ክፍሊት ሕሙማት
Patientavgifter – tigrinska

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

እቲ ዚኽፈል ኣየናይ’ዩ?

እቲ ዚኽፈል ኣየናይ’ዩ?

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሽወደን: ዝዓበየ ክፋሉ በቲ ኣብ ምምሕዳራት ወረዳን (landsting) ኮሙናትን ዚኣቱ ግብርታት’ዩ ዚሽፈን። ንኣብነት ሓኪም ክትረአ ከለኻ እትኸፍሎ ክፍሊት ናይ’ቲ ሓቀኛ ዋጋ ንእሽቶ ክፋል ጥራይ’ዩ ዚሽፍን።

እዚ ግን ንብሕታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ዚርኢ ኣይኮነን። ንኣብነት ከም መጥባሕቲ ፕላስቲክ ዚኣመሰለ ሕክምናዊ ምኽኑይነት ዘይብሉ ኣገልግሎት ሕክምና። ኣብ’ዚ: እቲ ክፍሊት ባዕልኻ ኢኻ ትሽፍኖ።

ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ወረዳን ኮሙንን ዝተፈላለዩ ክፍሊታት

ምምሕዳራት ወረዳን ኮሙናትን ብመሰረቱ: ሰብ ሓኪም ኪረአን ካልእ ኣገልግሎት ኪረክብን ኣየኖት ክፍሊታት ከም ዚኸፍል ባዕላተን ኪውስና ይኽእላ’የን። ብሰፊሑ እንተ ርኢናዮ: ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ወረዳ ዘለዉ ክፍሊታት ዳርጋ ተመሳሰልቲ’ዮም። ብዙሕ ሕክምና ዘድሊ እንተ ኾይኑ: መከላኸሊ ልዑል ዋጋ (högkostnadsskydd) ዚበሃል ኣሎ: እዚ ብዝርዝር ኣብ ዳሕረዋይ ምዕራፍ ክንርእዮ ኢና።

እዞም ስዒቦም ዚጥቀሱ: ኣብ መንግስታውያን ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምናን: ምስ ምምሕዳር ወረዳ (ላንድስቲን) ውዕል ዚኣተዉ ብሕታውያን ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ዚጥቀሙሎም ግምታውያን ክፍሊታት እዮም።

ኣብ ሆስፒታል ኣብ ትዕቈበሉ ጊዜ: መዓልታዊ ክፍሊት ትኸፍል። እዚ ክፍሊት’ዚ ብመሰረት ሕጊ ካብ 80 ክሮኖር ዚዛይድ ኪኸውን የብሉን።

ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና ብሓኪምካ ኣብ ትረኣየሉ ወቕቲ: እቲ ክፍሊት ካብ 150 ክሳብ 250 ክሮኖር ይፈላለ። ሓኪም ደቀንስትዮ (ግኒኮሎግ) ወይ ሓኪም ቈልዓ ኣብ ትረኽበሉ ወቕቲ: እቲ ክፍሊት ካብ 200 ክሳብ 350 ክሮኖር ይፈላለ። በዞም ዝተጠቕሱ ሓካይም ኣብ ትረኣየሉ ወቕቲ ምርመራ ራጂ ክትገብር መመሓላለፊ ወረቐት (ረሚስ) እንተ ተዋሂቡካ: ካልእ ተደራቢ ክፍሊት ምኽፋል ኣየድልየካን’ዩ። ብኻልኦት ኪኢላታት ሕክምና ክትረአ ከለኻ: እቲ ክፍሊት ካብ 150 ክሳብ 350 ክሮኖር ይፈላለ። ኣብ መቐበል ህጹጽ ሕክምና ዚግበር ምብጻሕ ካብ 250 ክሳብ 380 ክሮኖር ይውድእ። ኣብ ኣለይቲ ሕሙማትን (ነርሳት) ኪኢላታት ኣካላዊ ሕክምና (sjukgymnast) ዚግበርሕ ክምናዊ ምብጻሕ 50-220 ኣቢሉ ይውድእ። 

