Patientavgifter

Skriv ut (ca 10 sidor)
Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

För personer som är 85 år och äldre är sjukvård avgiftsfri från den 1 januari 2017. Det gäller i öppenvården, till exempel besök på vårdcentralen.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting:

 

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.
 • Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

 

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Hur ska jag betala?

Värmland

Hur ska jag betala?

Faktura

När du gör ett avgiftsbelagt sjukvårdsbesök i Landstinget i Värmland får du en faktura skickad till din folkbokföringsadress. Om du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Fakturan innehåller avgifter för besök och andra patientrelaterade kostnader för en månad. Fakturan skickas till dig månaden efter besöket och ska betalas senast den sista dagen i månaden.

Frågor om din faktura bevaras av Ekonomiservice på telefon 054-61 40 10, telefontid vardagar klockan 9-12.

Autogiro

För att komma igång med att betala via autogiro måste du lämna ditt medgivande till Landstinget i Värmland att betalningen får dras från ditt konto.

Detta kan göras på två sätt:

 • Genom din internetbank kan du anmäla att du vill betala fakturor från landstinget i Värmland genom autogiro. 
 • Om du inte har internetbank kan du fylla i en medgivandeblankett. Den hittar du här:

Betalarens exempel (din kopia)

Betalningsmottagarens exempel (måste skickas till landstinget)

Regler för autogiro

Blanketter finns även i receptionerna på sjukhusen och på vårdcentralerna.

Ifylld blankett skickas till:
Landstinget i Värmland
Ekonomiservice Autogiro
651 82  KARLSTAD

Månaden efter att anmälan gjorts kommer fakturabeloppet dras från ditt konto. Om uppgifterna inte varit rätt ifyllda får du hem en faktura som vanligt.

Du kommer även fortsättningsvis att få hem en faktura även då beloppet dras automatiskt. Detta för att du ska veta vilket belopp som kommer dras från kontot. På fakturan kommer texten makulerad att stå. Du vet då att du inte ska göra en manuell inbetalning utan summan dras per automatik.

Fäll ihop

Patientavgifter i Värmland

Värmland

Patientavgifter i Värmland

Patientavgiften för öppenvårdsbesök är densamma oavsett om du går till den landstingsdrivna vården teller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med. Likaså är avgiften densamma på vårdcentralen som på sjukhusens mottagningar.

 

Barn och unga

 

För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfri upp till 20 år. Avgiftsfriheten gäller all sjukvård utom uteblivet tidsbeställt besök. För intyg och hälsokontroller betalar även barnavgift. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är avgiftsfria för unga under 21 år.

 

Om du är 85 år eller äldre

All öppen vård är avgiftsfri utom uteblivet tidsbeställt besök. Avgiftsfriheten gäller för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet, det vill säga vårdbesök, receptförnyelse, ambulanssjukvård och tandvård för särskilda grupper.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

 

Hjälp vid besök i samband med tobaksavänjning är avgiftsfritt. Även vissa hälsofrämjande besök, som mammografi, gynekologisk cellprovtagning och bukaortascreening är avgiftsfria.

 

Sjukvårdsbesök och behandling

För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inlagd på sjukhus gäller följande. 

 

Ambulanssjukvård räknas som ett besök. Om du behöver göra flera besök samma dag betalar du en avgift per besök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

 

Avgift

Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling)

200 kr

Sjukvård via telefon:

 • Förnya recept
 • Förlängning av sjukskrivning

100 kr

 

Om du blir inlagd på sjukhus

 

Om du blir inlagd på sjukhus, så kallad slutenvård, får du betala 100 kronor per dygn för de dagar du är på sjukhuset, utom utskrivningsdagen. I vissa fall kan du slippa vårdavgift vid permission från sjukhuset. Patienter under 20 år betalar ingen avgift. Denna vårdavgift ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vaccinationer

Åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom grundar sig på självkostnadspris. Detta gäller avgifter till exempel för vaccinationer. I dessa fall tas även ut avgift för barn och ungdom. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. 

 

Avgift

Vid besök för vaccination betalar du:

 1. Grundavgift
 2. Avgift för vaccin

Om flera vaccin ges vid samma tillfälle betalar du endast en grundavgift och avgiften för samtliga vaccin räknas samman.

