 • Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård.
 • Intyg om sterilisering.
 • Intyg för föräldrapenningförmåner.
 • Intyg och hälsokontroller som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn och ungdomar.
 • 

Uteblivet besök
Om du uteblir från ett bokat besök, får du betala en avgift som är densamma som besöket skulle ha kostat.

För barn och ungdomar är avgiften för uteblivet besök 100 kronor.

Återbetalning av patientavgiften
Har du fått vänta över 45 minuter efter avtalad tid för besök, som inte påbörjats med provtagning eller dylikt, behöver du inte betala någon patientavgift. Det innebär att du inte får någon faktura för detta besök. Du måste meddela mottagningen direkt vid besöket. Återbetalning av patientavgiften kan inte ske i efterhand.

Ersättning vid inställd vård
Du kan ha rätt till ersättning när din planerade vård blir inställd, det kan vara till exempel en operation eller inläggning och även öppenvårdsbesök som inneburit att längre tid av din dag har tagits i anspråk. Ersättning avser vård i Landstinget i Värmlands egen regi.

Ersättning ges om du fått besked om uppskjuten operation senare än 24 timmar före besök eller inläggning.

Du ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Landstinget i Värmlands regler.

Blankett för ersättning vid inställd vård 

Patientavgifter utanför länet
Blir du sjuk utanför ditt eget län eller om du har fått remiss för specialistvård utanför hemlänet, får du betala de avgifter som gäller i länet där du får vård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i hela Sverige. Ta därför kontakt med ditt hemlandsting för att få patientavgiften införd i ditt högkostnadsskydd. 

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Värmland

Hur vet jag när jag har rätt till högkostnadsskydd?

När du besöker sjukvården inom Landstinget i Värmland registreras dina kostnader automatiskt. Om du gör besök i andra landsting eller hos privat vårdgivare ska du spara kvittot för ditt besök. Du har ansvaret att visa upp kvittot vid ditt nästa besök i Landstinget i Värmland.

Högkostnadsskydden reglerar det belopp som du maximalt ska betala under en tolvmånadersperiod. Efter att du uppnått gränsen för högkostnadsskydd för sjukvård skickar vi ett brev till din folkbokföringsadress.

I brevet står det ett datum för hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Du behöver inte ha med brevet vid besök. Däremot behöver du visa att du är berättigad till högkostnadsskydd vid besök i andra landsting och hos privata vårdgivare. 

När du fått frikort kommer vi inte att fakturera avgifter för öppen sjukvård. Besök som du gjort innan ditt frikort började gälla ska du naturligtvis betala.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för allt. Det gäller inte för:

 • avgifter när du är inlagd på vårdavdelning
 • vaccinationer
 • intyg och vissa hälsokontroller 
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnad för journalkopia
 • fria läkemedel och sjukresor (här gäller särskilda högkostnadsskydd)

Högkostnadsskydd för sjukresor

För att inte egenavgifterna för resorna ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd. Det träder in när du kommit upp i resekostnader på 2 200 kronor.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

För att inte den enskildes kostnader för hjälpmedel ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd om 1 100 kr per tolvmånadersperiod. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

Mammografiscreening i åldersgruppen 40 – 74 år är avgiftsfri i hela landet. 

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Patienter som har fyllt 85 år och är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 10 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-04
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


Värmland
Tillägg uppdaterade:
2017-05-11
Redaktör:
Ulrika Svanberg