ንመንሽሮ ጡብ ብእዋኑ ንምርካብ ዚግበር ምርመራ ማሞግራፊ ወይ ካልእ ካብ ክሳድ-ማህጸን ዚውሰድ ተመሳሳሊ ምርመራ ቅምሶ ዋህዮ (cellprovsundersökning) ጋይኖኮሎጂያዊ ምርመራ ዚበሃል 200 ክሮኖር ኣቢሉ ይውድእ።

ሓደ-ሓደ ምምሕዳራት ወረዳ ንመጓዓዝያ ኣምቡላንስ ወይ ሄሊኮፕተር’ውን የኽፍላ’የን።

ሓደ-ሓደ ምምሕዳራት ወረዳ ካብቲ ዝተቛጸርካዮ ጊዜ ንቝሩብ እዋን እንተ ተጸቢኻ: እቲ ዝኸፈልካዮ መርኣዪ ሓኪም ይምለሰካ። ዘይጥዕመካ እዋን ቈጸራ እንተ ሰሪዝካ: ወይ በቲ ዝተዋህበካ ቈጸራ ኣብ ጊዜኻ እንተ ዘይተረኺብካ: እቲ መርኣዪ ክፍሊት ክትከፍሎ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ሰብ: ካብቲ ምዝጉብ ኮይኑ ዚቕመጠሉ ምምሕዳር ኣውራጃ (ላንድስቲን) ወጻኢ ክፉት ወይ ዕጹው ኣገልግሎት ሕክምና እንተደኣ መሪጹ: ኣብቲ ኣገልግሎት ሕክምና ዚረኽበሉ ላንድስቲን ዝተወሰነ ክፍሊት ሕክምና እዩ ዚኸፍል።

ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምና ካልእ ዋጋ ኪህልዎም ይኽእል’ዩ

እቶም ብውልቆም ወይ ብወሃብቲ ስርሖም ኣቢሎም ውሕስነት ኣገልግሎት ሕክምና ዘለዎም ንመርኣዪ ዚኽፍልዎ ክፍሊት ፍሉይ ኵነት ኪህልዎ ይኽእል’ዩ።

ኣብ ኮሙናዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዘሎ ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ኣረገውትን ዚምልከት ፍሉይ ዋጋ ዘለዎ ብኣለይቲ ሕሙማት ዚወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና’ሎ።

ኣብ መካነ-መርበብ ምምሕዳራት ወረዳን ኮሙናትን ሽወደን (Sveriges Kommuner och Landsting) ኣድራሻታት ኮሙናት: ምምሕዳራት ወረዳን ዞባታትን ኣሎ። ኣብኡ እዋናውን ዝርዝራውን ሓበሬታ ዋጋታት ኣሎ።

ዜጋታት ወጻኢ ሃገር ዚኸፍልዎ ክፍሊት

ዜጋታት ወጻኢ ሃገር ኣብ ሽወደን ህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና ኪረኽቡ መሰል ኣለዎም።

እቶም ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU): ሃገራት ኤውሮጳዊ ከባቢ ቍጠባ (EES) ወይ ስዊዘርላንድ ዝዓዶም ዜጋታት ብንቡር ክፍሊት ሕሙማት: ንህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና መሰል ከም ዘለዎም ንምርግጋጽ ኤውሮጳዊ ካርድ ውሕስነት ሕማም: ”ኤኡ-ኩርት” (EU-kort) ኬርእዩ ኣለዎም። እዚ ካርድ እንተ ዘይብሎም ምሉእ ዋጋ ክፍሊት ኪኸፍሉ ይኽእሉ’ዮም።

ህጹጽ ዘይኮነ ኣገልግሎት ሕክምና ዚደሊ ሰብ: ካብ’ቲ ንቡር ክፍሊት ሕሙማት ንላዕሊ ኪኸፍል ድላይ እንተ ዘይብሉ: እቲ ክፍሊት ብሃገሩ ከም ዚሽፈን ዚነግር ምስክር ወረቐት ኪህልዎ ኣለዎ። እቲ ምስክር ወረቐት እንተ ዘየለ ምሉእ ዋጋ ክፍሊት ይኸፍል።