Om det enligt ordinationen krävs flera injektioner för att åstadkomma fullgott skydd ska både grundavgiften och vaccinationskostnaden enligt prislistan tas ut vid varje tillfälle. 

 

200 kr
enligt prislista

 

Hälsokontroller och intyg

Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas på landstingens självkostnad och tas ut även för barn och ungdomar. Om du i samband med ett vårdbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska du betala dels för besöket, dels för intyget. Samma gäller när du har varit inlagd på avdelning. Dessa avgifter omfattas inte av något högkostnadsskydd.

Vissa intyg är momspliktiga och vissa är momsfria. Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. De hälsoundersökningar som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

 

 

Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller kännedom om dig

250 kr

313 kr

Normala hälsokotroller och intyg, som oftast innebär en undersökning

500 kr

625 kr

Omfattande hälsokontroller och intyg, som kräver en större arbetsinsats av sjukvården

750 kr

938 kr

 

Vissa intyg kan kosta upp till 5 000 kronor. Om du vill ha mer detaljerad information om de olika intygen respektive avgifterna, fråga personalen på mottagningen eller kontakta patient- och medborgarstödsenheten.

Exempel på intyg som är avgiftsfria:

 • Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan.
 • Utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg.
 • Intyg för god man eller förvaltare.
 • LSS-intyg.
 • Intyg till patientskadeförsäkringen.
 • Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård.
 • Intyg om sterilisering.
 • Intyg för föräldrapenningförmåner.
 • Intyg och hälsokontroller som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn och ungdomar.

Uteblivet besök

 

Om du uteblir från ett bokat besök, får du betala en avgift som är densamma som besöket skulle ha kostat.

 

Barn och ungdomar debiteras 100 kronor för uteblivet besök.

Återbetalning av patientavgiften

 

Har du fått vänta över 45 minuter efter avtalad tid för besök, som inte påbörjats med provtagning eller dylikt, behöver du inte betala någon patientavgift. Det innebär att du inte får någon faktura för detta besök. Du måste kontakta mottagningen direkt vid besöket, reglering kan inte ske i efterhand.

 

Patientavgifter utanför länet

Blir du sjuk utanför ditt eget län eller om du har fått remiss för specialistvård utanför hemlänet, får du betala de avgifterna som gäller i länet där du får vård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i hela Sverige. Ta därför kontakt med ditt hemlandsting för att få patientavgiften införd i ditt högkostnadsskydd.

 

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Värmland

Hur vet jag när jag har rätt till högkostnadsskydd?

När du besöker sjukvården inom Landstinget i Värmland registreras dina kostnader automatiskt. Om du gör besök i andra landsting eller hos privat vårdgivare ska du spara kvittot för ditt besök. Du har ansvaret att visa upp kvittot vid ditt nästa besök i Landstinget i Värmland.

Efter att du uppnått gränsen för högkostnadsskydd för sjukvård skickar vi ett brev till din folkbokföringsadress.

I brevet står det ett datum för hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Du behöver inte ha med brevet vid besök. Däremot behöver du visa upp att du är berättigad till högkostnadsskydd vid besök i andra landsting samt hos privata vårdgivare. 

När du fått frikort kommer vi inte att fakturera avgifter för öppen sjukvård. Besök som du gjort innan ditt frikort började gälla ska du naturligtvis betala.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för allt. Det gäller inte för:

 • avgifter när du är inlagd på vårdavdelning
 • vaccinationer
 • intyg och vissa hälsokontroller 
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnad för journalkopia
 • fria läkemedel och sjukresor (här gäller särskilda högkostnadsskydd)

Högkostnadsskydd för sjukresor

För att inte egenavgifterna för resorna ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd. Det träder in när du kommit upp i reskostnader på 2 200 kronor.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

För att inte den enskildes kostnader för hjälpmedel ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd om 1 100 kr per tolvmånadersperiod. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

Mammografiscreening i åldersgruppen 40 – 74 år är avgiftsfri i hela landet. 

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Patienter som har fyllt 85 år och är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 10 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


Värmland
Tillägg uppdaterade:
2017-03-16
Redaktör:
Ulrika Svanberg