እቶም ዚበዝሑ ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት: ሃገራት ኤውሮጳዊ ከባቢ ቍጠባ ወይ ስዊዘርላንድ ዚመጹ ዜጋታት: ንህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና ዚኽፈል ምሉእ ዋጋ’ውን ባዕላቶም እዮም ዚሽፍንዎ።

ከም መጠን ሽወደናዊ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስ ትሓምም

እዚ ካብ ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) ክትእዝዞ ትኽእል ኤውሮጳዊ ካርድ ውሕስነት ሕማም: ንዜጋታት ሽወደን: ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU): ሃገራት ኤውሮጳዊ ከባቢ ቍጠባ (EES) ወይ ስዊዘርላንድ: ልክዕ በቲ መሰል ኣብ’ዘን ሃገራት ዘለዉ ተቐማጦ: ንህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና መሰል የውህቦም። ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ካርድ ምርኣይ ኣየድልይን’ዩ።

ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት: ሃገራት ኤውሮጳዊ ከባቢ ቍጠባ ወይ ስዊዘርላንድ ወጻኢ ኣገልግሎት ሕክምና እንተ ኣድልዩካ: ኣብ ዚበዝሓ ሃገራት ዘውጻእካዮ ወጻኢ: ብሽወደን ይዅን ወይ በቲ እትቕመጠሉ ዘለኻ ሃገር ኣይትከሓስን ኢኻ። ስለ’ዚ ዝተፈላለዩ ወጻእታት ንኣብነት ከም መጓዓዝያ ዝኣመሰለ ዚሽፍን ብሕታዊ ውሕስነት ሕማም ኪህልወካ ኣገዳሲ’ዩ። ውሕስነት ገዛ (hemförsäkring) እንተለካ: ዚበዝሕ እዋን ንሓያለ ወጻእታት ዚሽፍን ውሕስነት መገሻ (reseskydd) ኣለዎ።

ኣብ መካነ-መርበብ ውሕስነት ካሳ: ንኣብ ወጻኢ ኮይንካ እትረኽቦ ኣገልግሎት ሕክምና ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

Fäll ihop

መከላኸሊ ልዑል ዋጋ (Högkostnadsskydd)

መከላኸሊ ልዑል ዋጋ (Högkostnadsskydd)

ናጻ ካርድ: ወጻእታትካ ምስ ዛየደ

ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዚኽፈል ክፍሊት ደረት ኣለዎ። መከላኸሊ ልዑል ዋጋ (högkostnadsskydd) ድማ ይበሃል: ኣብ ኵላተን ምምሕዳራት ወረዳ ድማ ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ይሰርሕ።

መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ማለት: ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ዚርከብ ወቕቲ: ብጠቕላላ እንተ ዛየደ 1100 ክሮኖር ክፍሊት ሕሙማት ምኽፋል ጥራይ’ዩ ዘድልየካ ማለት’ዩ። ኣብ ሓየለ ምምሕዳራት ወረዳ እቲ ደረት ክፍሊት ን1100 ክብ ኢሉ’ዩ። ኣበየናይ ወቕቲ ዓመት ይገበር ብዘየገደስ: ካብቲ ፋልማይ ሓኪም ዝተረኣኻሉ ኣትሒዝካ ክትጽብጽብ ትጅምር። 1100 ክሮኖር ምስ ከፈልካ: ኣብ’ቲ ዝተረፈ ወቕቲ ዓመት ዜገልግል ሓደ ናጻ ካርድ (frikort) ይወሃበካ። ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ምስ ሓለፋ: ሓኪም ክትረአ ከለኻ ክሳብ 1100 ክሮኖር ትበጽሕ ከም ብሓድሽ ክትከፍል ትጅምር።

መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ነዞም ዚስዕቡ ኣይሽፍንን’ዩ:-

  • ኣብ ሆስፒታል ተዓቝብካ ከለኻ ንመዓልቲ እትኸፍሎ ክፍሊት

  • ክታበት

  • ሕማም ንምክልኻል ዚግበሩ ንኣብነት ከም ምርመራ ማሞግራፊ

  • ካብ ቈጸራ በዅርካ እትኸፍሎ ክፍሊት

  • ቅዳሕ ሕክምናዊ መዝገብ (ሹርናል) ንምርካብ እተውጽኦ ወጻኢ

መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ንኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ኣይምልከትን’ዩ።

ይዅን’ምበር: ኣብ መዓልታዊ ናብራኻ ዓብይን ነዊሕን ውልቃዊ ክንክን ዘድልየካ እንተ ኾይኑ: መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ኪኣቱ ይኽእል’ዩ። ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ከም ሓደ ክፋል ሕክምና ዚጥርንፍ ሕማም እንተለካ’ውን መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ይምልከቶ’ዩ።

ብሓካይም: ነርሳት: ወይ ካልእ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና መዚ ዘለዎ ዚእዘዙ መድሃኒታት ዚምልከት ሓደ መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ኣሎ። በዚ መከላኸሊ ልዑል ዋጋ መሰረት: ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ናይ ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ወቕቲ 2200 ክሮኖር ኪኸፍል ኣለዎ። ትእዛዝ ሃኪም ዘየድልዮም መድሃኒታት (receptfria läkemedel) ምስ መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ኣይጥርነፉን’ዮም።  

ብተወሳኺ ብምምሕዳር ወረዳ ዚውሰኑ ንመገሻታት ሕክምና ወይ ንቴክኒካውያን መጋበርያታት ዚምልከቱ መከላኸሊ ልዑል ዋጋ ኣለዉ። ስለ’ዚ እቶም ሕግታት ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ኪፈላለዩ ይኽእሉ’ዮም ማለት’ዩ።

Fäll ihop

ካብ ክፍሊት ናጻ ኣገልግሎት ጥዕና

ካብ ክፍሊት ናጻ ኣገልግሎት ጥዕና

ካብ ክፍሊት ናጻ ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ገለ-ገለ ምምሕዳራት ወረዳ ዚወሃቡ ሓደ-ሓደ ኣገልግሎታት ሕክምና ካብ ክፍሊት ናጻ ኪኾኑ ይኽእሉ’ዮም። ዋጋ እቶም ሽዑ ዚእዘዙ መድሃኒታት ግን ባዕልኻ ኢኻ ትሽፍኖ።

ኣብ ማእከላት ጥዕና ሓራሳትን ነፍሰጾርን (mödravårdscentral, MVC) ማእከላት ጥዕና ቈልዑ (Barnavårdscentralen, BVC) ዚግበር ምብጻሕ ሓኪም ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ።

ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲ (skolhälsovården) ናይ ምብጻሕ ሓኪም ክፍሊት የለን። እቶም ኣብኡ ዚግበሩ ክታበታት’ውን ካብ ክፍሊት ናጻ’ዮም። 

ኣብ ዝበዝሓ ምምሕዳራት ወረዳ ቈልዑን መንእሰያትን 20 ዓመት ክሳብ ዚመልኡ ኣብ ክፉት ኣገልግሎት ጥዕና ንኣብነት ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና (ቮርድሴትራለን) ወይ ኣብ መቐበል መንእሰያት (ungdomsmottagning) ክፍሊት ኣይከፍሉን’ዮም።

ብሕጊ ተላባዕቲ ሕማማት (Smittskyddslagen) ከም ሓደገኛ ዚጽብጽብ ሕማም ለጊቡካ ዚወሃበካ ኣገልግሎት ሕክምናን መድሃኒትን ክፍሊት የብሉን።

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

ኣሰናዳኢ:  Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

መርማሪ ጽሑፍ: Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm